BA Welsh History / Film and Television Studies

The information on this page relates to September 2016 entry. For 2017 information, including grade requirements, please check our prospectus.

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Hanes Cymru ac Astudiaethau Ffilm a Theledu, byddi’n cael cyfle i astudio mewn dwy adran academaidd uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef yr Adran Hanes a Hanes Cymru a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r adrannau yn cynnig amrywiaeth ddigymar o ddewisiadau i fyfyrwyr, arbenigedd staff a’r cyfleusterau diweddaraf. Maent yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’u ddisgyblaethau drwy waith ymarferol arloesol ac ymchwil ysgolheigaidd heriol. 

I ddysgu mwy am y cwrs cyfrwng Cymraeg arbennig hwn, ehanga’r testun isod...

Overview

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn chwilfrydig am y gorffennol ac am y ffordd mae cymdeithas ddynol wedi esblygu dros amser. Yn ogystal â bod yn ddiddorol ynddo’i hun, mae astudio elfen o hanes yn cynnig gweledigaeth a all ein helpu i ddeall digwyddiadau’r byd sydd ohoni. Wrth astudio’r radd hon byddi’n astudio amrywiol elfennau o hanes Cymru, gan edrych pa effaith mae digwyddiadau’r gorffennol wedi ei gael ar y presennol.

Mae elfen ffilm a theledu y rhaglen astudio yn greadigol ac yn heriol, ac mae’n cyfuno ffyrdd beirniadol a chreadigol o astudio cynyrchiadau, sefydliadau a chynulleidfaoedd ym myd ffilm a theledu. Mae’r cwrs yn arbennig gan ei fod yn integreiddio gwaith creadigol a gwaith beriniadol, fel y gall un dull o astudio ysgogi a chyfoethogi’r llall a chreu profiad academaidd cadarn sy’n llawn boddhad.

Cynlluniwyd y rhaglen radd arloesol hon er mwyn sicrhau cydbwysedd rhagorol rhwng gwaith ymarferol a gwaith damcaniaethol. O ddilyn y cwrs byddi’n datblygu dy sgiliau creadigol, deallusol a thechnegol, fel y byddi’n meithrin dealltwriaeth gyfoethog o faes Ffilm a Theledu.

Pam Astudio Hanes Cymru ac Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

Bu modd astudio Hanes fel pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth ers ei sefydlu yn 1872, a thros y 140 mlynedd diwethaf rydym wedi perffeithio’r cynlluniau gradd yr ydym yn eu cynnig er mwyn sicrhau dy fod yn cael y radd orau posib. Mae darlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru i gyd hefyd yn ymwneud â gwaith ymchwil diweddar. Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynnalwyd yn Brifysgol Aberystwyth o safon â gydnabyddir yn rhyngwladol. Gallwn felly roi cyfle iti ddatblygu dy ddoniau a dy ddiddordebau hanesyddol drwy astudio’n agos gyda thiwtoriaid sy’n arbenigwyr yn eu meysydd.

Roedd 91% o raddedigion Hanes 2014 mewn gwaith neu astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio, sydd i fyny 10 pwynt canran ar y flwyddyn flaenorol (DLHE 2014). Cafwyd cynnydd hefyd o 15 pwynt canran dros y flwyddyn yn nifer y rhai a aeth i waith ar lefel proffesiynol neu i addysg ar lefel raddedig, o’i gymharu â chynnydd o 2.5 pwynt canran yn genedlaethol.

Mae hyn i gyd yn adlewyrchu ein buddsoddiad mewn cynlluniau dyfeisgar a strategol i wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy, cynlluniau sy’n cwmpasu pob un o’n Hathrofeydd academaidd a chredwn yn gryf fod rhain yn debygol o wella ein graddfa ar gyfer cyflogadwyedd ymhellach.

Mae gan yr Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu broffil ryngwladol ar draws pob un o'i disgyblaethau, ac mae’n amlygu ymchwil ac astudiaethau o bwysigrwydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd theatr, ffilm, perfformio a'r cyfryngau mewn amgylchedd diwylliannol byd-eang.

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn 6ed yn y DU o ran grym ymchwil. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o ymchwil yr adran ei ddosbarthu fel ymchwil naill ai o safon sydd gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol.

Yma gallwn gynnig iti brofiad myfyriwr heb ei ail, arbenigedd staff ac adnoddau cwbl gyfoes ar gyfer gwaith ymarferol, fel y galli ddefnyddio a datblygu dy sgiliau creadigol hyd yr eithaf. Mae’r adnoddau gwych yn cynnwys labordai cyfrifiadurol penodol ar gyfer gweithio gyda’r cyfryngau digidol, a stiwdios ar gyfer golygu a chynhyrchu digidol.

