MA

Creative Writing

Key Facts

Course Code Q595
  • Qualification

    MA

  • Typical Course Length

    1 Year

Apply Now

(This course is taught through the medium of Welsh)

Mae’r MA Ysgrifennu Creadigol yn cynnig cyfle i’r rhieni sydd eisoes wedi gwneud rhywfaint o lenydda i ddatblygu eu creadigrwydd yn awyrgylch cefnogol Adran y Gymraeg. Bwriad yr MA Ysgrifennu Creadigol yw datblygu gwybodaeth feirniadol o theori ac ymarfer creadigol trwy dynnu ar arbenigedd Adran y Gymraeg a’r Athrofa y mae hi’n perthyn iddi (ALlICC). Dysgir y cynllun gan feirdd, awduron, beirniaid a golygyddion profiadol megis Mihangel Morgan, Huw Meirion Edwards, T Robin Chapman a Cathryn Charnell-White. Bydd y modiwlau a ddysgir ar y cynllun hwn yn annog myfyrwyr i fabwysiadu agwedd feirniadol at ysgrifennu, a byddant yn hwyluso eu dealltwriaeth o ffurf, genre, a modd fel llenyddol y gellid eu cymhwyso i’w gwaith creadigol eu hunain, boed farddoniaeth neu ryddiaith. Cynigir modiwlau eang eu gorwelion sy’n cwmpasu’r meysydd canlynol: techneg greadigol; ffurfiau rhyddiaith; rhyddiaith a genre; ffurfiau barddoniaeth; moddau barddoniaeth; y diwydiant cyhoeddi creadigol yng Nghymru. Trafodir meysydd ychwanegol – llenyddiaeth plant, llên natur, ffuglen hanesyddol – mewn gweithdai creadigol a arweinir gan staff yr Adran ac awduron a golygyddion gwadd. O ganlyniad, mae’r modiwl arloesol hwn yn pontio cymuned creadigol yr Adran a diwydiant cyhoeddi creadigol hyfyw Cymru, gan sicrhau bod myfyrwyr yn manteisio ar rwydweithiau academaidd a phroffesiynol fel ei gilydd. Bydd y portffolio creadigol yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu creadigrwydd trwy dynnu ar theori ac ymarfer a gyfwynir yn y modiwlau rhagarweiniol hyn, a hynny o dan arweiniad goruchwyliwr academaidd sydd hefyd yn awdur cydnabyddedig. Mae’r cynllun  yn addas i fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol: y rheini sydd eisoes wedi gwneud rhywfaint o ysgrifennu creadigol ac sy’n dymuno datblygu eu diddordeb ar lefel uwchraddedig; y rheini sydd am barhau i ennill PhD mewn ysgrifennu creadigol; a’r rheini sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiant cyhoeddi creadigol yng Nghymru a’r tu hwnt.

Key Facts

Duration/Parhad:

12 mis llawn amser neu 24 mis rhan amser. Rhennir y flwyddyn academaidd (mis Medi tan fis Medi) yn dair semester: Medi–Ionawr; Ionawr–Mehefin; Mehefin–Medi. Mae’r cwrs ar gael hefyd fel tystysgrif neu ddiploma, a dylai myfyrwyr gysylltu â’r Adran i drafod y posibilrwydd hwn. Mae llwybr rhan amser ar gael hefyd, lle cwblheir y modiwlau dros ddwy flynedd.

Contact Time/Oriau Cyswllt:

Oddeutu 8–10 awr yr wythnos yn y ddwy semester cyntaf. Yn ystod y trydedd semester byddwch yn trefnu eich oriau cyswllt gyda’ch goruchwyliwr (trefnir lleiafswm o 6 sesiwn goruchwylio).

Assessment/Aesu:

Mae’r cynllun yn cynnwys 180 credyd. Dysgir 120 credyd dros semestrau 1 a 2: oddeutu 60 credyd (semester 1), 60 credyd (semester 2). Cwblheir y portffolio creadigol (60 credyd) yn ystod semester 3.

Entry Requirements/Gofynion Mynediad:

Gradd BA anrhydedd (2:2) yn y Gymraeg neu iaith arall, a meistrolaeth ar Gymraeg ysgrifenedig, ynghyd â geirda. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sy’n meddu ar brofiad proffesiynol perthnasol.

English Language Requirements/Gofynion Iaith Saesneg:

Os oes gennych radd Baglor o brifysgol yn y DU, nid oes angen i chi sefyll prawf i ddangos eich rhuglder yn y Saesneg.

