PGCE

Primary (3-11)

Key Facts

Course Code 3DHL
 • Qualification

  PGCE

 • Typical Course Length

  1 Year

Apply Now

Mae'r cwrs TAR cynradd yn anelu at roi'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen ar athrawon fyfyrwyr i ddod yn athrawon llwyddiannus sydd yn gallu ennyn diddordeb pob dysgwr ac arwain dysgu ar draws yr ystod oedran cynradd. Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o ddatblygiad a dysgu plant ar draws y Cyfnod Sylfaen a’r ystod oedran cynradd uwch. Gan weithio ar draws pob Maes Dysgu a Phrofiad, byddwch yn gweithio gydag ymarferwyr medrus a phrofiadol i ddysgu sut mae addysgu dysgwyr uchelgeisiol, medrus a hyderus sy'n wybodus a hyderus am y byd y tu hwnt i'r ysgol. Mae hwn yn gwrs arloesol a fydd yn rhoi dealltwriaeth gyfoethog i chi o ddilyniant disgyblion i gyfnodau nesaf eu haddysg wrth i chi ymwneud â phrofiadau penodol mewn cyfnodau eraill o addysg.

Key Facts

Gofynion mynediad 

 • Gradd mewn unrhyw bwnc. 
 • Gradd B (gradd 5 yn Lloegr) mewn Mathemateg a Chymraeg/Saesneg ar lefel TGAU neu gyfwerth. 
 • Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y gofynion hyn. TGAU gradd C mewn pwnc gwyddonol. 
 • Mae o leiaf ddwy wythnos o brofiad neu arsylwi mewn lleoliad ysgol yn fantais. 
 • Bydd profion sgiliau llythrennedd a rhifedd yn rhan o'r broses ddethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Course Details

Ar y cyd â’ch cyd-fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs cynradd a chyrsiau uwchradd eraill, byddwch yn astudio egwyddorion addysgeg effeithiol, asesu, cynllunio gwersi a chynllunio cwricwlwm. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn dysgu, cyfrannu at seminarau, cyflwyniadau ac yn rhoi ystyriaeth feirniadol i ymchwil. Yn ystod y cyfnodau yn y Brifysgol, byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno micro-wersi er mwyn paratoi at elfen ymarferol y cwrs. Byddwch yn astudio holl ystod y cwricwlwm cynradd gyda chyfle i ganolbwyntio ar feysydd a chyfnodau arbenigol naill ai yn y Cyfnod Sylfaen neu'r Cynradd Uwch. Byddwch yn cael eich cefnogi i ddatblygu eich gwybodaeth am y meysydd hynny sydd y tu allan i'ch astudiaethau gradd. Bydd ffocws ar ddatblygu llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol dysgwyr. 

Bydd lleoliadau'n digwydd mewn Canolfannau Clwstwr Partneriaeth dethol lle bydd gan ysgolion gysylltiad agos â'r Brifysgol a lle bydd mentoriaid hyfforddedig yn arwain ac yn cefnogi eich datblygiad. Yn ystod y cyfnod ar leoliad, byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch mentor pwnc a Thiwtor Cyswllt y Brifysgol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol wrth addysgu. 

Yn ogystal â lleoliadau arbenigol mewn ysgolion cynradd, cewch brofiad o leoliad byr mewn ysgol uwchradd gydag athrawon uwchradd sydd â sgiliau arbennig. Byddwch hefyd yn cwblhau project ymchwil gweithredol er mwyn datblygu elfen ar eich ymarfer a chychwyn eich gyrfa fel athro/athrawes sy’n hyddysg mewn ymchwil.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Teaching & Learning

Asesiad 

Bydd sawl ffurf o asesu myfyrwyr, gan gynnwys traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, a phroject ymchwil gweithredol. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesiad o’r ymarfer dysgu yn digwydd trwy gydol y tri lleoliad ac yn barhaus.

Themâu traws-gwricwlaidd 

Mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am addysgu tair thema draws-gwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd, a chymhwysedd digidol yng nghyd-destun eu pwnc eu hunain.