Key Facts

Q5P0
 • UCAS Tariff

  104 - 120

 • Course Length

  3 Year

Further details on entry requirements

Apply Now

Cwrs ar gyfer ymgeiswyr iaith gyntaf yn unig. 

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg Proffesiynol yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, byddi’n dewis astudio yn yr adran hynaf a’r fwyaf o’i bath y byd. Mae’n gartref i gymuned frwdfrydig o fyfyrwyr ac ymchwilwyr sy’n rhannu’r nod o hybu dealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg, ei hanes, ei llenyddiaeth a’i lle yn y byd cyfoes. Mae’r staff sy’n dysgu ar y cwrs yn arbenigwyr mewn meysydd amrywiol ac o ganlyniad byddi’n cael dewis o amrywiaeth eang o bynciau sy’n dy ddiddori.

Student Satisfaction and Employability Results

94% overall student satisfaction for the Department of Welsh and Celtic Studies (NSS 2020).

Top 5 in the UK for the subject of Celtic Studies (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

100% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Language graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Cymraeg Proffesiynol yn Aberystwyth: Arloesi, Arbenigo, Arwain

Cwrs Cymraeg arloesol sydd yn dysgu sgiliau proffesiynol ar gyfer y gweithle yng Nghymru.

Rhan bwysig o waith Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnewn yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr Cymraeg Proffesiynol. Yn y byd cyfoes mae cyflogwyr, yn ogystal â darpar fyfyrwyr a rhieni, yn chwilio am radd ‘safon aur’ yn y Gymraeg. Dyma’r radd honno. Ar y cwrs newydd yma byddwch chi’n datblygu sgiliau sy’n ymwneud â defnyddio’r iaith Gymraeg yn hyderus mewn ystod eang o gyd-destunau proffesiynol ac yn y gweithle. Byddwch chi’n cael eich dysgu gan staff sydd â phrofiad helaeth mewn meysydd fel cyfieithu, ysgrifennu creadigol, golygu a chyhoeddi, ac astudio a hybu treftadaeth. Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod eich cyfnod yn fyfyriwr gyda ni byddwch chi’n cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau, a byddwch chi’n dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran.

Pam astudio Cymraeg Proffesiynol yn Aber?

• Cartref Cymraeg Proffesiynol - Cyflwynwyd y cwrs yma yn gyntaf yn 2012 ac mae wedi mynd o nerth i nerth ers hynny.

• Arbenigwyr - Byddwch chi'n cael eich dysgu gan ddarlithwyr yr Adran sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd a gan siaradwyr gwadd sy'n cynrychioli sawl proffesiwn sy'n defnyddio'r Gymraeg.

• Darlithydd Cymraeg Proffesiynol Dynodedig - Mae'r cwrs yn cael ei gyd-lynu gan Dr Rhianedd Jewell, darlithydd dynodedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol, sydd yn rhoi ei sylw yn arbennig i'r cwrs hwn.

• Canlyniadau Gwych - Mae canlyniadau ein graddedigion mewn Cymraeg Proffesiynol o safon uchel iawn. Rhwng 2014 a 2016 mae 49% o’n myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol wedi graddio gdya dosbarth cyntaf, ac mae’r 51% arall wedi ennill 2:1 uchel.

• Cyrraedd gyda'r graddau uchaf a graddio gyda'r graddau uchaf - Mae'r cwrs hwn wedi'i deilwra ar gyfer myfyrwyr o'r safon uchaf. Bydd y radd hon yn gwneud i chi sefyll allan. Gofynnir am o leiaf A mewn Cymraeg Safon Uwch yn ogystal â 280 pwynt UCAS er mwyn dilyn y cwrs hwn, ond, rydym ni wedi derbyn myfyrwyr gyda B dda yn y gorffennol. Os oes cwestiynau gennych ynghylch mynediad cysylltwch â Dr Rhianedd Jewell.

• Grwpiau Bach - Cwrs dethol yw hwn, ac felly mae'r dysgu'n digwydd mewn grwpiau bach. Mae'r sesiynau hyn yn adlewyrchu cyfarfodydd tîm y byd gwaith.

• Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Yn Aberystwyth gallwch fyw trwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau'r elfen gymdeithasol sydd i'r gymuned Gymraeg yma. Ymaelodwch ag UMCA, dewch i fyw yn neuadd Pantycelyn-Penbryn, ewch ar deithiau rygbi, ymunwch â chôr Pantycelyn, ac ewch i nosweithiau megis Gwobrau'r Selar.

