BSc

Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor)

BSc Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) Code F805 Register now for our Online Open Days. Register now for our Online Open Days.

Apply Now

Key Facts

F805
 • UCAS Tariff

  120 - 96

 • Course Length

  4 Year

Further details on entry requirements

Apply Now

Mae Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Aberystwyth yn un o’r adrannau hynaf a mwyaf profiadol o’i bath yn y Deyrnas Unedig. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle unigryw i chi astudio daearyddiaeth yn un o’r lleoliadau prydferthaf yn Ewrop. Mae’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear wedi’i lleoli ar arfordir Bae Ceredigion ac wedi’i hamgylchynu gan amrywiaeth eang o dirweddau hardd, yn cynnwys y môr, gweundiroedd, mynyddoedd a glaswelltiroedd. Mae hi mewn lle unigryw i wneud y gorau o’r tirweddau gwych sydd o'i chwmpas, ac yn cynnig amrywiaeth arbennig o gyfleoedd gwaith maes a hamdden i chi. Bydd y radd hon yn rhoi ichi'r sgiliau, y gallu a'r arbenigedd sy'n angenrheidiol wrth geisio datrys rhai o’r problemau mawr sy’n wynebu ein cymdeithas heddiw.

Student Satisfaction and Employability Results

92% overall student satisfaction for the Department of Geography and Earth Sciences (NSS 2020).

Top 10 in the UK for the subject of Geography & Environmental Science (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

97% of our graduates were in work or further study within 6 months, 4% more than Physical Science graduates nationally, (HESA 2018*)

Overview

Pam astudio Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Cafodd y rhaglen hon ei hachredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gyda Sefydliad Daearyddwyr Prydain). Trwy achrediad cydnabyddir rhaglenni sy’n darparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth, y sgiliau, y dulliau a’r nodweddion proffesiynol daearyddol sy’n ddisgwyliedig gan raddedigion safonol ym maes daearyddiaeth, fel a gofnodwyd yn Natganiad Meincnod Pwnc yr ASA ar gyfer Daearyddiaeth.

Gan ein bod yn gymuned Ddaearyddiaeth fawr a deinamig, gallwn gynnig amrywiaeth eang iawn i chi o arbenigedd, cyfleoedd a chyfleusterau daearyddol, yn cynnwys:

 • prosesau geomorffoleg afonol
 • rhewlifeg
 • biodaearyddiaeth
 • newid amgylcheddol cwaternaidd
 • tueddiadau cyfoes mewn Daearberyglon
 • cynaliadwyedd trefol
 • datblygu rhanbarthol
 • daearyddiaeth wleidyddol a diwylliannol
 • cyfleoedd am waith maes yn Seland Newydd, Creta, Efrog Newydd, Ffrainc, Iwerddon, Gwlad yr Iâ, Mynydd Etna, Ecuador a Pheriw, ymhlith eraill
 • gwobrau teithio sydd ar gael bob blwyddyn i ariannu eich anturiaethau (hyd at £400)
 • cyfleusterau addysgu o’r radd flaenaf a’r dechnoleg ddiweddaraf i gyfoethogi dysgu
 • labordai llawn cyfarpar yn cynnwys amrywiaeth o offerynnau dadansoddi e.e. sbectromedrau a sganwyr craidd sy’n gallu cael eu defnyddio ar gyfer gwaith maes ac astudio yn annibynnol.


Our Staff

Department of Geography and Earth Science: lecturers are all qualified to PhD level or working towards a PhD.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Earth Surface Environments GS10520 20
Methodoleg Maes Amgylcheddol DA11220 20
Researching the World: data collection and analysis GS13020 20

Core

Module Name Module Code Credit Value
Concepts for Geographers GS20410 10
Geographical Information Systems GS23710 10
Physical Analysis of Natural Materials GS22010 10
Quantitative Data Analysis GS23810 10

Options

Module Name Module Code Credit Value
Daearberyglon DA22810 10
Geographical Perspectives on the Sustainable Society GS28910 10
Geomorffoleg Afonol DA22510 10
Lleoli Gwleidyddiaeth DA23020 20
Placing Culture GS22920 20
Reconstructing Past Environments GS21910 10
The Frozen Planet GS23510 10

Core

Module Name Module Code Credit Value
Abroad Year Credits GGS0060 60

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Course Details

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, fe’ch cyflwynir i:

 • gysyniadau allweddol mewn astudiaethau daearyddol
 • problemau a thechnegau wrth gasglu, dadansoddi a chyflwyno data daearyddol
 • newid hinsawdd
 • prosesau’r tirwedd
 • datblygiad economaidd
 • globaleiddio.

Yn eich ail flwyddyn byddwch yn datblygu ymhellach yn y meysydd canlynol:

 • gwaith maes
 • sgiliau labordy ac ymchwilio ar gyfrifiadur wrth baratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil annibynnol
 • dadansoddi setiau data meintiol
 • cynhyrchu mapiau a graffiau eraill i gynrychioli data daearyddol
 • cymryd rhan mewn taith faes breswyl yn y DU neu dramor.

Cewch hefyd astudio modiwlau dewisol ar gyfer arbenigo neu gynnal diddordeb eang ar draws Daearyddiaeth.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio mewn un o'n prifysgolion dramor.