Mae rhagor o adnoddau ar gael i fyfyrwyr yn sgîl ein partneriaethau strategol gyda Boom Pictures a Fiction Factory, a’n perthynas agos â Cwmni Da, Telesgop, Rondo a Tinopolis, S4C, BBFC, Theatr Genedlaethol Cymru, Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Arad Goch, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Sgrîn a Sain Genedlaethol Cymru, Golwg 360, a BBC Cymru / Wales sydd â swyddfeydd a stiwdio ddarlledu leol yn yr Adran. Cydnabyddir yr Adran hefyd fel academi gan AVID, ac mae’n bartner yn Academi Cyfryngau Cymru Skilllset – canolfan ragoriaeth gydnabyddedig mewn cynyrchu yn y cyfryngau.

Roedd 90% o’n graddedigion Theatr, Ffilm a Theledu yn 2014 mewn gwaith neu astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio, sef cynnydd o 7 pwynt canran ar y flwyddyn flaenorol (DLHE 2014). Mae’r cynnydd hwn yn adlewyrchu ein buddsoddiad mewn cynlluniau dyfeisgar a strategol i wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy, cynlluniau sy’n cwmpasu pob un o’n Hathrofeydd academaidd a chredwn yn gryf fod rhain yn debygol o wella ein graddfa ar gyfer cyflogadwyedd ymhellach.

Yn ogystal â Llyfrgell wych y Brifysgol, gall myfyrwyr Hanes Cymru ac Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth fwynhau aelodaeth gyflawn o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, ac mae’n Llyfrgell Genedlaethol ni yn un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau, ac mae’r cwbl o fewn pum munud i’r Adrannau. Bydd yr adnoddau hyn yn werthfawr dros ben wrth i ti ysgrifennu dy draethawd estynedig yn y drydedd flwyddyn.
Mae cymdeithasau myfyrwyr y ddwy adran yn rhai bywiog, sy’n trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd, ymweliadau â mannau o ddiddordeb, a digwyddiadau cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Mae ganddynt hefyd gysylltiadau â phrifysgolion dethol dramor, a dyma gyfle gwych i ti ehangu dy orwelion academaidd a chymdeithasol drwy dreulio rhan o dy brofiad prifysgol dramor.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (60 Credits) Rhaid i fyfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) gymryd y 60 credyd craidd canlynol:

Semester 1

Astudio Ffilm A'r Cyfryngau TC10200

Gweithdy Cynhyrchu Cyfryngau TC10420

Semester 2

Astudio Ffilm A'r Cyfryngau TC10220

Prosiect Cynhyrchu Cyfryngau TC10720

Year 1 Options RHAID i bob myfyriwr gymryd modiwl craidd Rhan Un yr Adran (trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg):

Semester 1

Cyflwyno Hanes HA12120

Introduction To History HY12120

Year 1 Options Rhaid i fyfyrwyr Rhan Un gymryd 40 credyd arall yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1

Concwest, Uno A Hunaniaeth Yng Nghymru 1250-1800 HC11120

Cymru A'r Byd: Cysylltiadau A Dylanwadau 1860 - 2000 HC11520

Stuart England: War, Political Crisis And Social Change 1629-1714 HY11920

Russia Since 1900 HY12020

Nationalism, Totalitarianism And Democratization: Czechoslov HY12220

Soldiers, Saints & Serfs: England, 1042-1154 HY14320

Conquest, Union And Identity In Wales 1250-1800 WH11120

Semester 2

Y Dirwasgiad Mawr: Hanes Cymharol America A Phrydain HA10620

Argyfwng, Gwrthryfel A Ffydd Yn Ewrop C.1000-1540 HA10820

Oes Y Fictoriaid HA13820

Age Of Magna Carta-england And Its Neighbours C1180-c1280 HY12520

Three Queens And Their Subjects HY12720

Britain And The First World War HY13220

Modernity And The Making Of Asia HY15220

From Revolution To World War: Wales 1789-1914 WH11620

Year 1 Options Gall myfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) gymryd y modiwlau canlynol:

Semester 1

Prosiect Actio TC10120

Theatr Yr Ugeinfed Ganrif TC11020

Semester 2

Dadansoddi Digwyddiad TC11120

Year 2 Options RHAID i fyfyrwyr astudio modiwl craidd yr ail flwyddyn yn Hanes a Hanes Cymru yn Semester Un (naill ai yn Gymraeg neu'n Saesneg):

Semester 1

Llunio Hanes HA30120

Making History HY30120

Year 2 Options Rhaid i fyfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) gymryd o leiaf 20 credyd, a gallant gymryd hyd at 40 credyd o'r modiwlau canlynol:

