BA

Law with Welsh

This course is available through Clearing.
Call free phone: +44 (0) 800 121 40 80

BA Law with Welsh Code M1Q5 Clearing places available – 0800 121 40 80

Apply Now

Key Facts

Code M1Q5
 • Typical A-level offer

  BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

The information on this page relates to September 2019 entry. For 2020 information, including grade requirements, please check our prospectus.

Wrth ddewis astudio’r Gyfraith gyda Chymraeg yn Aberystwyth byddwch yn darganfod cwrs heriol a chyffrous mewn awyrgylch cyfeillgar.

Cydnabyddir ein gradd gan Fwrdd Safonau’r Bar ac yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, gan felly ddarparu llwybr uniongyrchol i’r proffesiwn cyfreithiol.

Addysgir y radd yn yr Ysgol Gyfraith hynaf yng Nghymru a byddwch yn buddio o brofiad a brwdfrydedd ein staff arbenigol ac uchel eu parch.

Byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eich galluogi i lywio eich dyfodol er mwyn dilyn yr yrfa yr rydych chi’n ei haeddu. 

Student Satisfaction and Employability Results

Top 10 in the UK for Student Experience for the subject of Law (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

90% overall satisfaction for the Department of Law & Criminology (NSS 2019)

Top 5 in the UK for the subject of Celtic Studies (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

100% overall satisfaction for the Department of Welsh and Celtic Studies. (NSS 2019)

100% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Language graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Pam Astudio Y Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae’n bosibl astudio canran o bob modiwl craidd y Gyfraith trwy gyfrwng y Gymraeg yn Aberystwyth. Ymhellach ‘rydym yn parhau i ddatblygu ein ystod o fodiwlau dewisol sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ym meysydd y Gyfraith a Throseddeg
 • Mae’r radd wedi’i ddylunio mewn modd sy’n sicrhau y byddwch yn cyrraedd gofynion cyflogwyr, a caiff ei addysgu gan academyddion ac ymarferwyr cyfreithiol profiadol
 • Wrth gwblhau’r radd hon yn llwyddiannus byddwch yn gymwys i ddilyn hyfforddiant ymarferol ar Gwrs Ymarfer y Gyfraith, neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar
 • Bydd cwblhau modiwlau penodol yn llwyddiannus yn eich eithrio rhag gorfod eistedd arholiadau proffesiynol
 • Mae nifer o’n staff wedi hyfforddi ac ymarfer fel bargyfreithwyr neu gyfreithwyr, sydd felly yn cynnig elfen ymarferol i’ch astudiaethau theoretig. Mae’r mwyafrif o’n staff yn ymchwilwyr gweithgar ac yn cyfrannu at drafodaethau yn ymwneud â pholisi a diwygio cyfreithiol
 • Cyfleoedd cymdeithasol a phroffesiynol gwych, gan gynnwys ymweliadau â Ffeiriau Cyfreithiol; Ysbytai’r Brawdlys; ac i fynychu cynadleddau i fyfyrwyr
 • Gradd sydd yn gymwys am un o Brif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Cyfle i ddewis modiwl profiad gwaith cyfreithiol
 • Cyfle i gymryd rhan a chystadlu ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol gyda’n Cymdeithas Ymryson i fyfyrwyr, sydd yn eich galluogi i ddatblygu ac ymarfer sgiliau eiriolaeth a chyfreitha. Ceir cyfle i ymryson trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal
Our Staff

Department of Law and Criminology lecturers are mostly either qualified to PHD level or have professional experience and qualifications as practicing lawyers. Many staff also have a PGCE (Higher Education).

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
European Law LC20720 20
Public Law LC20620 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Commercial Law LC26220 20
Criminal Justice And The Penal System LC26320 20
Drugs And Crime LC28220 20
Environmental Law LC27720 20
Family And Child Law LC26420 20
Human Rights LC25220 20
International Law LC26920 20
Introduction To Civil Law And Comparative Law LC20920 20
Labour Law LC26820 20
Medicine Ethics And The Law LC26720 20
Principles Of Evidence LC26520 20
Sports Law And Society LC27920 20

Core

Core

Module Name Module Code Credit Value
Criminal Law LC30520 20
Cyfraith Troseddol CT30520 20
Equity And Trusts LC34920 20
Gloywi Iaith Yr Ail Iaith CY31120 20
Land Law LC34820 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Commercial Law LC36220 20
Criminal Justice And The Penal System LC36320 20
Drugs And Crime LC38220 20
Employability Skills For Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Family And Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
International Law LC36920 20
Introduction To Civil Law And Comparative Law LC30920 20
Labour Law LC36820 20
Law And Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics And The Law LC36720 20
Principles Of Evidence LC36520 20
Sports Law And Society LC37920 20

