MA

Creative Writing

Key Facts

Course Code Q595
  • Qualification

    MA

  • Typical Course Length

    1 Year

Apply Now

(This course is taught through the medium of Welsh)

Mae’r MA Ysgrifennu Creadigol yn cynnig cyfle i’r rhieni sydd eisoes wedi gwneud rhywfaint o lenydda i ddatblygu eu creadigrwydd yn awyrgylch cefnogol Adran y Gymraeg. Bwriad yr MA Ysgrifennu Creadigol yw datblygu gwybodaeth feirniadol o theori ac ymarfer creadigol trwy dynnu ar arbenigedd Adran y Gymraeg a’r Athrofa y mae hi’n perthyn iddi (ALlICC). Dysgir y cynllun gan feirdd, awduron, beirniaid a golygyddion profiadol megis Mihangel Morgan, Huw Meirion Edwards, T Robin Chapman a Cathryn Charnell-White. Bydd y modiwlau a ddysgir ar y cynllun hwn yn annog myfyrwyr i fabwysiadu agwedd feirniadol at ysgrifennu, a byddant yn hwyluso eu dealltwriaeth o ffurf, genre, a modd fel llenyddol y gellid eu cymhwyso i’w gwaith creadigol eu hunain, boed farddoniaeth neu ryddiaith. Cynigir modiwlau eang eu gorwelion sy’n cwmpasu’r meysydd canlynol: techneg greadigol; ffurfiau rhyddiaith; rhyddiaith a genre; ffurfiau barddoniaeth; moddau barddoniaeth; y diwydiant cyhoeddi creadigol yng Nghymru. Trafodir meysydd ychwanegol – llenyddiaeth plant, llên natur, ffuglen hanesyddol – mewn gweithdai creadigol a arweinir gan staff yr Adran ac awduron a golygyddion gwadd. O ganlyniad, mae’r modiwl arloesol hwn yn pontio cymuned creadigol yr Adran a diwydiant cyhoeddi creadigol hyfyw Cymru, gan sicrhau bod myfyrwyr yn manteisio ar rwydweithiau academaidd a phroffesiynol fel ei gilydd. Bydd y portffolio creadigol yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu creadigrwydd trwy dynnu ar theori ac ymarfer a gyfwynir yn y modiwlau rhagarweiniol hyn, a hynny o dan arweiniad goruchwyliwr academaidd sydd hefyd yn awdur cydnabyddedig. Mae’r cynllun  yn addas i fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol: y rheini sydd eisoes wedi gwneud rhywfaint o ysgrifennu creadigol ac sy’n dymuno datblygu eu diddordeb ar lefel uwchraddedig; y rheini sydd am barhau i ennill PhD mewn ysgrifennu creadigol; a’r rheini sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiant cyhoeddi creadigol yng Nghymru a’r tu hwnt.

Key Facts

Duration/Parhad:

12 mis llawn amser neu 24 mis rhan amser. Rhennir y flwyddyn academaidd (mis Medi tan fis Medi) yn dair semester: Medi–Ionawr; Ionawr–Mehefin; Mehefin–Medi. Mae’r cwrs ar gael hefyd fel tystysgrif neu ddiploma, a dylai myfyrwyr gysylltu â’r Adran i drafod y posibilrwydd hwn. Mae llwybr rhan amser ar gael hefyd, lle cwblheir y modiwlau dros ddwy flynedd.

Contact Time/Oriau Cyswllt:

Oddeutu 8–10 awr yr wythnos yn y ddwy semester cyntaf. Yn ystod y trydedd semester byddwch yn trefnu eich oriau cyswllt gyda’ch goruchwyliwr (trefnir lleiafswm o 6 sesiwn goruchwylio).

Assessment/Aesu:

Mae’r cynllun yn cynnwys 180 credyd. Dysgir 120 credyd dros semestrau 1 a 2: oddeutu 60 credyd (semester 1), 60 credyd (semester 2). Cwblheir y portffolio creadigol (60 credyd) yn ystod semester 3.

Entry Requirements/Gofynion Mynediad:

Gradd BA anrhydedd (2:2) yn y Gymraeg neu iaith arall, a meistrolaeth ar Gymraeg ysgrifenedig, ynghyd â geirda. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sy’n meddu ar brofiad proffesiynol perthnasol.

English Language Requirements/Gofynion Iaith Saesneg:

Os oes gennych radd Baglor o brifysgol yn y DU, nid oes angen i chi sefyll prawf i ddangos eich rhuglder yn y Saesneg.

