BA

Law with Welsh

Key Facts

Code M1Q5
 • Typical A-level offer

  BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r Gyfraith gyda Chymraeg yn Aberystwyth byddwch yn darganfod cwrs heriol a chyffrous mewn awyrgylch cyfeillgar.

Cydnabyddir ein gradd gan Fwrdd Safonau’r Bar ac yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, gan felly ddarparu llwybr uniongyrchol i’r proffesiwn cyfreithiol.

Addysgir y radd yn yr Ysgol Gyfraith hynaf yng Nghymru a byddwch yn buddio o brofiad a brwdfrydedd ein staff arbenigol ac uchel eu parch.

Byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eich galluogi i lywio eich dyfodol er mwyn dilyn yr yrfa yr rydych chi’n ei haeddu. 

Student Satisfaction and Employability Results

Top 10 in the UK for Student Experience for the subject of Law (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

Department of Law and Criminology: 92% student satisfaction for the subject of Law (NSS 2018

Top 5 in the UK for the subject of Celtic Studies (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

Department of Welsh and Celtic Studies: 90% student satisfaction (NSS 2018)

100% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Language graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Pam Astudio Y Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae’n bosibl astudio canran o bob modiwl craidd y Gyfraith trwy gyfrwng y Gymraeg yn Aberystwyth. Ymhellach ‘rydym yn parhau i ddatblygu ein ystod o fodiwlau dewisol sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ym meysydd y Gyfraith a Throseddeg
 • Mae’r radd wedi’i ddylunio mewn modd sy’n sicrhau y byddwch yn cyrraedd gofynion cyflogwyr, a caiff ei addysgu gan academyddion ac ymarferwyr cyfreithiol profiadol
 • Wrth gwblhau’r radd hon yn llwyddiannus byddwch yn gymwys i ddilyn hyfforddiant ymarferol ar Gwrs Ymarfer y Gyfraith, neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar
 • Bydd cwblhau modiwlau penodol yn llwyddiannus yn eich eithrio rhag gorfod eistedd arholiadau proffesiynol
 • Mae nifer o’n staff wedi hyfforddi ac ymarfer fel bargyfreithwyr neu gyfreithwyr, sydd felly yn cynnig elfen ymarferol i’ch astudiaethau theoretig. Mae’r mwyafrif o’n staff yn ymchwilwyr gweithgar ac yn cyfrannu at drafodaethau yn ymwneud â pholisi a diwygio cyfreithiol
 • Cyfleoedd cymdeithasol a phroffesiynol gwych, gan gynnwys ymweliadau â Ffeiriau Cyfreithiol; Ysbytai’r Brawdlys; ac i fynychu cynadleddau i fyfyrwyr
 • Gradd sydd yn gymwys am un o Brif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Cyfle i ddewis modiwl profiad gwaith cyfreithiol
 • Cyfle i gymryd rhan a chystadlu ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol gyda’n Cymdeithas Ymryson i fyfyrwyr, sydd yn eich galluogi i ddatblygu ac ymarfer sgiliau eiriolaeth a chyfreitha. Ceir cyfle i ymryson trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal
Our Staff

Aberystwyth Law School lecturers are mostly either qualified to PHD level or have professional experience and qualifications as practicing lawyers. Many staff also have a PGCE (Higher Education).

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Options

Module Name Module Code Credit Value
Criminal Law * LA13920 20
Criminal Law: Controversial Issues * LA11410 10
Law In Action * LA11510 10
Law Of Contract * LA13820 20
Legal Skills * LA13110 10
Legal System * LA13410 10
The Law Of Obligations * LA13520 20
Tort * LA11120 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Core

Module Name Module Code Credit Value
Criminal Law * LA33920 20
Equity And The Law Of Trusts * LA32920 20
Law Of Contract LA33820 20
Public Law * LA34530 30
The Law Of Obligations LA33520 20
Tort LA31120 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Core

Module Name Module Code Credit Value
Equity And The Law Of Trusts * LA32920 20
European Law * LA34030 30
Land Law * LA36130 30