Rhaid i siaradwyr ail iaith Saesneg nad ydynt yn cwrdd â’r gofyn sefyll prawf a gydnabyddir gan y Brifysgol sy’n mesur eu rhuglder mewn Saesneg academaidd. Am wybodaeth bellach gweler ein tudalen gofynion Iaith Saesneg. [section in bold should link to Welsh version of English Language requirements page.]

Course Fees/Ffioedd:

Gweler y tudalennau perthnasol ar gyfer ffioedd dysgu cyfredol. [word in bold should link to the Welsh version of pages for current tuition fees] Noder bod ffioedd yn codi yn flynyddol. Mae graddedigion Prifysgol Aberystwyth yn gymwys ar gyfer gostyngiad mewn ffioedd dysgu. Gofynnwch i’r Adran, os gwelwch yn dda.

Funding/Ariannu:

Mae’r MA Ysgrifennu Creadigol yn gymwys ar gyfer nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ymddiriedolaeth Pantyfedwen. Gweler hefyd y cyfrifiannell gyllid i weld pa gyfleoedd sydd ar gael. [words in bold should be linked to the Welsh version of funding calculator].

Overview

Nod amgen yr MA Ysgrifennu Creadigol yw ei bod wedi cael ei chynllunio er mwyn pontio cymuned greadigol Adran y Gymraeg (Athrofa ALlICC) a’r diwydiant cyhoeddi creadigol proffesiynol yng Nghymru. Trwy dynnu ar arbenigedd awduron a beirniaid cydnabyddedig Adran y Gymraeg, bydd y cynllun yn galluogi myfyrwyr i gyfuno theori ac ymarfer wrth iddynt ddatblygu eu lleisiau llenyddol eu hunain. Bydd lleoliadau gwaith, gweithdai creadigol strwythuredig a darlleniadau cyhoeddus hefyd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu hyder wrth rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r byd creadigol a’r byd cyhoeddi. Strwythurwyd y cynllun i gyfuno cysyniadau allweddol a theori, yn ogystal â sgiliau beirniadol ac ymarferol ym maes ysgrifennu creadigol a’r diwydiant cyhoeddi. Mae’r cynllun yn adeiladu ar enw da hanesyddol yr Adran am feithrin awduron a beirdd talentog: Twm Morys, Robin Llywelyn, Wiliam Owen Roberts, Owen Martell, Catrin Dafydd, Fflur Dafydd, Eurig Salisbury, Hywel Griffiths, Lisa Tiplady, Rhiannon Marks ac eraill. Mae’r cynllun hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau sy’n berthnasol i ddiwydiant creadigol dwyieithog proffesiynol Cymru: egwyddorion golygyddol, golygu llenyddol, golygu creadigol, golygu copi, prawfddarllen, marchnata, hunangyhoeddi ac e-gyhoeddi.