Core

Employability

 • Mae’r radd hon yn cyfuno arbenigedd Ysgol y Gyfraith ac Adran y Gymraeg. Bydd elfen Gymraeg eich gradd yn datblygu eich sgiliau er mwyn sicrhau eich bod yn gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hyderus ac yn raenus. O ran y Gyfraith, mae’r cwrs wedi’i ddylunio mewn modd sy’n sicrhau eich bod derbyn yr wybodaeth gyfreithiol berthnasol ond hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio’r wybodaeth honno’n effeithiol, gan feithrin y gallu i ymholi a dadansoddi yn feirniadol
 •  Mae’r radd hon yn agor drysau i nifer o swyddi gwahanol megis gweithio i gwmnïau cyfreithiol; i Awdurdodau Lleol, ac i’r Llywodraeth. Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus mewn meysydd amrywiol megis y gyfraith (fel cyfreithwyr a bargyfreithwyr); gwleidyddiaeth; busnes; ym myd addysg; ac ym maes cyfieithu
 • Mae sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi arwain at greu amgylchedd deddfwriaethol newydd yng Nghymru, sydd wedi creu, ac sy’n parhau i greu galw am gyfreithwyr gyda hyfforddiant penodol yn y system newydd a’r gallu i weithio mewn amgylchedd dwyieithog
 • Bydd cyfuno'r Gyfraith a'r Gymraeg yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau dwyieithrwydd, sgiliau creadigol, sgiliau dadansoddi, a sgiliau cyfathrebu, a bydd y sgiliau hyn yn fantais fawr i chi mewn gyrfaoedd i raddedigion sy’n ymwneud â’r ddau bwnc
 • Mae’r wasanaeth gyrfaoedd yn cynnig sesiynau unigol i gynghori myfyrwyr yn ogystal â rhaglen o weithgareddau a sgyrsiau trwy gydol y flwyddyn (e.e y ffair yrfaoedd a clinigau CV)

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Teaching & Learning

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

 Y Flwyddyn Gyntaf:

 • Byddwch yn derbyn hyfforddiant creiddiol mewn nifer o bynciau e.e. Cyfraith Cytundebau a Chyfraith Camwedd, sydd yn rhaid eu astudio a’u pasio er mwyn cael eich eithrio rhag rhan gyntaf yr arholiadau cyfreithiol proffesiynol
 • Archwilio strwythur a datblygiadau cyfundrefn gyfreithiol Cymru a Lloegr
 • Hanes a natur y berthynas rhwng system y llysoedd a rheolau cynsail
 • Dadansoddi y broses o greu deddfwriaeth a sut y caiff ei ddehongli gan farnwyr 

Yr Ail a’r Drydedd Flwyddyn:

 Byddwch yn derbyn cyflwyniad i’r pynciau canlynol:

 • Cyfraith Trosedd
 • Cyfraith Ewropeaidd
 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Cyfraith Ecwiti ac Ymddiriedaethau
 • Cyfraith Tir
 • Byddwch hefyd yn cael y cyfle i deilwra eich gradd yn unol â’ch diddordebau gan ddethol opsiynau o amrywiaeth o fodiwlau dewisol

Sut fyddaf yn cael fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau, a seminarau o ansawdd uchel a fydd yn eich galluogi i wireddi eich potensial.

 Bydd y darlithoedd yn darparu cyflwyniad i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol, a bydd genych fynediad at recordiadau o ddarlithoedd yn ogystal.

 Bydd gweithdai yn darparu cyfle i chi gyflawni gwaith grŵp gan ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau cyfreithiol ac i ddehongli a chymhwyso’r gyfraith mewn cyd-destun ymarferol.

 Mae ein tiwtorialau a seminarau yn gyfle i chi drafod themâu neu destunau cyfreithiol penodol, ac i dderbyn adborth ar eich dysg fel unigolyn gan gryfhau eich gallu i strwythuro dadl gyfreithiol.

 Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau, log astudio neu bortffolio, a chyflwyniadau llafar gan gynnwys ymarferion ymryson.

 Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo ar eich cyfer trwy gydol eich astudiaethau yn Ysgol y Gyfraith fel eich prif gysywllt ar gyfer arweiniad a chymorth.

 Bydd cyfle genych hefyd i gyflawni Cynllun Datblygiad Personol (CDP) tra yn Aberystwyth. Dyma broses strwythuredig o hunanwerthuso, adlewyrchu, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i gofnodi eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Trwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu’r sgiliau ‘rydych chi eisoes yn eu meddu (yn ogystal â’r rheiny sydd angen i chi eu datblygu), bydd y portffolio CDP yn eich cyfarparu gyda’r offer angenrheidiol er mwyn cynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus ar gyfer astudio, ac i ystyried eich opsiynau gyrfaol a’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Typical Entry Requirements

A Levels BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

International Baccalaureate:
30 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

European Baccalaureate:
70-75% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

The University operates an inclusive admissions policy and our offers can vary. Please refer to our country-specific pages for details of the international qualifications we accept. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top