Rhaid i siaradwyr ail iaith Saesneg nad ydynt yn cwrdd â’r gofyn sefyll prawf a gydnabyddir gan y Brifysgol sy’n mesur eu rhuglder mewn Saesneg academaidd. Am wybodaeth bellach gweler ein tudalen gofynion Iaith Saesneg. [section in bold should link to Welsh version of English Language requirements page.]

Course Fees/Ffioedd:

Gweler y tudalennau perthnasol ar gyfer ffioedd dysgu cyfredol. [word in bold should link to the Welsh version of pages for current tuition fees] Noder bod ffioedd yn codi yn flynyddol. Mae graddedigion Prifysgol Aberystwyth yn gymwys ar gyfer gostyngiad mewn ffioedd dysgu. Gofynnwch i’r Adran, os gwelwch yn dda.

Funding/Ariannu:

Mae’r MA Ysgrifennu Creadigol yn gymwys ar gyfer nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ymddiriedolaeth Pantyfedwen. Gweler hefyd y cyfrifiannell gyllid i weld pa gyfleoedd sydd ar gael. [words in bold should be linked to the Welsh version of funding calculator].

Overview

Nod amgen yr MA Ysgrifennu Creadigol yw ei bod wedi cael ei chynllunio er mwyn pontio cymuned greadigol Adran y Gymraeg (Athrofa ALlICC) a’r diwydiant cyhoeddi creadigol proffesiynol yng Nghymru. Trwy dynnu ar arbenigedd awduron a beirniaid cydnabyddedig Adran y Gymraeg, bydd y cynllun yn galluogi myfyrwyr i gyfuno theori ac ymarfer wrth iddynt ddatblygu eu lleisiau llenyddol eu hunain. Bydd lleoliadau gwaith, gweithdai creadigol strwythuredig a darlleniadau cyhoeddus hefyd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu hyder wrth rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r byd creadigol a’r byd cyhoeddi. Strwythurwyd y cynllun i gyfuno cysyniadau allweddol a theori, yn ogystal â sgiliau beirniadol ac ymarferol ym maes ysgrifennu creadigol a’r diwydiant cyhoeddi. Mae’r cynllun yn adeiladu ar enw da hanesyddol yr Adran am feithrin awduron a beirdd talentog: Twm Morys, Robin Llywelyn, Wiliam Owen Roberts, Owen Martell, Catrin Dafydd, Fflur Dafydd, Eurig Salisbury, Hywel Griffiths, Lisa Tiplady, Rhiannon Marks ac eraill. Mae’r cynllun hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau sy’n berthnasol i ddiwydiant creadigol dwyieithog proffesiynol Cymru: egwyddorion golygyddol, golygu llenyddol, golygu creadigol, golygu copi, prawfddarllen, marchnata, hunangyhoeddi ac e-gyhoeddi.

Darperir y cynllun hwn dros dair semester, fel arfer dros gyfnod o 12 mis. Yn ystod y semester gyntaf, mae myfyrwyr yn dilyn y modiwl ‘Darllen fel Llenor’ sy’n atgyfnerthu’r berthynas rhwng creadigrwydd ac ymchwil, ac yn cynnig rhagarweiniad theoretig ac ymarferol i dechnegaucreadigol hanfodol megis cymeriadaeth, naratif, llais a deialog. Mae gan fodiwlau dewisol eraill semester 1 bwyslais ymarferol sy’n galluogi myfyrwyr i ymestyn ystod eu hysgrifennu. Mae ‘Ysgrifennu Rhyddiaith: Ffurf’ yn annog myfyrwyr i archwilio posibiliadau creadigol llên meicro, y stori fer, y nofel a’r nofelig. Yn yr un modd, mae ‘Ysgrifennu Barddoniaeth: Ffurf’ yn dyfnhau dealltwriaeth myfyrwyr o’r gwahaniaethau rhwng y canu caeth a’r canu rhydd, vers libre a’r gynghanedd. Mae modiwlau dewisol semester 2 yn cynnig cyfle i fyfyrwyr finiogi eu technegau barddoniaeth a rhyddiaith trwy ganolbwyntio ar foddau a genre. Mae ‘Ysgrifennu Ryddiaith: Genre’ yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio theori genre, ffuglen, ffuglen wyddonol, ffuglen ffeithiol, cofiant a hunangofiant, gan eu hannog i gymhwyso’r theorïau hyn i’w cyfansoddiadau eu hunain. Felly hefyd ‘Ysgrifennu Barddoniaeth: moddau mynegiant’ sy’n arfogi myfyrwyr â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer archwilio confensiynau generig cerddi naratif, barddoniaeth hunanfyfyriol, canu cyhoeddus ac achlysurol, dychan a chanu ekfrastic. Modiwl dewisol hefyd yw ‘Y Diwydiant Cyhoeddi Creadigol yng Nghymru’: mae’r modiwl hwn yn tywys myfyrwyr trwy’r broses gyhoeddi, gan gynnwys egwyddorion golygyddol, golygu llenyddol, golygu creadigol, golygu copi, prawfddarllen, marchnata, hunangyhoeddi ac e-gyhoeddi. Mae’r modiwl hwn yn cynnwys pum niwrnod o brofiad gwaith gyda gwasg neu gorff cyhoeddi. Mae’r unig fodiwl craidd arall ar y cynllun, ‘Gweithdai Creadigol’, yn rhedeg dros semestrau 1 a 2. Mae’r modiwl arloesol hwn yn cynnwys pedwar gweithdy diwrnod a gynhelir ar y cyd gan staff yr Adran yn ogystal ag awduron a golygyddion gwadd. Gellid astudio themâu megis llenyddiaeth plant, llên natur, ffuglen hanesyddol, sesiynau ‘cwrdd â’r golygydd’, y nofel gyntaf, ac ysgrifennu mewn cyd-destun dwyieithog. Bydd myfyrwyr yn cymhwyso’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgir yn semestrau 1 a 2 i’r portffolio creadigol a lunnir yn ystod semester 3.

