BA

History and Media

Key Facts

Code VP1H
 • UCAS Tariff

  96 - 120

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Mae cynllun gradd arloesol Hanes a'r Cyfryngau wedi’i ddylunio ar gyfer myfyrwyr sydd yn dymuno dilyn a datblygu eu diddordebau mewn hanes ynghyd ag astudiaethau'r cyfryngau. Mae ei strwythur hyblyg, ynghyd â’r ffaith ei fod yn cael ei ddysgu o fewn dwy adran wahanol, sef adran Hanes a Hanes Cymru ac adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, yn cynnig cyfle i astudio pob pwnc yn annibynnol ac  mewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol.Bydd hyn yn datblygu dy wybodaeth hanesyddol a dy ddealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol o’r cyfryngau torfol. Byddi yn ymdrochi mewn ystod eang o destunau hanesyddol ond hefyd yn meithrin dealltwriaeth o sut a pham mae'r byd wedi datblygu fel y mae. Mae’r myfyrwyr eu hunain yn ganolog i’r broses ddysgu ar y cwrs hwn a bydd modd i ti ddatblygu dy wybodaeth hanesyddol gan ddilyn trywydd dy ddiddordebau dy hun. Mae galw ymysg cyflogwyr am ein graddedigion hanes oherwydd eu gallu a'u sgiliau uwch o ran ymchwilio, dadansoddi, gweithio mewn tîm a chyfathrebu. 

Student Satisfaction and Employability Results

96% overall student satisfaction for the Department of History and Welsh History. (NSS 2019)

99% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Historical & Philosophical studies graduates nationally (HESA 2018*)

Top 15 in the UK for Teaching Quality for the subject of Drama and Dance (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

95% of students agree staff are good at explaining things in the Department of Theatre, Film and Television Studies. (NSS 2019)

98% of our graduates were in work or further study within 6 months, 4% more than Creative Arts and Design graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Pam astudio Hanes a'r Cyfryngau yn Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol yn 1872, sydd yn golygu mai ein hadran Hanes ni yw’r hynaf yng Nghymru ac ymhlith y rhai pennaf ym Mhrydain. Dros y 140 mlynedd ddiwethaf rydym wedi perffeithio’r cynlluniau gradd sydd ar gael er mwyn sicrhau dy fod yn ennill y radd Hanes orau posib.
 • Mae ein cynlluniau gradd yn arloesol sydd yn sicrhau y gelli di ennill y cymhwyster gorau.
 • Byddi’n derbyn dy addysg gan staff sydd yn arbenigo ym maes y Cyfryngau a Chyfathrebu, sydd â chysylltiadau rhagorol yn y diwydiant, sydd yn cyfrannu i drafodaethau cenedlaethol ar y cyfryngau, ac sydd ar y blaen yng ngwaith ymchwil y pwnc.
 • Bydd gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn ddealltwriaeth ddyfnach o gymdeithaseg, seicoleg, astudiaethau diwylliannol, hanes, athroniaeth, ieithyddiaeth a marchnata.
 • Bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu mewn cyfleusterau dysgu bywiog, modern a deinamig gan gynnwys labordy cyfrifiadurol newydd sydd wedi’i ddylunio i gymathu diwydiant y cyfryngau digidol, cynhyrchu digidol ac ystafelloedd golygu.
 • Mae ein cysylltiadau â'r diwydiant wedi’u hymgorffori yn yr adran ei hun gyda swyddfa ddarlledu ranbarthol BBC Cymru wedi’i lleoli wrth y fynedfa.
 • Gall fyfyrwyr fanteisio ar holl adnoddau Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, sydd ddim ond dafliad carreg i ffwrdd o gampws Penglais.
 • Mae ein meysydd pynciol yn amrywio o hanes cynnar i hanes modern, yn cynnwys hanes gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.
 • Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru dafliad carreg i ffwrdd o’r prif gampws. Mae’r llyfrgell hawlfraint hon yn cynnwys pob llyfr sydd wedi’i gyhoeddi yn y DU.
 • Mae cyfleoedd cyfnewid cyffrous ar gael. 
Our Staff

Department of History and Welsh History lecturers are all qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Employability

Beth allaf i ei wneud gyda gradd mewn BA Hanes a'r Cyfryngau?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau proffesiwn mewn llawer o feysydd gwahanol:

 • Addysg;
 • Y Gyfraith;
 • Archifwyr;
 • Cyhoeddwyr;
 • Gwleidyddion;
 • Gweision Sifil;
 • Y Cyfryngau;
 • Y Lluoedd Arfog;
 • Entrepreneuriaid.

Fel adran, rydym ni’n falch iawn o’n cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

 • Dr Tîm Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw;
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol;
 • Dr Joanne Cayford, BBC;
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel;
 • Iwan Griffiths, Gohebydd chwaraeon S4C.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda’r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas yr Hynafiaethwyr yn Llundain. Mae’r lleoliadau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r sector treftadaeth, ac yn werthfawr iawn ar unrhyw CV!

