BA

Welsh / Education

Key Facts

Code QX53
  • Typical A-level offer

    BCC with B in Welsh 1st or 2nd Language

  • Course Length

    3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Mae cyfuno’ch astudiaethau yn y ffordd arbennig hon ar draws dau faes yn cynnig pob math o gyfleoedd a phosibiliadau o safbwynt cyflogadwyedd tra’n achub ar gyfle i arbenigo mewn maes penodol. Rhan o waith Adran y Gymraeg yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnewn yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd yn y Gymraeg yn dy baratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu dy sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. At hynny bydd astudio ar y cyd â’r Adran Addysg yn rhoi cyfle i ychwanegu dimensiwn arall ac o ganlyniad yn ehangu ymhellach dy gyfleoedd o ran swyddi yn y dyfodol. Mae ein safonau’n uchel ac rydyn ni’n cynnig cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd trwy’r Gymraeg. Yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni byddi’n cael dewis o blith amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n cwmpasu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cei dy ddysgu gan arbenigwyr sydd yn arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol.

Top 20 in the UK for student satisfaction in the subject area of Education (NSS 2016)

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of Education and Lifelong Learning: 95% student satisfaction (NSS 2016)

95% of undergraduates from the Department of Education who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Modules
  • Employability
  • Teaching & Learning

Overview

Pam Astudio Cymraeg yn Aberystwyth?

Ers sefydlu’r Coleg yn Aberystwyth yn 1872, bu Adran y Gymraeg yn cyfrannu’n loyw i ddysg a bywyd diwylliannol y genedl, ym meysydd llenyddiaeth a’r cyfryngau eraill, addysg, gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth. Bu nifer o ysgolheigion a llenorion mwyaf nodedig Cymru yn dysgu ac yn astudio yma. Does dim syndod bod y radd sengl Gymraeg yn Aberystwyth yn parhau i fod mor boblogaidd - Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth yw’r Adran hynaf a’r fwyaf o’i bath yn y byd.

Darperir y cwrs hwn ar y cyd gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Byddwch yn elwa o fod yn yr amgylchedd dysgu ac addysgu diweddaraf, arbenigedd ein staff profiadol, a’r partneriaethau mae’r Ysgol Addysg yn eu cynnal â chymunedau, ysgolion ac awdurdodau ledled Cymru a’r Deyrnas Gyfunol.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Undergraduate lecturers in the School of Education and Lifelong Learning are either qualified to PhD standard or are experienced practitioners in their field. All teaching staff currently possess, or are working towards, a recognised teaching qualification.

Modules

Employability

Bydd eich gradd mewn Cymraeg a Addysg yn eich paratoi i fynd ymlaen i wneud TAR er mwyn hyfforddi fel athro neu athrawes ac am ystod eang o opsiynau gwaith neu hyfforddiant. Gyda’ch gwybodaeth am addysgu gallech sefydlu gyrfa fel swyddog addysg cymunedol, athro neu athrawes y blynyddoedd cynnar, gweinyddwr addysg, athro/athrawes, darlithydd, athro/athrawes anghenion dysgu arbennig neu weithiwr ieuenctid. Mae cyflogwyr yn dweud yn gyson fod gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth yn arwydd o gyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr ymhlith darpar gyflogwyr am raddedigion yr Adran mewn amrywiaeth helaeth o swyddi yn y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru. 

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd yn y Gymraeg yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• ymchwilio a dadansoddi data 

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon 

• gweithio’n annibynnol 

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn 

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig 

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth 

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb 

• sgiliau technoleg gwybodaeth 

Blwyddyn Mewn Gwaith 

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Deyrnas Gyfunol neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol a phroffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Teaching & Learning

Cyflwynir y cwrs trwy raglen o ddarlithoedd a seminarau a gynlluniwyd i’ch ysbrydoli yn yr arferion gorau ar gyfer dysgu ac addysgu, ac i ysgogi eich diddordebau academaidd wrth astudio ein llenyddiaeth fwyaf mawreddog. Trwy ymuno â’r ddwy ddisgyblaeth hon, bydd y cwrs yn gymorth ichi ddyfnhau eich gwybodaeth lenyddol a meithrin sgiliau sy’n hanfodol i waith ym maes addysg. Wrth ichi astudio, cewch eich herio a’ch ysbrydoli gan y staff, sydd wedi creu diwylliant byrlymus o greadigrwydd a chwilfrydedd deallusol sy’n berffaith ar gyfer astudio’r ddau bwnc. 

Bydd gennych hefyd diwtor personol trwy gydol eich cynllun gradd a fydd yn cyfarfod â chi’n rheolaidd ac yn ymdrin â’ch ymholiadau. Cewch eich asesu trwy draethodau, arholiadau, ymarferion, cyflwyniadau llafar a thraethawd hir terfynol. Bydd angen ichi hefyd gyflawni aseiniadau ychwanegol a gweithio gydag eraill ar dasgau penodol. Wrth ichi astudio, byddwch yn datblygu sgiliau a fydd o fantais ichi os hoffech fynd ymlaen i astudio ymhellach neu fynd i leoliad gwaith graddedig. Fe ddysgwch: i ddatblygu dull myfyriol o ddysgu er mwyn hyrwyddo hunan-wellhad; i ddefnyddio aml dechnegau beirniadol wrth fynd i’r afael â thestunau cymhleth; i ddatblygu agwedd drwyadl at feysydd hanfodol fel amddiffyn plant; ac i fynegi dadansoddiad beirniadol manwl o’ch pwnc eich hun.

Typical Entry Requirements

A Levels BCC with B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
MMM-DMM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

UCAS Tariff:
104 - 112

International Students

International Baccalaureate:
24 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
65% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Applicants are considered on their individual merits and offers can vary. For further information, please contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top