MA

Welsh Politics and Society (Specialist)

Key Facts

Course Code L299CS
 • Qualification

  MA

 • Typical Course Length

  1 Year

Apply Now

Mae’r cynllun dyfeisgar hwn yn hyrwyddo deall Cymru gyfoes o safbwynt aml-ddisgyblaethol. Bydd y cynllun yn arfogi myfyrwyr uwchraddedig gyda sail cadarn o ddealltwriaeth am gyd-destun hanesyddol, diwylliannol, economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol Cymru gyfoes; ymwneud beirniadol gyda dadleuon ysgolheigaidd allweddol ynghylch gwleidyddiaeth, cymdeithas a hanes Cymru; gwybodaeth o’r trefniadau cyfansoddiadol a sefydliadol sy’n llywio llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, a dealltwriaeth o dueddiadau mewn gwleidyddiaeth diriogaethol a llywodraethiant rhanbarthol yng nghyd-destun y Deyrnas Unedig ac Ewrop  ehangach. Mae’n rhoi pwyslais cryf yn ogystal ar hyrwyddo cyflogadwyedd a dysgu yn seliedig ar waith.

 Mae’r cynllun yn rhan ganolog o waith Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, WISERD@ Prifysgol Aberystwyth sy’n galluogi myfyrwyr uwchraddedig i astudio yng nghyd-destun canolfan ymchwil sy’n arwain yn rhyngwladol ar faterion gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd sy’n berthnasol i Gymru. Mae’n dwyn ynghyd arbenigwyr o dair adran uchel eu parch, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Adran Hanes a Hanes Cymru ac Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, gyda’r cynllun wedi ei leoli yn yr olaf o’r rhain sef adran Wleidyddiaeth Ryngwladol gyntaf y byd.

Course Details

 • Hyd: : Blwyddyn lawn amser. Mae’r flwyddyn academaidd (mis Medi hyd fis Medi) wedi ei rhannu’n dri semester: mis Medi i fis Ionawr; mis Ionawr i fis Mehefin; mis Mehefin i fis Medi
 • Oriau Cyswllt: Yn ystod y ddau semester cyntaf, byddwch fel arfer yn astudio un seminar dwy awr i bob modiwl bob wythnos. Byddwch hefyd yn cael cyswllt gyda staff academaidd drwy ymwneud yng ngrwpiau thematig a gweithdai Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru a diwylliant uwchraddedigion bywiog yr adrannau sy’n cyfrannu i’r cynllun: Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Adran Hanes a Hanes Cymru. Mae oriau swyddfa hefyd gan staff (dwy sesiwn dwy awr yr wythnos). Bydd sesiynnau ychwanegol wrth i chi baratoi ar gyfer eich traethawd hir meistr. Yn ystod semester tri, byddwch yn gyfrifol am drefnu’r amser cyswllt gyda’r goruchwylydd fydd wedi ei benodi i chi.
 • Asesu:  mae’r cynllun dyfeisgar hwn yn defnyddio ystod o ddulliau asesu. Bydd asesiadau yn cynnwys cyfuniad o waith prosiect, adroddiadau byr, traethodau a thraethawd hir ac yn ddibynnol ar ddewisiadau modiwl, gallant hefyd gynnwys asesu ar sail cyflwyniadau seminar a thraethodau adolygiadol.
 • Gofynion Mynediad:  Gradd israddedig dda 2:2 (DU) (neu uwch) yn gyfystyr â marc cyfartalog o 56.5 neu uwch. Gall ymgeiswyr Ewropeaidd neu Ryngwladol ddod o hyd i’r radd gyfwerth ar ein tudalen gymharu https://www.aber.ac.uk/en/postgrad/apply/comparability/. Bydd disgwyl i’r rhai nad ydyn nhw’n raddedigion i sicrhau’r Brifysgol eu bod o safon academaidd i ymgymryd ag astudiaethau uwchraddedig. Byddwn yn pwyso a mesur pob cais o’r fath yn unigol.
 • Ariannu: Mae’n bosib bod cyfleoedd ariannu ar gael, os gwelwch yn dda gwiriwch ein cyfrifydd ariannu am fanylion pellach 

