BA

Welsh in the Professional Workplace / Business and Management

BA Welsh in the Professional Workplace / Business and Management Code QN51 Online Open Day 25 November 2020. Register now. Online Open Day 25 November 2020. Register now.

Apply Now

Key Facts

QN51
 • UCAS Tariff

  104 - 120

 • Course Length

  3 Year

Further details on entry requirements

Apply Now

Mae’r cwrs newydd hwn yn cyfuno sgiliau ieithyddol a phroffesiynol y Gymraeg ag arbenigedd mewn busnes a rheolaeth. Yn y Gymru gyfoes mae galw cynyddol am weithwyr proffesiynol dwyieithog o’r safon uchaf, a bydd y cwrs newydd hwn yn eich galluogi i ennill sgiliau a phrofiadau hynod o werthfawr wrth gamu i’r byd busnes yng Nghymru. Bydd cyfle ichi ddysgu sut i weinyddu, golygu, cyfieithu a marchnata; gallwch ddysgu sgiliau rheoli, cyflwyno, arwain a chydweithio; ac fe ddysgwch chi am entreprenwriaeth a datblygu eich busnes eich hun. Cewch chi ennill profiad o’r cyfoeth o yrfaoedd sydd ar gael ichi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r opsiwn hefyd i ddewis astudio agweddau ar iaith, diwylliant a llenyddiaeth y Gymraeg. Mae’r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith, ac mae cyfle unigryw i’w astudio hyd yn oed os nad ydych chi wedi gwneud Cymraeg Safon Uwch Iaith Gyntaf.

Student Satisfaction and Employability Results

94% overall student satisfaction for the Department of Welsh and Celtic Studies (NSS 2020).

Top 5 in the UK for the subject of Celtic Studies (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

100% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Language graduates nationally (HESA 2018*)

91% overall satisfaction for the Aberystwyth Business School (NSS 2020). 

Top 10 in the UK for Teaching Quality for the subject of Business & Management Studies (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

97% of our graduates were in work or further study within 6 months, 3% more than Business and Administrative Studies graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Pam Aberystwyth?  

Mae Ysgol Fusnes Aberystwyth yn cynnig dewis eang o fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dysgir y modiwlau canlynol yn gyfan-gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Flwyddyn Gyntaf, gyda darlithoedd a sesiynau tiwtorial pwrpasol:

• Hanfodion Rheolaeth a Busnes;

• Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes


Yn y drydedd flwyddyn mae yna opsiwn i gwblhau modiwl profiad gwaith yn ystod y tymor neu yn ystod yr haf (rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn). Cefnogir y modiwl yma trwy gynnal seminarau cyfrwng Cymraeg yn hytrach na darlithoedd:

• Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol.


Dysgir y modiwlau canlynol mewn darlithoedd cyfrwng Saesneg yn yr ail a’r trydedd flwyddyn, ond cynigir sesiynau tiwtorial trwy gyfrwng y Gymraeg:

• Rheolaeth Marchnata;

• Ymddygiad Defnyddwyr a Phrynwyr

• Dulliau Ymchwil

• Rheoli Cyrchfannau ac Atyniadau

• Rheolaeth Adnoddau Dynol;

• Gweithrediadau a Rheoli’r Gadwyn Cyflenwi;

• Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd;

• Arweinyddiaeth Strategol;

• Traethawd Hir (pwysoliad dwbl).


Gallwch ddewis ysgrifennu a chyflwyno gwaith i’w asesu ar gyfer unrhyw fodiwl yn Gymraeg.

Mae Aberystwyth yn cyfuno traddodiad hir â datblygiadau arloesol. Byddwch chi’n dysgu gan arbenigwyr yn eu meysydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ac yn yr Ysgol Fusnes. Mae Aberystwyth hefyd yn nodedig am fod yn gyfeillgar a chroesawgar dros ben ac fe gewch chi gefnogaeth o’r safon uchaf gan ein darlithwyr. 

