BA

Drama and Theatre / Film and Television Studies

BA Drama and Theatre / Film and Television Studies Code WWP4

Apply Now

Key Facts

WWP4
 • UCAS Tariff

  96 - 120

 • Course Length

  3 Year

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth cei brofiad creadigol a bywiog heb ei ail. Byddi’n astudio mewn adeilad modern sy’n cynnig cyfleusterau gwych, ac sy’n gartref i staff brwdfrydig fydd yn dy ysbrydoli. Cei ymwneud â phartneriaid megis y BBC, S4C, Boom, Fiction Factory, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Arad Goch a llu o rhai eraill. Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio i sicrhau fod cydbwysedd rhwng profiad beirniadol a chreadigol, ac mae’n ein galluogi i ddatblygu sgiliau deallusol, perfformiadol a thechnegol ein myfyrwyr.

Student Satisfaction and Employability Results

90% overall student satisfaction for the Department of Theatre, Film and Television Studies (NSS 2020).

Top 15 in the UK for Teaching Quality for the subject of Drama and Dance (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

98% of our graduates were in work or further study within 6 months, 4% more than Creative Arts and Design graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Pam astudio Drama ac Astudiaethau Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

 • Cyfuniad unigryw o ddulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’r pwnc.
 • Staff dysgu rhagorol ag ystod eang o arbenigedd ym maes ymchwil a chreu theatr yn broffesiynol.
 • Cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant fel National Theatre Wales, Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Quarantine a Theatr Genedlaethol Cymru.
 • Cyfleusterau ac adnoddau rhagorol ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer, pob un ag adnoddau technegol hyblyg; 2 stiwdio fawr ag offer o safon broffesiynol a rigiau goleuadau digidol a reolir drwy ETC Congo a phaneli rheoli Strand Lighting, offer PA Yamaha a Soundcraft, systemau clyweledol Sanyo a goleuadau Strand, a dau NXAMP; yn ogystal â chyfleusterau gwisgoedd a wardrob.
 • Cysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau ar y campws, sef un o’r canolfannau celfyddydau mwyaf yng Nghymru, sy’n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
 • Cymdeithasau drama egnïol myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.
 • Lleoliad daearyddol unigryw.
 • Cyfleoedd cyfnewid cyffrous yn Ewrop ac yn rhyngwladol .
Our Staff

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Ymarfer Cynhyrchu 1 TC20040 40

Options

Module Name Module Code Credit Value
Prosiect Ymchwil Ymarferol TC20200
Prosiect Ymchwil Ymarferol TC20220 20
Sgiliau Sgriptio TC21300
Sgiliau Sgriptio TC21320 20
Ffilm a Chyfryngau Cymru TC21820 20
Ffilmiau Dogfen TC22420 20

Core

Module Name Module Code Credit Value
Ymarfer Cynhyrchu 2 TC31440 40

Options

Module Name Module Code Credit Value
Cynhyrchiad Annibynnol TC31320 20
Ffilm a Chyfryngau Cymru TC31920 20
Ffilmiau Dogfen TC32520 20
Ymarfer Creadigol Annibynnol (Cyfryngau TC33300
Ymarfer Creadigol Annibynnol (Cyfryngau TC33340 40
Prosiect Ymchwil Creadigol TC36100
Prosiect Ymchwil Creadigol TC36140 40

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Employability

Beth alla i ei wneud â gradd mewn Drama ac Astudiaethau Theatr/ Ffilm a Theledu?

Mae llawer o’n graddedigion wedi dod o hyd i swyddi yn y meysydd hyn:

 • Actio a pherfformio
 • Cyfarwyddo
 • Dylunio
 • Sgriptio
 • Dysgu ac addysg
 • Gweinyddu’r celfyddydau
 • Marchnata
 • Rheoli
 • Cysylltiadau Cyhoeddus

Pa sgiliau fydda i’n eu dysgu ar y cwrs?

Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’n holl weithgareddau. 

Mae myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr yn dysgu sgiliau gwerthfawr y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Yn eu plith mae:

 • gweithio’n effeithiol mewn grŵp i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw
 • defnyddio sgiliau creadigol, dyfeisgar a datrys problemau mewn amryw o sefyllfaoedd
 • ymchwilio, a chloriannu a threfnu gwybodaeth
 • saernïo a chyfleu syniadau’n effeithiol mewn amryw o sefyllfaoedd ac mewn amryw o ffyrdd
 • gweithio’n annibynnol a gydag eraill
 • trefnu dy amser a defnyddio dy sgiliau’n effeithiol
 • gwrando ar gyngor beirniadol a’i ddefnyddio
 • dy gymell dy hun ac arfer hunanddisgyblaeth
 • defnyddio amryw o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 • dangos mentergarwch wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Learning & Teaching

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n darganfod:

 • Modiwlau rhagarweiniol ar greu, meddwl ac astudio
 • Dulliau cyfoes o greu theatr mewn stiwdio ac ar safle penodol
 • Enydau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol ym maes drama a’r theatr
 • modiwlau ymarferol sy’n datblygu sgiliau ym mhob cam o’r broses gynhyrchu: sgriptio, ffilmio, cyfarwyddo, a’r golygu terfynol;
 • dewis o blith modiwlau ar y Sinema Brydeinig, Sinema Glasurol Hollywood ac Astudio’r Cyfryngau.
 • Dadansoddi drama, theatr a pherfformio

Yn dy ail flwyddyn byddi’n archwilio:

 • Dulliau cyfoes o greu theatr o safbwynt ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol
 • Gwaith cynhyrchu ar raddfa lawn
 • Actio, cyfarwyddo a dramayddiaeth, dyfeisio, a dylunio
 • Datblygu sgiliau cynhyrchu stiwdio, gwneud ffilmiau dogfen ac ysgrifennu ar gyfer ffilm a theledu;
 • Meithrin gwybodaeth a sgiliau beirniadol allweddol mewn ystod o fodiwlau damcaniaethol sy’n cyd-fynd â’i gilydd ac sy’n cwmpasu sinema Hollywood, gwneud ffilmiau dogfen, sinema gelfyddydol a materion cyfoes yn y diwylliant digidol;
 • Gwella dy ragolygon cyflogadwyedd a dy sgiliau trosglwyddadwy drwy’r modiwl lleoliad gwaith gorfodol.
 • Datblygiad y Theatr Ewropeaidd fodern
 • Shakespeare mewn perfformiadau cyfoes
 • Theatr a’r gymdeithas gyfoes
 • Y cyfryngau newydd ac ysgrifennu ar gyfer perfformio

Yn dy flwyddyn olaf, cei gyfle i:

 • Creu gwaith creadigol annibynnol
 • Cwblhau prosiect ymchwil mawr ac astudiaethau damcaniaethol uwch
 • Meithrin dy sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu unigol ac mewn grŵp
 • Datblygu dy sgiliau mentergarwch drwy gynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol
 • Dechrau prosiect ymchwil annibynnol, a fydd yn arwain at draethawd hir ar dy ddewis bwnc ym maes ffilm a theledu;
 • Manteisio ar gymorth a chyfarwyddyd helaeth pa drywydd bynnag y byddi’n penderfynu ei ddilyn.
 • Ysgrifennu sgript i dy ddrama dy hun

Astudio modiwlau arbenigol a all ymdrin â phynciau megis: gofod, lle a thirwedd, perfformio ac athroniaeth, perfformio, gwleidyddiaeth a phrotest, theatr, rhywedd a rhywioldeb, perfformio a phensaernïaeth, theatr gerddorol newydd, a’r ddrama gyfoes ym Mhrydain ac Iwerddon.

Sut gaf i fy nysgu?

Cei di ddysgu drwy weithdai ymarferol, seminarau mewn grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchu a gwaith prosiect mewn grwpiau.

Yn aml byddwn yn cyfuno sawl dull o ddysgu, gan bwyso a mesur damcaniaethau drwy ymchwiliadau ymarferol ac ymarfer drwy lens gwahanol safbwyntiau damcaniaethol.

Cei dy asesu drwy draethodau ffurfiol a pherfformiadol, arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp.

Bydd tiwtor personol wedi’i neilltuo i ti drwy gydol dy gwrs gradd, a fydd yn gallu dy helpu ag unrhyw broblemau neu gwestiynau, boed yn academaidd neu’n bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol unrhyw bryd i gael cymorth a chyngor.

Student Views

O dan adain tiwtoriaid cefnogol yr adran llwyddais i ddatblygu fel actor yn enwedig yn y modiwlau perfformio ar ddiwedd yr ail a’r drydedd flwyddyn a bu hyn yn help o mi ennill lle ar gwrs action uwchraddedig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Erbyn hyn rwyf wedi cwblhau’r cwrs hwnnw ac yn gweithio fel actor proffesiynol. Gwawr Loader

Pan ddechreuais fy ngradd yn Aberystwyth nid oeddwn yn sicr pa agwedd o ddrama a theatr i ddewis fel gyrfa. Roedd y cyfle i ddewis amrywiaeth o fodiwlau e.e. actio, sgriptio, senograffi, a chyda cydbwysedd da o ddamcaniaeth ag ymarfer yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad fy nealltwriaeth o ddrama a theatr. Cefais fy mlas gyntaf o gyfarwyddo yn ystod yr ail flwyddyn wrth wneud y modiwl cyfarwyddo. Yn fy nhrydedd flwyddyn fe wnes i gyd-gyfarwyddo, dyfeisio a theithio darn o theatr mewn addysg. Gydag angor fawr y profiadau yma cefais ofal a chefnogaeth fy narlithwyr a darganfyddais fy mrwdfrydedd ar gyfer cyfarwyddo.
Ar ôl graddio teimlais fy mod i’n gallu camu allan i’r byd ‘real’ i barhau a’m siwrne dysgu. Ar ôl graddio fe wnes i gwblhau cwrs blwyddyn yn hyfforddi fel cyfarwyddwr theatr gyda Living Pictures a Sherman Cymru. Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio gyda nifer o wahanol sefydliadau fel cyfarwyddwr llawrydd e.e. Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru a Mess Up the Mess. Cefais Wobr Artist Sy'n Datblygu gan Theatr Iolo a dychwelais i Aberystwyth i weithio fel Cyfarwyddwr sy'n Datblygu i National Theatre Wales a Rimini Protokoll o’r Almaen. Dwi ar hyn o bryd yn gweithio fel Cynorthwyydd Llenyddol a Thiwtor i Theatr Ieuenctid Sherman Cymru, a dwi hefyd yn gweithio fel tiwtor i Brifysgol Morgannwg ac fel hyrwyddwraig drama mewn ysgolion.
Sarah Bickerton

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 96 - 120

A Levels BBB-CCC

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DDM-MMM

International Baccalaureate:
30-26

European Baccalaureate:
75%-65% overall

The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top