Darperir y cynllun hwn dros dair semester, fel arfer dros gyfnod o 12 mis. Yn ystod y semester gyntaf, mae myfyrwyr yn dilyn y modiwl ‘Darllen fel Llenor’ sy’n atgyfnerthu’r berthynas rhwng creadigrwydd ac ymchwil, ac yn cynnig rhagarweiniad theoretig ac ymarferol i dechnegaucreadigol hanfodol megis cymeriadaeth, naratif, llais a deialog. Mae gan fodiwlau dewisol eraill semester 1 bwyslais ymarferol sy’n galluogi myfyrwyr i ymestyn ystod eu hysgrifennu. Mae ‘Ysgrifennu Rhyddiaith: Ffurf’ yn annog myfyrwyr i archwilio posibiliadau creadigol llên meicro, y stori fer, y nofel a’r nofelig. Yn yr un modd, mae ‘Ysgrifennu Barddoniaeth: Ffurf’ yn dyfnhau dealltwriaeth myfyrwyr o’r gwahaniaethau rhwng y canu caeth a’r canu rhydd, vers libre a’r gynghanedd. Mae modiwlau dewisol semester 2 yn cynnig cyfle i fyfyrwyr finiogi eu technegau barddoniaeth a rhyddiaith trwy ganolbwyntio ar foddau a genre. Mae ‘Ysgrifennu Ryddiaith: Genre’ yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio theori genre, ffuglen, ffuglen wyddonol, ffuglen ffeithiol, cofiant a hunangofiant, gan eu hannog i gymhwyso’r theorïau hyn i’w cyfansoddiadau eu hunain. Felly hefyd ‘Ysgrifennu Barddoniaeth: moddau mynegiant’ sy’n arfogi myfyrwyr â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer archwilio confensiynau generig cerddi naratif, barddoniaeth hunanfyfyriol, canu cyhoeddus ac achlysurol, dychan a chanu ekfrastic. Modiwl dewisol hefyd yw ‘Y Diwydiant Cyhoeddi Creadigol yng Nghymru’: mae’r modiwl hwn yn tywys myfyrwyr trwy’r broses gyhoeddi, gan gynnwys egwyddorion golygyddol, golygu llenyddol, golygu creadigol, golygu copi, prawfddarllen, marchnata, hunangyhoeddi ac e-gyhoeddi. Mae’r modiwl hwn yn cynnwys pum niwrnod o brofiad gwaith gyda gwasg neu gorff cyhoeddi. Mae’r unig fodiwl craidd arall ar y cynllun, ‘Gweithdai Creadigol’, yn rhedeg dros semestrau 1 a 2. Mae’r modiwl arloesol hwn yn cynnwys pedwar gweithdy diwrnod a gynhelir ar y cyd gan staff yr Adran yn ogystal ag awduron a golygyddion gwadd. Gellid astudio themâu megis llenyddiaeth plant, llên natur, ffuglen hanesyddol, sesiynau ‘cwrdd â’r golygydd’, y nofel gyntaf, ac ysgrifennu mewn cyd-destun dwyieithog. Bydd myfyrwyr yn cymhwyso’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgir yn semestrau 1 a 2 i’r portffolio creadigol a lunnir yn ystod semester 3.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Employability

Yn sgil y profiad gwaith pwnc-benodol a’r pwyslais ar astudio’n annibynnol ac yn adfyfyriol, bydd y radd hon yn eich siwtio chi…

os ydych am feithrin eich creadigrwydd a datblygu ei llais llenyddol yn un o adrannau mwyaf blaengary Deyrnas Gyfunol o ran ymchwil ac ymarfer crefft. 

os ydych yn dymuno cael gyrfa yn niwydiant cyhoeddi creadigol Cymru, fel awdur golygydd, neu swyddog cyhoeddi proffesiynol.

os hoffech gael arweiniad gan awduron cydnabyddedig a chyfle i rwydweithio gydag awduron, golygyddion a swyddogion marchnata proffesiynol.

os hoffech lwybr clir ar gyfer mynd ymlaen i ennill PhD ymarferol mewn ysgrifennu creadigol.

os oes gennych radd 2:2 neu uwch yn y Gymraeg neu mewn disgyblaeth berthnasol.

Yn ogystal â datblygu sylfaen gadarn yn y maes hwn, byddwch hefyd yn manteisio ar hyfforddiant mewn sgiliau trosglwyddadwy uwch a fydd o ddefnydd i chi mewn sawl gyrfa. Mae’r canlynol yn eu plith:

1.       Dadansoddi beirniadol ac asesu gwaith blaenorol.

2.       Cyfathrebu ymchwil yn effeithiol trwy ddefnyddio sawl cyfrwng sy’n berthnasol i ysgrifennu creadigol a’r diwydiant cyhoeddi.

3.       Trafod a chyflwyno deunydd creadigol a beirniadol ar lafar mewn amrywiol gyd-destunau, gan gynnwys seminarau, gweithdai, grwpiau trafod, a darlleniadau cyhoeddus.

4.       Cynhyrchu gwaith ysgrifenedig cywir, wedi ei gyflwyno’n broffesiynol, mewn sawl fformat.

5.       Defnyddio technoleg gwybodaeth i brosesu, storio, cyflwyno a throsglwyddo gwybodaeth a gwaith creadigol gwreiddiol.

6.       Gallu adnabod, adfer, trefnu a chymhwyso gwybodaeth o ffynonellau llyfryddol, archifol ac electronig confensiynol.

7.       Bod yn hunanddisgybledig wrth lunio rhaglenni gwaith a rheoli amser.

8.       Arddangos y gallu i adolygu, addasu a gwella gwaith creadigol mewn ymateb i feirniadaeth adeiladol a gynigir mewn seminarau a gweithdai.

9.       Medru trafod agweddau creadigol ac ymarferol ar ddiwydiant cyhoeddi creadigol Cymru gyda chyfoedion a chynrychiolwyr o’r diwydiant hwnnw.