Trydar gan fyfyrwyr ar leoliad yn 2014 gyda Chymdeithas yr Hynafiaethwyr:

‘Wedi gweld tri chopi o’r Magna Carta ar unwaith heddiw!’ ‘Clod i Brifysgol Aber am fy helpu i gael y lleoliad – methu aros tan fory’

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a’r rhaglen Astudio Dramor

 • Mae cael amrywiaeth o brofiadau’n bwysig ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, ac mae cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor yn cynnig cyfleoedd rhagorol. Mae Hanes a Hanes Cymru wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid Erasmus gyda phrifysgolion yn yr Almaen, Prâg, Budapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau gyda nifer o golegau yn America hefyd.  https://www.aber.ac.uk/en/international/study-abroad/

Mentora gan gyn-fyfyrwyr a sgyrsiau graddedigion:

 • Bydd y Cynllun Mentora gan Gyn-fyfyrwyr yn eich galluogi i gysylltu â graddedigion o’r gorffennol mewn amrywiaeth o yrfaoedd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Ymhlith y sgyrsiau diweddar mae ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’ a gyflwynwyd gan gyn-fyfyriwr a raddiodd yn ddiweddar sydd bellach wedi sicrhau lle ar gynllun hyfforddi uchel ei fri yn Oriel y Tate.

Teaching & Learning

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Dyma grynodeb i roi enghraifft o beth allet fod yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn dy flwyddyn gyntaf gallet di fod yn astudio:

 • Cysyniadau newydd a sgiliau astudio hanes;
 • Dulliau a chyfnodau newydd;
 • Hanes Cymru o 1250-1800;
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf a Phrydain;
 • Moderniaeth a chreu Asia;
 • Cyhoeddiadau hanesyddol cyffrous diweddar;
 • Ein dewis o fodiwlau eraill sydd yn adlewyrchu ystod eang o ran amser a themâu;
 • Y cyswllt rhwng mathau o gyfryngau, sefydliadau'r cyfryngau a'r gymdeithas;
 • Cysylltiadau rhwng damcaniaeth y cyfryngau sefydledig ac agweddau cyfoes ar y cyfryngau newydd;
 • Cysylltiadau rhwng dadleuon clasurol a chyfoes mewn cyfathrebu;
 • Ymchwil i ddulliau o gyfathrebu rhwng y radio, y wasg, hysbysebu, technolegau ffonau symudol a’r rhyngrwyd;
 • Cysyniadau a thechnegau allweddau ar gyfer cynhyrchu, cyfarwyddo, sinematograffeg a golygu yn y cyfryngau.

Yn dy ail flwyddyn gallet ddarganfod:

 • Y dull hanesyddol, sydd yn ystyried sut mae ystyr, dulliau a chofnodi hanes wedi newid dros amser;
 • Hanes Ewropeaidd;
 • Yr Almaen a Natsïaeth;
 • Yr Ymerodraeth Brydeinig: Prydain ac Iwerddon, 1850-1914;
 • Golwg ar grefft yr hanesydd;
 • Ein hystod o bynciau a chyfnodau o’n rhestr helaeth o fodliwlau;
 • Hanesion, traddodiadau a swyddogaethau penodol pob cyfrwng;
 • Cynhyrchu teledu;
 • Hanes darlledu;
 • Cynhyrchu â chyfryngau arbrofol;
 • Dylunio Gwefannau;
 • Technolegau Gwyliadwriaeth;
 • Newyddiaduraeth;
 • Hysbysebu;
 • Sgriptio.

Yn dy flwyddyn olaf gallet gael y cyfle i astudio:

 • Pwnc arbennig sy'n golygu y gelli di ymchwilio'n ddyfnach, yn defnyddio ffynonellau gwreiddiol sydd oll yn dy alluogi i ddefnyddio’r sgiliau ymchwilio hanfodol sydd yn gyfarwydd i haneswyr proffesiynol.
 • Rhywedd mewn Hanes;
 • Cymdeithas Prydain a’r Chwyldro Ffrengig;
 • Gwyddoniaeth, Crefydd, a Hud a Lledrith;
 • Stalin a Rwsia;
 • Cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu fideo byr, a all fod yn arbrofol, yn ddogfennol neu’n ffuglen naratif;
 • Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno ar gyfer Gwobrau Fideos Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Sut byddaf yn cael fy nysgu?

Mae ein cynllun yn cael ei ddysgu trwy ddarlith-weithdai sydd yn caniatáu rhyngweithio a chyfranogi  gweithredol. Rydym yn darparu’r cynllun hwn trwy seminarau, prosiectau yn seiliedig ar waith grŵp, dangosiadau sgrin ac arddangosiadau technegol.

Byddi’n cael dy asesu trwy:

 • Cynyrchiadau grŵp;  
 • Prosiectau ffilm a fideo unigol;
 • Prosiectau ymchwil;
 • Dadansoddiadau ymarferol;
 • Dyddiaduron cynhyrchu;
 • Sgriptio creadigol;
 • Traethodau ffurfiol;
 • Arholiadau.

Gwybodaeth bellach:

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu i ti ar gyfer holl gyfnod dy gwrs gradd, a fydd yn gallu dy helpu ag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed y rheiny yn rhai academaidd neu’n bersonol. Bydd croeso i ti gysylltu â hwy ar unrhyw adeg er mwyn cael cymorth neu gyngor.

Byddi hefyd yn derbyn cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae'n broses strwythuredig i chi gael hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn dy alluogi i gofnodi dy ddatblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol dy amser yn y brifysgol. Wrth gadw cofnod  o'th berfformiad academaidd, a phwysleisio’r sgiliau sydd gennyt eisoes a’r rhai y bydd eu hangen ar gyfer y gweithle yn y dyfodol, bydd y CDP yn darparu’r modd angenrheidiol i chi allu cynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried dy ddyheadau a'th opsiynau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 96 - 120

A Levels BBB-CCC

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DDM-MMM

International Baccalaureate:
30-26

European Baccalaureate:
75%-65% overall

The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top