 • Enw da – Mae gradd yn y Gymraeg a Fusnes yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r adran hon yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib.
 • Hanes – Hon yw’r Adran Gymraeg gyntaf i gael ei sefydlu yng Nghymru (1875)
 • Arbenigwyr - Byddwch chi’n cael eich dysgu gan ddarlithywyr yr Adran sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd.
 • Dewis eang – Mae amrywiaeth hynod ddiddorol o cyrsiau unigol ar gael yn yr Adran, sy’n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr: hanes ein llên a llenyddiaeth gyfoes, theori lenyddol, llenyddiaeth plant, llên gwerin, astudiaethau menywod ac astudiaethau rhywedd, ysgrifennu creadigol a sgriptio, cyweiriau a thafodieithoedd y Gymraeg, yr iaith mewn cyd-destunau proffesiynol, cyfieithu ac addasu, y Gymraeg a'r cyfryngau, cymdeithaseg yr iaith Gymraeg.
 • Iaith Gyntaf ac Ail Iaith – mae’r cynllun gradd hwn yn cynnwys llwybrau Ail Iaith ac Iaith Gyntaf. Mae’r manylion ar gael yn llawn ar y dudalenDysgu ac Addysgu.
 • Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Yn ogystal â’r adnoddau helaeth sydd gan y Brifysgol, mae’r Adran ar stepen drwys y Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 • Adran sy’n Agorau Drysau – Mae llu o bosibiliadau ar gael ar ôl graddio yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth. Dysgwch ragor am swyddi rhai o’n graddedigion yma.
 • Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Yn Aberystwyth gallwch fyw drwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau'r elfen gymdeithasol sydd i'r gymuned Gymraeg yma. Ymaelodwch ag UMCA, dewch i fyw yn neuadd Pantycelyn-Penbryn, ewch ar deithiau rygbi, ymunwch â chôr Pantycelyn, ac ewch i nosweithiau megis Gwobrau'r Selar.
 • Boddhad Myfyrwyr - Mae boddhad ein myfyrwyr yn uchel iawn yn gyson. Eleni, Aberystwyth sydd ar y brig o blith yr holl adrannau Cymraeg yn holiadur yr NSS o ran bodlonrwydd myfyrwyr. Enillodd yr Adran 100% am fodlonrwydd cyffredinol.


Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Students at the Aberystwyth Business School are taught by lecturers and other teaching staff who are active researchers and expert practitioners in their chosen subject area.

Over 75% of full time members of teaching staff are qualified to PhD level. Most are currently research active, meaning that students benefit from being taught ‘new’ knowledge in their chosen field of study as well as recognized literature. The School also employs part-time and full time staff devoted purely to teaching. Many part-time staff combine teaching duties with consultancy and business activities, ensuring that students have access not only to up to date research but the latest applied knowledge.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11400
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11700
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11700
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Core

Module Name Module Code Credit Value

Options

Module Name Module Code Credit Value
Gloywi Iaith CY20100
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21400
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21400
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20

Core

Module Name Module Code Credit Value
Financial Strategy AB31720 20
Arweinyddiaeth Strategol CB35120 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31100
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20
Organizational Psychology AB35420 20
Digital Business: Leadership and Management AB35220 20
Global Logistics AB35320 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Employability

 Mae’r Gymraeg a Fusnes yn agor drysau 

 • Mae llu o bosibiliadau ar gael ar ôl graddio yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth: cyfieithu a mentrau iaith; gweinyddu; llywodraeth leol a gwleidyddiaeth Cymru a’r byd; addysg a’r byd academaidd; y cyfryngau, sgriptio, cynhyrchu a darlledu; y diwydiant cyhoeddi, llenydda, golygu, marchnata; twristiaeth a’r diwydiant treftadaeth; busnes cenedlaethol a rhyngwladol. Dysgwch ragor am swyddi rhai o’n graddedigion ar y dudalen ‘Ydy fy swydd yn dy siwtio?’

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth

Rhagolygon Gyrfa

Mae cyflogwyr yn datgan yn gyson fod gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr ymhlith darpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth helaeth o swyddi yn y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru. Perthyn gwerth neilltuol i’r radd sengl hon yn y Gymraeg.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 104 - 120

A Levels BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st Language

International Baccalaureate:
30-28, plus B in A level Welsh 1st Language

European Baccalaureate:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st Language

The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top