PGCE

Modern Languages (French)

Typical Entry Requirements

Entry Requirements Gradd Baglor y DU (Anrhydedd), neu gyfwerth rhyngwladol, mewn pwnc perthnasol. Rhaid i o leiaf 50% o gynnwys y radd Baglor fod yn gysylltiedig ag Ieithoedd Tramor. Gellir hefyd ystyried ymgeiswyr sy'n meddu ar radd Baglor (Anrhydedd) mewn pwnc arall, ond sy'n siarad Ffrangeg yn rhugl.

English Language Requirements Sylwch fod hwn yn gwrs cant y cant trwy gyfrwng y Gymraeg

Other Requirements TGAU Gradd B naill ai am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Gymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Iaith neu Saesneg Llenyddiaeth. Os enillir gradd B am Gymraeg Llenyddiaeth neu Saesneg Llenyddiaeth rhaid cael o leiaf gradd C am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith. Mae hefyd angen Gradd B am TGAU Mathemateg neu Fathemateg Rhifedd. Gall y Brifysgol gynnig Profion Cyfwerthedd TGAU yn y pynciau hyn i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau/graddau. Mae profiad neu gyfnod arsylwi mewn ysgol yn fantais. Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad yn rhan o’r drefn o ddethol.

Back to the top

Fees and Finance

Anghenion mynediad

Gradd sy’n cynnwys o leiaf 50% o bwnc perthynol i Ieithoedd Tramor Modern. Rydym yn ystyried myfyrwyr â graddau mewn pynciau eraill ac sy’n rhugl mewn iaith arall berthnasol yn ogystal â myfyrwyr o dramor. Ni fydd gwybodaeth unrhyw fyfyriwr yn gyflawn, a chadwyd hyn mewn cof wrth gynllunio’r cwrs.

Er mwyn cefnogi fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Llywodraeth Cymru mae’n rhaid bod myfyrwyr wedi cyrraedd safon sy’n gyfatebol i Radd B yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol:

  • Saesneg Iaith
  • Llenyddiaeth Saesneg
  • Cymraeg (Iaith gyntaf)
  • Llenyddiaeth Gymraeg

Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf). Rhaid cael hefyd radd B yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg- Rhifedd.

Mae’r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau yma os and oes gennych y cymwysterau angenrheidiol.

  • Mae cael profiad o arsylwi mewn ysgol yn fanteisiol.
  • Bydd profion llythrennedd a rhifedd yn rhan o’r broses dewis a dethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Llety

Mae’r brifysgol yn cynnig llety am ddim i ymgeiswyr sydd wedi derbyn lle i astudio ar gwrs TAR ym mis Medi 2019 (yn dderbyniol ar lwyddo'r gofynion mynediad) yn dilyn y broses dewis AGA. Mae’r cynnig am lety am ddim i fyfyrwyr y cwrs am yr 8 wythnos tra yn y Brifysgol yn Aberystwyth. 

Llety 

Mae’r brifysgol yn cynnig llety am ddim i ymgeiswyr sydd wedi derbyn lle i astudio ar gwrs TAR cychwyn mis Medi 2019 (yn dderbyniol ar lwyddo'r gofynion mynediad) yn dilyn y proses dewis AGA. Mae’r cynnig am lety am ddim ar gael i fyfyrwyr y cwrs am yr 8 wythnos yn Aberystwyth, pryd bydd myfyrwyr ar gampws ar gyfer y cwrs.

About this course

Teaching & Learning