Modules

  • Mae 40 credyd creiddiol i'r cynllun sef
  • Gellir cymryd hyd at 80 credyd o blith y canlynol

Employability

Yn sgil y profiad gwaith pwnc-benodol a’r pwyslais ar astudio’n annibynnol ac yn adfyfyriol, bydd y radd hon yn eich siwtio chi…

os ydych am feithrin eich creadigrwydd a datblygu ei llais llenyddol yn un o adrannau mwyaf blaengary Deyrnas Gyfunol o ran ymchwil ac ymarfer crefft. 

os ydych yn dymuno cael gyrfa yn niwydiant cyhoeddi creadigol Cymru, fel awdur golygydd, neu swyddog cyhoeddi proffesiynol.

os hoffech gael arweiniad gan awduron cydnabyddedig a chyfle i rwydweithio gydag awduron, golygyddion a swyddogion marchnata proffesiynol.

os hoffech lwybr clir ar gyfer mynd ymlaen i ennill PhD ymarferol mewn ysgrifennu creadigol.

os oes gennych radd 2:2 neu uwch yn y Gymraeg neu mewn disgyblaeth berthnasol.

Yn ogystal â datblygu sylfaen gadarn yn y maes hwn, byddwch hefyd yn manteisio ar hyfforddiant mewn sgiliau trosglwyddadwy uwch a fydd o ddefnydd i chi mewn sawl gyrfa. Mae’r canlynol yn eu plith:

1.       Dadansoddi beirniadol ac asesu gwaith blaenorol.

2.       Cyfathrebu ymchwil yn effeithiol trwy ddefnyddio sawl cyfrwng sy’n berthnasol i ysgrifennu creadigol a’r diwydiant cyhoeddi.

3.       Trafod a chyflwyno deunydd creadigol a beirniadol ar lafar mewn amrywiol gyd-destunau, gan gynnwys seminarau, gweithdai, grwpiau trafod, a darlleniadau cyhoeddus.

4.       Cynhyrchu gwaith ysgrifenedig cywir, wedi ei gyflwyno’n broffesiynol, mewn sawl fformat.

5.       Defnyddio technoleg gwybodaeth i brosesu, storio, cyflwyno a throsglwyddo gwybodaeth a gwaith creadigol gwreiddiol.

6.       Gallu adnabod, adfer, trefnu a chymhwyso gwybodaeth o ffynonellau llyfryddol, archifol ac electronig confensiynol.

7.       Bod yn hunanddisgybledig wrth lunio rhaglenni gwaith a rheoli amser.

8.       Arddangos y gallu i adolygu, addasu a gwella gwaith creadigol mewn ymateb i feirniadaeth adeiladol a gynigir mewn seminarau a gweithdai.

9.       Medru trafod agweddau creadigol ac ymarferol ar ddiwydiant cyhoeddi creadigol Cymru gyda chyfoedion a chynrychiolwyr o’r diwydiant hwnnw.