• Boddhad Myfyrwyr - Mae boddhad ein myfyrwyr yn uchel iawn yn gyson. Eleni, Aberystwyth sydd ar y brig o blith yr holl adrannau Cymraeg yn holiadur yr NSS o ran bodlonrwydd myfyrwyr. Enillodd yr Adran 100% am fodlonrwydd cyffredinol.

• Y Llyfrgell Genedlaethol - Yn ogystal â'r adnoddau helaeth sydd gan y Brifysgol, mae'r Adran ar stepen drws y Llyfrgell Genedlaethol. Llyfrgell hawlfraint sydd â thros 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau yw hi ac fe gewch chi ei defnyddio hi'n rhad ac am ddim!

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11400
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol CY12700
Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol CY12720 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Themau a Ffigurau Llen c.550-1900 CY11120 20
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Llydaweg: Cyflwyniad LL11100
Llydaweg: Cyflwyniad LL11120 20

Core

Module Name Module Code Credit Value
Gloywi Iaith CY20100
Gloywi Iaith CY20120 20
Astudiaethau Trosi ac Addasu CY25700
Astudiaethau Trosi ac Addasu CY25720 20

Options

Module Name Module Code Credit Value

Core

Module Name Module Code Credit Value
Astudiaethau Trosi ac Addasu CY35700
Astudiaethau Trosi ac Addasu CY35720 20
Prosiect Hir CY35900
Prosiect Hir CY35940 40

Options

Module Name Module Code Credit Value

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Employability

Rhagolygon Gyrfa 

Mae gwerth arbennig i’r graddau a enillir yn Adran y Gymraeg gan fod safon ein hymchwil a’n dysgu gyda’r uchaf posib. Yn gyson mae cyflogwyr yn datgan bod gradd o’r Adran yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr gan ddarpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth o swyddi yn y sector breifat a chyhoeddus yng Nghymru. Wedi astudio’r radd ‘Cymraeg Proffesiynol’ byddi wedi meithrin sgiliau a allai dy arwain at swydd fel ymchwilydd mewn busnes neu sefydliad cyhoeddus, yn y cyfryngau, ym maes cyfieithu, neu ym myd Addysg Uwch ynghyd â llu o opsiynau eraill.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog, e.e:

 • Addysg
 • Y Cyfryngau
 • Gwaith cymdeithasol 
 • Y Gyfraith
 • Cyfieithu

Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel:

 •  Cyhoeddi llyfrau 
 • Swyddi yn y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu 
 • Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Cymraeg Proffesiynol yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy i ti, sy’n bwysig iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• ymchwilio a dadansoddi data

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon

• gweithio’n annibynnol

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb

• sgiliau technoleg gwybodaeth

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Learning & Teaching

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Blwyddyn 1

 • Yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n dilyn y modiwl Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol. Fel y mae'r enw yn ei awgrymu, mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i'r maes. Byddwch chi'n dysgu rhychwant o sgiliau megis cyfieithu ar y pryd, sgiliau gweinyddol, siarad cyhoeddus, golygu a marchnata. Byddwch chi'n cael eich dysgu gan ddarlithwyr yr Adran a gan gyflogwyr sydd yn gweithio gyda'r Gymraeg.
 • Bydd cyfle ichi weithio fel tîm ac i ddatblygu eich sgiliau marchnata wrth drefnu'r Noson Llên a Chân. Cewch chi ddysgu mwy am y nosweithiau hynod lwyddiannus hyn ar ein blog.
 • Byddwch chi'n cael gweithredu ar fwrdd golygyddol Y Ddraig, cylchgrawn llenyddol yr Adran. Chi fydd yn comisiynu ac yn golygu'r gwaith. Dysgwch ragor am Y Ddraig yma.  