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Employability

 • Mae’r radd hon yn cyfuno arbenigedd Ysgol y Gyfraith ac Adran y Gymraeg. Bydd elfen Gymraeg eich gradd yn datblygu eich sgiliau er mwyn sicrhau eich bod yn gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hyderus ac yn raenus. O ran y Gyfraith, mae’r cwrs wedi’i ddylunio mewn modd sy’n sicrhau eich bod derbyn yr wybodaeth gyfreithiol berthnasol ond hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio’r wybodaeth honno’n effeithiol, gan feithrin y gallu i ymholi a dadansoddi yn feirniadol
 •  Mae’r radd hon yn agor drysau i nifer o swyddi gwahanol megis gweithio i gwmnïau cyfreithiol; i Awdurdodau Lleol, ac i’r Llywodraeth. Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus mewn meysydd amrywiol megis y gyfraith (fel cyfreithwyr a bargyfreithwyr); gwleidyddiaeth; busnes; ym myd addysg; ac ym maes cyfieithu
 • Mae sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi arwain at greu amgylchedd deddfwriaethol newydd yng Nghymru, sydd wedi creu, ac sy’n parhau i greu galw am gyfreithwyr gyda hyfforddiant penodol yn y system newydd a’r gallu i weithio mewn amgylchedd dwyieithog
 • Bydd cyfuno'r Gyfraith a'r Gymraeg yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau dwyieithrwydd, sgiliau creadigol, sgiliau dadansoddi, a sgiliau cyfathrebu, a bydd y sgiliau hyn yn fantais fawr i chi mewn gyrfaoedd i raddedigion sy’n ymwneud â’r ddau bwnc
 • Mae’r wasanaeth gyrfaoedd yn cynnig sesiynau unigol i gynghori myfyrwyr yn ogystal â rhaglen o weithgareddau a sgyrsiau trwy gydol y flwyddyn (e.e y ffair yrfaoedd a clinigau CV)

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Teaching & Learning

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

 Y Flwyddyn Gyntaf:

 • Byddwch yn derbyn hyfforddiant creiddiol mewn nifer o bynciau e.e. Cyfraith Cytundebau a Chyfraith Camwedd, sydd yn rhaid eu astudio a’u pasio er mwyn cael eich eithrio rhag rhan gyntaf yr arholiadau cyfreithiol proffesiynol
 • Archwilio strwythur a datblygiadau cyfundrefn gyfreithiol Cymru a Lloegr
 • Hanes a natur y berthynas rhwng system y llysoedd a rheolau cynsail
 • Dadansoddi y broses o greu deddfwriaeth a sut y caiff ei ddehongli gan farnwyr 

Yr Ail a’r Drydedd Flwyddyn:

 Byddwch yn derbyn cyflwyniad i’r pynciau canlynol:

 • Cyfraith Trosedd
 • Cyfraith Ewropeaidd
 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Cyfraith Ecwiti ac Ymddiriedaethau
 • Cyfraith Tir
 • Byddwch hefyd yn cael y cyfle i deilwra eich gradd yn unol â’ch diddordebau gan ddethol opsiynau o amrywiaeth o fodiwlau dewisol

Sut fyddaf yn cael fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau, a seminarau o ansawdd uchel a fydd yn eich galluogi i wireddi eich potensial.

 Bydd y darlithoedd yn darparu cyflwyniad i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol, a bydd genych fynediad at recordiadau o ddarlithoedd yn ogystal.

 Bydd gweithdai yn darparu cyfle i chi gyflawni gwaith grŵp gan ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau cyfreithiol ac i ddehongli a chymhwyso’r gyfraith mewn cyd-destun ymarferol.

 Mae ein tiwtorialau a seminarau yn gyfle i chi drafod themâu neu destunau cyfreithiol penodol, ac i dderbyn adborth ar eich dysg fel unigolyn gan gryfhau eich gallu i strwythuro dadl gyfreithiol.

 Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau, log astudio neu bortffolio, a chyflwyniadau llafar gan gynnwys ymarferion ymryson.

 Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo ar eich cyfer trwy gydol eich astudiaethau yn Ysgol y Gyfraith fel eich prif gysywllt ar gyfer arweiniad a chymorth.

 Bydd cyfle genych hefyd i gyflawni Cynllun Datblygiad Personol (CDP) tra yn Aberystwyth. Dyma broses strwythuredig o hunanwerthuso, adlewyrchu, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i gofnodi eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Trwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu’r sgiliau ‘rydych chi eisoes yn eu meddu (yn ogystal â’r rheiny sydd angen i chi eu datblygu), bydd y portffolio CDP yn eich cyfarparu gyda’r offer angenrheidiol er mwyn cynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus ar gyfer astudio, ac i ystyried eich opsiynau gyrfaol a’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Discover More

Typical Entry Requirements

A Levels BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

International Baccalaureate:
30 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

European Baccalaureate:
70-75% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

The University operates an inclusive admissions policy and our offers can vary. Please refer to our country-specific pages for details of the international qualifications we accept. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top