Yn eich pedwaredd flwyddyn:

 • byddwch yn gwneud prosiect ymchwil annibynnol fydd yn golygu casglu, dadansoddi a dehongli eich data eich hun
 • bydd gennych eich cynghorydd personol i’ch arwain
 • bydd modiwlau dewisol amrywiol yn cynnwys rhewlifeg, hydroleg, peryglon folcanig, newid hinsawdd y gorffennol, trefoli, a newid yng nghefn gwlad, yn eich galluogi i deilwra eich astudiaethau i gyd-fynd â’ch diddordebau chi.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cyrsiau eu dysgu trwy gyfrwng darlithoedd, seminarau a dosbarthiadau ymarferol mewn labordai neu ar gyfrifiaduron, dosbarthiadau tiwtorial i grwpiau bychain, cyrsiau maes a goruchwylio gwaith prosiect unigolion.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Byddwn yn asesu ein myfyrwyr trwy ystod amrywiol o ddulliau. Caiff ambell fodiwl ei asesu’n rhannol drwy arholiadau traddodiadol, ond bydd gan eraill elfennau o waith cwrs. Mae gennym hefyd fodiwlau all ofyn i’r myfyrwyr lunio adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar, cynllunio tudalennau gwe, cynhyrchu ffilmiau byrion, neu gyfrannu at fforymau trafod ar lein. Bydd rhai modiwlau, sef y tiwtorialau a’r cyrsiau maes yn benodol, yn cael eu hasesu’n llwyr trwy waith cwrs.

Employability

Beth gallaf ei wneud â gradd mewn Daearyddiaeth?

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweision sifil, syrfewyr, ac ym myd addysg, ymhlith swyddi eraill.

Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’r holl gyrsiau a gynigiwn. Mae ein graddau yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy’n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn gallu addasu a galw ar ystod o sgiliau trosglwyddadwy, gan sicrhau bod galw amdanynt drwy’r amser.

Ymhlith y setiau sgiliau y mae:

 • gwell sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn
 • y gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth.

Cyfleoedd Rhyngwladol

Mae teithio’n annibynnol yn cael ei gydnabod fel elfen allweddol o ddatblygiad myfyrwyr, fel sy'n wir am brofiad gwaith. I gefnogi hynny, rydym yn cynnig bwrsariaethau i helpu israddedigion i deithio. Ymhlith y lleoliadau y mae myfyrwyr wedi ymweld â nhw'n ddiweddar mae Uganda, Madagascar, Periw, Mynydd Etna a’r Unol Daleithiau.

Mae’r Adran hefyd wedi sefydlu Rhaglenni Cyfnewid Erasmus gyda Phrifysgol Bergen, Prifysgol Oulu, y Ffindir, a Chanolfan y Brifysgol yn Svalbard, gan roi’r cyfle unigryw i fyfyrwyr astudio yn un o amgylcheddau mwyaf eithafol y byd o ran yr hinsawdd. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf â nifer o brifysgolion yng Ngogledd America, lle gall y myfyrwyr gwblhau ail flwyddyn eu hastudiaethau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein Cydlynydd Cyfnewid wedi goruchwylio lleoliadau ym Mhrifysgol Purdue (Indiana), Prifysgol Alabama, Prifysgol Georgia, Prifysgol Montana a Phrifysgol Ottawa yng Nghanada.

Learning & Teaching

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, fe’ch cyflwynir i:

 • gysyniadau allweddol mewn astudiaethau daearyddol
 • problemau a thechnegau wrth gasglu, dadansoddi a chyflwyno data daearyddol
 • newid hinsawdd
 • prosesau’r tirwedd
 • datblygiad economaidd
 • globaleiddio.

Yn eich ail flwyddyn byddwch yn datblygu ymhellach yn y meysydd canlynol:

 • eich maes
 • sgiliau labordy ac ymchwilio ar gyfrifiadur wrth baratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil annibynnol
 • dadansoddi setiau data meintiol
 • cynhyrchu mapiau a graffiau eraill i gynrychioli data daearyddol
 • cymryd rhan mewn taith faes breswyl yn y DU neu dramor.

Cewch hefyd astudio modiwlau dewisol ar gyfer arbenigo neu gynnal diddordeb eang ar draws Daearyddiaeth.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio mewn un o'n prifysgolion dramor.

Yn eich pedwaredd flwyddyn:

 • byddwch yn gwneud prosiect ymchwil annibynnol fydd yn golygu casglu, dadansoddi a dehongli eich data eich hun
 • bydd gennych eich cynghorydd personol i’ch arwain
 • bydd modiwlau dewisol amrywiol yn cynnwys rhewlifeg, hydroleg, peryglon folcanig, newid hinsawdd y gorffennol, trefoli, a newid yng nghefn gwlad, yn eich galluogi i deilwra eich astudiaethau i gyd-fynd â’ch diddordebau chi.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cyrsiau eu dysgu trwy gyfrwng darlithoedd, seminarau a dosbarthiadau ymarferol mewn labordai neu ar gyfrifiaduron, dosbarthiadau tiwtorial i grwpiau bychain, cyrsiau maes a goruchwylio gwaith prosiect unigolion.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Byddwn yn asesu ein myfyrwyr trwy ystod amrywiol o ddulliau. Caiff ambell fodiwl ei asesu’n rhannol drwy arholiadau traddodiadol, ond bydd gan eraill elfennau o waith cwrs. Mae gennym hefyd fodiwlau all ofyn i’r myfyrwyr lunio adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar, cynllunio tudalennau gwe, cynhyrchu ffilmiau byrion, neu gyfrannu at fforymau trafod ar lein. Bydd rhai modiwlau, sef y tiwtorialau a’r cyrsiau maes yn benodol, yn cael eu hasesu’n llwyr trwy waith cwrs.

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 120 - 96

A Levels BBB-CCC

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh and Mathematics

BTEC National Diploma:
DDM-MMM

International Baccalaureate:
30-26

European Baccalaureate:
75%-65% overall

The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top