Semester 1

Iaith A Chyfryngau TC22620

Semester 2

Ffilm A Chyfryngau Cymru TC21820

Year 2 Options Gall myfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) ddewis o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1

Sgiliau Sgriptio TC21300

Lleoliad Ymchwil Cynhyrchu Cyfryngau TC23400

Dogfen Greadigol TC26520

Semester 2

Sgiliau Sgriptio TC21320

Lleoliad Ymchwil Cynhyrchu Cyfryngau TC23420

Year 2 Options RHAID i fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn astudio un modiwl AROLWG 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Semester Un:

Semester 1

Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820

The Challenge To Christendom HY31020

Early Modernity In Europe HY31120

War & Society In History HY31620

Year 2 Options Dylai myfyrwyr yr Ail Flwyddyn ddewws un modiwl SGILIAU 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Semester Dau:

Semester 2

Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America HA34720

Investigating Georgian And Victorian Landscapes HY32720

History As Myth-making: The 'myth Of The Blitz' HY33420

Germans And Nazism Since 1933: Reading Public Opinion Surveys, Diaries And Memoirs HY33520

Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY33720

Journalism And The Writing Of History HY33920

Medieval Chronicles: Historical Writing In The British Isles 540-1300 HY34020

History In Cartoons: Studying Georgian Satirical Prints HY34320

Seals In Their Context In Medieval England And Wales HY34420

Exploring Nineteenth-century Exhibitions HY34620

Year 2 Options NEU dylai myfyrwyr yr Ail Flwyddyn ddewis un modiwl OPSIYNOL 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru, naill ai yn Semester Un neu Semester Dau:

Semester 1

Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr HC32220

Oes Yr Ymerodraeth: Prydain Ac Iwerddon, 1850-1914 HC34320

East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290 HY35120

Politics And Society In Twentieth-century Britain HY37620

Science, Religion And Magic HY38620

Germany Since 1945 HY39620

The Atlantic World, 1492-1825 HY39720

Rhyfel Algeria 1952-1964 IE20420

An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 WH34320

Semester 2

Trosedd, Terfysg A Moesoldeb Yng Nghymru 1750-1850 HC33420

The British Isles And The ‘english Revolution’ HY35720

From Black Death To Great Fire: The British Town 1349-1700 HY36120

War, Famine And Plague: England In The Fourteenth Century HY36720

Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY39120

Culture, Society And The Victorians HY39320

The Soviet Union And The World, 1917-1991 HY39520

Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 WH33420

Civil War And Revolution In Stuart Wales, 1603-1714 WH36220

Available both years Electives Mae'r Adan Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Final Year Options Rhaid i fyfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) gymryd o leiaf 20 credyd, a gallant gymryd hyd at 40 credyd o'r modiwlau canlynol:

Semester 1

Iaith A Chyfryngau TC32720

Semester 2

Ffilm A Chyfryngau Cymru TC31920

Final Year Options Rhaid i fyrfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) ddewis o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1

Ymarfer Creadigol Annibynnol (cyfryngau TC33300

Prosiect Ymchwil Annibynnol TC36000

Semester 2

Ymarfer Creadigol Annibynnol (cyfryngau TC33340

Prosiect Ymchwil Annibynnol TC36040

Final Year Options RHAID i fyfyrwyr y Flwyddyn Olaf astudio un modiwl AROLWG 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Semester Un:

Semester 1

Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820

The Challenge To Christendom HY31020

Early Modernity In Europe HY31120

War & Society In History HY31620

Final Year Options Dylai myfyrwyr y Flwyddyn Olaf ddewis gwerth 20-40 credyd o fodiwlau OPSIYNOL yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru, naill ai yn Semester Un neu Semester Dau:

Semester 1

Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr HC32220

Oes Yr Ymerodraeth: Prydain Ac Iwerddon, 1850-1914 HC34320

East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290 HY35120

Politics And Society In Twentieth-century Britain HY37620

Science, Religion And Magic HY38620

Germany Since 1945 HY39620

The Atlantic World, 1492-1825 HY39720

Rhyfel Algeria 1952-1964 IE20420

An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 WH34320

Semester 2

Trosedd, Terfysg A Moesoldeb Yng Nghymru 1750-1850 HC33420

The British Isles And The ‘english Revolution’ HY35720

From Black Death To Great Fire: The British Town 1349-1700 HY36120

War, Famine And Plague: England In The Fourteenth Century HY36720

Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY39120

Culture, Society And The Victorians HY39320

The Soviet Union And The World, 1917-1991 HY39520

Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 WH33420

Civil War And Revolution In Stuart Wales, 1603-1714 WH36220

Available both years Electives Mae'r Adan Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Employability

