BA

Law with Welsh

Key Facts

Code M1Q5
  • Typical A-level offer

    BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language

  • Course Length

    3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r radd BA Y Gyfraith gyda Chymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n rhannu dy amser rhwng dwy adran uchel eu bri sef Ysgol y Gyfraith ac Adran y Gymraeg. Mae’r radd gyfoes hon sydd yn gwbl addas ar gyfer yr unfed ganrif ar bymtheg yn cwmpasu pynciau traddodiadol a chyfoes a fydd yn dy arfogi gyda’r sgiliau sydd eu hangen mewn sawl gyrfa. Byddi’n graddio gyda medrau defnyddiol ar gyfer y byd gwaith, a fydd yn dy alluogi i siapio dy ddyfodol a datblygu’r yrfa y byddi’n ei haeddu.

Aberystwyth Law School: 82% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates who graduated from the Aberystwyth Law School in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Modules
  • Employability
  • Teaching & Learning

Overview

Gradd prif bwnc / is bwnc ydy’r radd hon, lle byddi’n treulio dwy ran o dair o dy amser yn astudio’n Ysgol y Gyfraith a’r traean arall o dy amser yn astudio’n Adran y Gymraeg. Mae’r radd yn un sy’n dy eithrio rhag camau cyntaf arholiadau proffesiynol cyfreithwyr a bargyfreithwyr (cyhyd â bod modiwlau craidd penodol wedi ei dilyn a’u pasio’n llwyddiannus), ac mae’n radd werthfawr sy’n gosod sylfaen ar gyfer datblygiad personol, cymdeithasol, a deallusol hirdymor. Bydd y radd hon yn dy sbarduno ac yn dy herio, ac yn dy alluogi i ddatblygu sylfaen a dealltwriaeth gref o’r Gyfraith a’r amgylchedd cyfreithiol ac yn codi dy ymwybyddiaeth o rôl y Gyfraith mewn cymdeithas.

Pam Astudio Y Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Mae’r Gyfraith yn cyffwrdd pob agwedd bron o fywyd preifat a chyhoeddus ac wrth ei hastudio rhaid edrych ar y ffordd y mae cymdeithas yn gweithio a sut y caiff y gymdeithas ei rheoli a’i rheoleiddio. Mae Adran y Gyfraith yn ceisio sicrhau y byddwch nid yn unig yn cael yr wybodaeth berthnasol ond hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio’r wybodaeth honno’n effeithiol ac yn meithrin y gallu i ymholi a dadansoddi yn feriniadol.

Mae sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi arwain at greu amgylchedd deddfwriaethol newydd yng Nghymru, syddd wedi creu, ac sy’n parhau i greu galw am gyfreithwyr a gdafodd hyfforddiant penodol yn y system newydd. Mae galw cynyddol hefyd am gyfreithwyr sy’n gallu gweithio mewn amgylchedd dwyieithog. Mae’r cynllun gradd hwn yn tynnu ar arbenigedd nodedig Adran y Gymraeg yn ogystal a Ysgol y Gyfraith, i greu cynllun integredig. Mae’r modiwlau Cyfraith yn eithro myfyrwyr yn llwyr o ofynion proffesiwn y gyfraith, ac mae modiwlau Adran y Gymraeg yn rhoi cefndir cynhwysfawr i ti yn natblygiad yr iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth.

Sefydlwyd Ysgol y Gyfraith yn Aberystwyth yn 1901. Mae’n ymfalchio yn ei phrofiad hir a neilltuol ac yn hyderus yn ei hunaniaeth a’r enw da sydd ganddi am safon uchel y dysgu, sy’n gysylltiedig â gwaith ymchwil grymus, a’r cyfan yn digwydd mewn awyrgylch bywiog a chyfeillgar. Mae pob aelod o staff academaidd yn ymchwilio, yn cyhoeddi ac yn cymryd rhan mewn trafodaethau a pholisiau cenedlaethol a rhyngwladol mewn meysydd cyfreithiol a meysydd eraill cysylltiedig. Mae’r Ysgol yn cymeryd rhan weithredol mewn rhwydweithiau rhyngwladol ac Ewropeaidd, i bwrpas symudedd a chyfnewid myfyrwyr ac ymchwil staff a graddedigion a cheir ymweliadau cyson gan academyddion ac arbenigwyr o wledydd eraill. Yn ogystal â’r safon uchel o ddysgu, mae gan yr adran enw da am safon ei gwaith ymchwil. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 96.5% o’r cyhoeddiadau a gyflwynwyd o’r adran ac 98% o’r gweithgarwch ymchwil ei gydnabod yn rhyngwladol ac uwch.