Blwyddyn 2 a 3

Yn yr ail a'r drydedd flwyddyn byddwch chi'n dilyn pedwar modiwl Cymraeg Proffesiynol:

 • Y Gymraeg yn y Gweithle - Modiwl profiad gwaith yw hwn. Byddwch chi'n cwblhau cyfnod o brofiad gwaith mewn sefydliad lle defnyddir y Gymraeg ar lfel broffesiynol. Mae dewis helaeth o leoliadau gennym gan gynnwys nifer o sefydliadau cenedlaethol felly bydd cyfle ichi gael profiad uniongyrchol o yrfa sydd o ddiddordeb i chi. Byddwch chi'n llunio portffolio o dasgau sy'n ymwneud â'r gweithle.
 • Trosi ac Addasu - Modiwl cyfieithu yw'r modiwl hwn. Byddwch chi'n dysgu sgiliau cyfieithu ymarferol yn ogystal â dysgu am yr hanes a'r theorïau sydd wrth wraidd y gwaith. Bydd cyfle ichi ymarfer eich sgiliau cyfieithu o un iaith i iaith arall ac i addasu o un cyfrwng i gyfrwng arall drwy drosi darn o ryddiaith yn sgript ffilm, rhaglen deledu neu ddrama.
 • Bro a Bywyd - Modiwl sy’n trafod twristiaeth a threftadaeth lenyddol yw'r modiwl hwn. Byddwch chi'n dilyn darlithoedd ac yn mynd ar deithiau maes i lefydd o arwyddocâd diwylliannol. Byddwch chi'n llunio prosiect a fydd yn hybu diddordeb y cyhoedd mewn elfen o'r diwylliant Cymraeg, e.e. llyfryn, podcast, ffilm fer neu ddeunydd ar gyfer gwefan. Dyma enghraifft o un o brosiectau ein cyn-fyfyrwyr: Lluniodd un o'n cyn-fyfyrwyr, Eiri Siôn, ap Mentro Meifod a gallwch ei lawrlwytho yma.
 • Prosiect Hir - Mae'r modiwl hwn yn rhoi'r cyfle ichi weithio ar brosiect ymchwil gwreiddiol ym maes Cymraeg Proffesiynol. Dan gyfarwyddyd aelod o staff, byddwch chi'n llunio darn o waith safonol y gellir ei gyhoeddi. 

Modiwlau Eraill -

Byddwch chi'n gallu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau eraill yr Adran yn ogystal. Mae hefyd ryddid ichi ddewis hyd at 40 credyd o fodiwlau mewn adrannau eraill megis yr Adran Fusnes, Gwleidyddiaeth Ryngwladol neu'r Adran Theatr Ffilm a Theledu, a’u cynnwys yn rhan o’ch gradd.

Sut y byddwch chi'n cael eich dysgu?

Yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd mae’r dysgu’n cael ei wneud drwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae’r grwpiau yn llai a’r awyrgylch yn fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi ichi dros dy gyfnod y cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu os bydd gennych unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth arnoch.

Student Views

Dewisais astudio Cymraeg Proffesiynol yn Adran y Gymraeg Aberystwyth am fod gennyf ddiddordeb i fynd i'r afael â'r Gymraeg yn y byd cyfoes. Cynigia'r cwrs arbennig hwn gyfle inni fel myfyrwyr i ddysgu am ofynion yr iaith mewn sefyllfaoedd a gwasanaethau o ddydd i ddydd. Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, cefais y cyfle i ymweld â rhai o sefydliadau amlycaf Cymru, meithrin sgiliau cyfieithu a golygu, a thynnu crib fanwl drwy deithi'r iaith a'i thafodieithoedd amrywiol. Manteisiais ar fodiwl wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar brofiad gwaith yn fy ail mlwyddyn, ac yn sicr, roedd hynny'n brofiad heb ei ail am imi wneud cysylltiadau gwych. Llenyddiaeth sy'n mynd â'm mryd i, felly credaf fy mod i'n cael y gorau o ddau fyd trwy ddilyn y cwrs hwn. Gallaf astudio ac ymchwilio i drysor ein gorffennol law yn llaw â dilyn modiwlau sydd yn fy mharatoi yn drylwyr ar gyfer fy ngyrfa waith. Mae Aber yn lle hudol i astudio, ac rwy'n synnu'n aml at gymaint o ddiwylliant sy'n ffynnu yn y dref... a does dim pall ar yr ysbrydoliaeth a gynigia'r tirlun. Mae Adran y Gymraeg yn adran hyfryd i berthyn iddi, ac yn wir, perthyn yw'r gair am fod y staff a'r myfyrwyr yn adnabod ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd gystal ag unrhyw deulu clos! Megan Elenid Lewis

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 104 - 120

A Levels BBB-BCC to include B in Welsh 1st Language

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st Language

International Baccalaureate:
30-28, plus B in A level Welsh 1st Language

European Baccalaureate:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st Language

The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top