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Traethawd Hir GWM0060 60
Deall Cymru Yng Nghyfnod Trawsnewidiad Byd-eang GWM6620 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Y Wladwriaeth Trwy'r Oesoedd GWM4220 20
Polisi A Chyunllunio Iaith Yng Nghymru Heddiw GWM9520 20
Modules delivered partially or entirely through the medium of Welsh

Core

Module Name Module Code Credit Value
Human Geography Theory And Method GGM1320 20
Research Methods And Professional Skills In History HYM0120 20
Understanding Wales In An Age Of Global Transformation IPM6620 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Class And Community In Wales 1850 - 1939 WHM1220 20
Language Policy And Planning In Wales Today IPM9520 20
The Eu In Crisis? Integration And Fragmentation IPM0220 20
The Making Of Modern Wales WHM1920 20
The State Through The Ages IPM4220 20
Working With History HYM9920 20

Employability

Cymhwyster: Gradd Feistr Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

 Bydd y cynllun gradd hwn yn gweddu i chi:

 • Os ydych yn dymuno astudio Gwleidyddiaeth Cymru ar lefel Uwchraddedig
 • Os ydych yn dymuno datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o wleidyddiaeth a chymdeithas Cymru
 • Os ydych am feithrin gyrfa mewn gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru neu mewn rhan arall o’r Deyrnas Gyfunol neu’r tu hwnt
 • Os ydych yn dymuno cael cydnabyddiaeth ffurfiol o sgiliau mae gofyn uchel amdanynt gan gyflogwyr uwchraddedigion

Cyflogadwyedd

Mae pob cwrs ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ei gynllunio i gryfhau eich cyflogadwyedd galwedigaethol ac yn gyffredinol. Bydd eich cwrs Meistr yn eich gosod yn y farchnad waith fel arbenigwr gwleidyddol wedi ei hyfforddi i safon uchel gyda chryfderau yn cynnwys dealltwriaeth ddofn ar faterion allweddol gan gynnwys cyd-destun hanesyddol, economaidd a diwylliannol gwleidyddiaeth yng Nghymru heddiw a’r sefydliadau a’r actorion allweddol ym mywyd gwleidyddiaeth gyfoes Cymru. Byddwch yn graddio gyda sgiliau lefel uwchraddedig o ansawdd lle mae modd eu trosglwyddo i unrhyw weithle.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig rhannau o fodiwlau fel darpariaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus 5-credyd sy’n ddelfrydol i wella cyflogadwyedd rheiny sydd eisioes mewn gwaith ond yn chwilio i ddatblygu eu harbenigedd mewn meysydd penodol.

Mae record y cynllun yn dangos ei fod yn gwneud cyfraniad cadarn i wella  cyflogaeth y rheiny sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfaoedd yn gysylltiedig â gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru o’r gwasanaeth sifil, i newyddiaduraeth i lobïo gwleidyddol ac mae wedi profi ei hun fel paratoad gwerthfawr ar gyfer astudiaethau doethurol.

 • Sgiliau Allweddol a Chymwyseddau
 • Mae’r rhain yn cynnwys
 • Sgiliau Astudio
 • Disgyblaeth a Hunan-gymell
 • Sgiliau Trosglwyddadwy

Teaching & Learning

Mae’r radd hon yn darparu lefel uchel o ddealltwriaeth o gyd-destun a datblygiadau cyfoes yng ngwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru. Mae ei safbwynt aml-ddisgyblaethol yn darparu sylfaen gadarn ynghylch cyd-destun hanesyddol, seiliau Cymru gyfoes ac ymwneud beirniadol gyda dadleuon ysgolheigaidd allweddol am wleidyddiaeth, Cymdeithas a hanes Cymru.

Y modiwlau craidd yw:

GWM6620 Deall Cymru mewn Oes o Drawsnewidiad Bydeang

neu

IPM6620 Understanding  Wales in an Age of Global Transformation

 A modiwl craidd methodoleg  20 credyd