Byth oddi ar sefydlu y Coleg yn Aberystwyth yn 1872, bu Adran y Gymraeg yn cyfrannu’n loyw i ddysg a bywyd diwylliannol y genedl, ym meysydd llenyddiaeth a’r cyfryngau eraill, addysg, gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth. Bu nifer o ysgolheigion a llenorion mwyaf nodedig Cymru yn dysgu ac yn astudio yma.

Rhan o waith yr Adran y Gymraeg yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnewn yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd gyda’r Gymraeg fel is bwnc iddi yn dy baratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu dy sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. Mae cymuned glos a chyfeillgar iawn o fewn yr adran ac mae’r staff yn ymfalchio yn eu perthynas â’i myfyrwyr. Byddi’n cael dy ddysgu yma gan staff sy’n arloesi yn eu meysydd. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd. Wrth astudio yma byddi’n dyfnhau dy ddealltwriaeth o’r iaith, ei llenyddiaeth gyfoethog, a’i diwylliant.

Mae gennym fantais fawr arall yn Aberystwyth gan mai dyma gartref Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd yn llyfrgell hawlfraint, a lleolir y ddwy adran dafliad carreg oddi wrth y llyfrgell. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau. Mae’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd hefyd wrth law. Trwy ddewis dod yma i Aberystwyth byddi hefyd yn dod yn ran o fwrlwm o ddarlithoedd cyhoeddus, ymrysona, lansiadau, perfformiadau a sgyrsiau sy’n digwydd yn gyson trwy’r flwyddyn yn y ddwy Adran a’r tu hwnt.

Our Staff

Aberystwyth Law School lecturers are mostly either qualified to PHD level or have professional experience and qualifications as practicing lawyers. Many staff also have a PGCE (Higher Education).

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Employability

Rhagolygon Gyrfa

Yn bennaf, mae gradd yn y gyfraith yn rhoi cefndir academaidd angenrheidiol i weithio fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Gall graddedigion y gyfraith roi eu gwybodaeth gyfreithiol ar waith fel trosgludiaethwyr trwyddedig neu Weithredwyr Cyfreithiol neu yrfaoedd perthnasol eraill. Mae’r dewis o yrfaoedd yn llawer ehangach na hyn, fodd bynnag. Mae gradd yn y gyfraith yn rhoi hyfforddiant deallusol sy’n werthfawr i ddarpar gyflogwyr, ac mae graddedigion yr Adran hefyd yn mynd ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd mewn masnach, diwydiant, gwasanaethau ariannol a llywodraethu. Gall hyn gynnwys gyrfaoedd, er enghraifft, ym maes rheoli adnoddau dynol a swyddi arbenigol yn holl adrannau’r Gwasanaeth Sifil a Llywodraeth leol.

Mae cyflogwyr yn datgan yn gyson fod gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr ymhlith darpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth helaeth o swyddi yn y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru. Mae llawer o raddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o’r graddedigion hyn ymlaen i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Caiff graddedigion yr adran swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd yn Y Gyfraith a’r Gymraeg yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gallu gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Yn ogystal â’r sgiliau hyn, byddi’n elwa o’r bri ddaw o fod â gradd BA yn Y Gyfraith o Brifysgol Aberystwyth. Gwelir y Gyfraith fel pwnc academaidd heriol o’r radd uchaf, a bydd hyn rhoi blaenoriaeth iti dros dy gystadleuwyr mewn unrhyw gyd-destun gyrfaol.

Blwyddyn Mewn Gwaith

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

GO Wales

Gweinyddir GO Wales gan Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, sy’n gweithio gyda busnesau lleol er mwyn creu lleoliadau gwaith cyflogedig dros gyfnod o ychydig wythnosau ar gyfer myfyrwyr. Mae’n rhoi’r cyfle iti ennill profiad gwaith gwerthfawr a fydd yn cyfoethogi dy CV ac yn dy wneud yn fwy atyniadol i ddarpar gyflogwyr.

Teaching & Learning

Beth fyddi di’n ei ddysgu?
Mae’r radd BA yn Y Gyfraith a’r Gymraeg wedi ei theilwra i dy gynorthwyo i finiogi dy allu gwybyddol a rhoi iti’r wybodaeth ffurfiol sydd ei angen ar gyfer gyfer ym myd y gyfraith yn yr unfed ganrif ar hugain, ond gyda’r hyblygrwydd i gyfuno dy astudiaeth o’r gyfraith gyda’r Gymraeg. Yn ogystal â modiwlau craidd a fydd yn rhoi iti hyfforddiant elfennol yn y gyfaith, byddi’n dewis o nifer o fodiwlau o Adran y Gymraeg. Cyn belled ag y byddi’n pasio’r modiwlau cyfreithiol craidd cyfreithiol, cei dy eithrio rhag camau cyntaf arholiadau proffesiynol cyfreithwyr a bargyfreithwyr.

Yn Adran y Gyfraith a Throseddeg yn y flwyddyn gyntaf byddi’n cael hyfforddiant craidd mewn sawl pwnc elfennol sydd yn rhaid eu hastudio a’u pasio er mwyn cael dy eithrio o’r arholiadau cyfreithiol proffesiynol cychwynnol; mae’r modiwlau hyn yn cynnwys Cyfraith Cytundebau a Chyfraith Droseddol. Byddi hefyd yn archwilio strywthur a datblygiad systemau cyfreithiol Cymru a Lloegr, yn dysgu am bwysigrwydd cynsail cyfreithiol a’i berthynas gyda system y llysoedd, a dadansoddi’r prosesau o greu cyfraith a sut y caiff ei dehongli gan farnwyr. Yn Adran y Gymraeg bydd rhaid dilyn rhai modiwlau craidd, a cheir dewis o fodiwlau amrywiol a pherthnasol iawn hefyd fel ‘Trafod y Byd Cyfoes drwy’r Gymraeg’. Bydd modiwlau yn canolbwyntio ar rai o uchafbwyntiau ein llên o’r chweched ganrif hyd at y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Byddi’n cael cyflwyniad beirniadol i ryddiaith a barddoniaeth ddiweddar wrth ddilyn y modiwlau hyn.

Yn y blynyddoedd wedyn cei gyflwyniad yn Adran y Gyfraith a Throseddeg i Gyfraith Camwedd, Cyfraith Gyhoeddus, Cyfraith Ewropeaidd, a Chyfiawnder a Chyfraith Ymddiriedolaethau, y mae’n rhaid eu hastudio (a’u pasio) er mwyn cael eithriad o arholiadau proffesiynol cychwynnol cyfreithwyr a bargyfreithwyr. Byddi hefyd yn dewis a dethol o amrywiaeth o fodiwlau eraill diddorol o’r adran yn ogystal â dewis modiwlau o Adran y Gymraeg. Cei gyfle i ddewis a dethol modiwlau sydd o ddiddordeb penodol iti, neu ddewis rhai mwy galwedigaethol eu natur.

Dros gyfnod y cwrs, byddi’n dysgu am strwythur a gweithredoedd sefydliadau cyfreithiol; yn dadansoddi prosesau creu cyfraith a datblygu egwyddorion cyfreithiol; yn deall pwysigrwydd cynsail cyfreithiol ac yn gwneud defnydd ohono; ac yn creu dadleuon argyhoeddiadol ar sail cyfraith a thystiolaeth berthnasol.

Sut byddi’n cael dy ddysgu?

Cwrs Prif Bwnc / Is Bwnc yw hwn; Y Gyfraith yw’r prif bwnc a Chymraeg yw’r is bwnc.

Ar y cwrs byddi’n cael dy ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Yn y darlithoedd cyflwynir pwnc a thrafodir materion allweddol, ac mewn seminarau byddi’n ymuno â grŵp llai o fyfyrwyr er mwyn trafod yn fwy anffurfiol a dadansoddi pwnc mewn mwy o ddyfnder. Bydd seminarau felly yn ffordd wych i ti roi dy syniadau dy hun ar brawf a thrafod dy brofiadau dy hun, yn ogystal â rhannu profiadau a syniadau dy gyd-fyfyrwyr.

Yn Adran y Gyfraith a Throeseddeg cei dy asesu hefyd drwy bortffolios a chyflwyniadau llafar, gan gynnwys ymrysonau cyfreithia.

Tiwtor Personol / Academaidd
Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Entry Requirements

A Levels BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

International Students

International Baccalaureate:
30 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
70-75% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Back to the top