Rhagolygon Gyrfa

Bydd llawer o raddedigion yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn mynd i weithio mewn meysydd sy’n uniongyrchol berthnasol i’r pwnc, fel archifau, y diwydiant treftadaeth ac amgueddfeydd, tra bydd eraill yn cael gwaith mewn amrywiaeth o feysydd proffesiynol eraill. Mae’r meysydd hynny’n cynnwys newyddiaduraeth, y cyfryngau, hysbysebu, y gyfraith, llywodraeth leol, llyfrgellyddiaeth, rheoli cofnodion, amrywiaeth o swyddi sy’n ymwneud ag ymchwil, ysgrifennu’n broffesiynol, yr heddlu a’r gwasanaeth milwrol, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli adnoddau dynol.

Mae myfyrwyr sydd wedi astudio Astudiaethau Ffilm a Theledu wedi mynd ymlaen i wahanol broffesiynau yn y cyfryngau. Ymhlith ein cyn-fyfyrwyr mae ymchwilwyr gyda theledu a radio’r BBC, dau o olygyddion comisiynu S4C, cynhyrchydd gyda Talkback Production ac amryw o rai eraill sy’n cynhyrchu i radio a theledu annibynnol. Cafodd graddedigion eraill waith gyda Chanolfan Deledu’r BBC, Gwasanaethau Allanol y BBC, BBC Cymru, ITV, S4C a chwmnïau teledu annibynnol yn ymchwilwyr, rheolwyr llawr, dynion a merched camera, technegwyr sain a chyfarwyddwyr; mae llawer wedi ennill lle ar gynlluniau yn y diwydiant i gael eu hyfforddi i fod yn weithwyr camera a golygyddion.

Yr un mor berthnasol yw’r ffaith bod graddedigion eraill wedi defnyddio’r cwrs a’r sgiliau a ddysgwyd i fynd i sawl proffesiwn arall, gan gynnwys dysgu, ymchwil, marchnata, y diwydiannau cyfrifiadurol a chysylltiadau cyhoeddus. Mae eraill wedi sefydlu mentrau entrepreneuraidd ac wedi datblygu cwmnïau sydd wedi deillio o’r Brifysgol.

Sgiliau Trosglwyddadwy
Bydd astudio am radd mewn Hanes Cymru ac Astudiaethau Ffilm a Theledu yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:
• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gallu gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Blwyddyn Mewn Gwaith

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Teaching, Learning and Assessment

Beth fyddi di’n ei ddysgu?

Yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru bwriad modiwlau’r flwyddyn gyntaf yw rhoi sail eang o wybodaeth wrth i ti baratoi i astudio’n ddwysach yn yr ail a’r drydedd flwyddyn. Mae rhychwant eang o fodiwlau ar gael iti ddewis o’u plith.

Yn ystod yr ail a’r drydedd flwyddyn cei ddewis modiwlau a fydd yn datblygu’r egwyddorion a ddysgwyd gen ti yn y flwyddyn gyntaf. Cei ddewis o fodiwlau sy’n cynnwys ‘Gwrthdaro a Chydfodolaeth - y Normaniaid hyd Owain Glyndŵr’, a ‘Llunio Hanes’.

Bydd y flwyddyn gyntaf yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn dy gyflwyno i astudio ffilm a theledu drwy ddatblygu’r sgiliau ymarferol ar bob cam o’r broses gynhyrchu, o lunio sgript i’r ffilmio ac yna’r golygu terfynol. Cyfunir hyn â meysydd astudio eraill a fydd yn dy gyflwyno i archwilio strwythur ffurfiau ar gyfer y sgrîn yn feirniadol a deall eu harwyddocad yn y gymdeithas.

Yn dy ail a’th drydedd flwyddyn byddi’n cyfuno datblygu dy sgiliau cynhyrchu ymhellach ag ymchwil feirniadol i hanes penodol a swyddogaeth arbennig pob cyfrwng. Ar ochr y cynhyrchu galli grynhoi arbenigedd mewn technegau cynhyrchu allweddol, megis ysgrifennu sgriptiau i’r radio, teledu a ffilm, ymchwilio ar gynhyrchiad, cynhyrchu rhaglenni dogfen neu ffuglen, a phrofiad o gynhyrchu mewn stiwdio.

Yn y drydedd flwyddyn, anogir myfyrwyr i ddatblygu eu diddordebau a’u sgiliau unigol. Cei ddewis o blith rhestr faith o fodiwlau megis ‘Ffilm a Chyfryngau Cymru’, ‘Ffilmiau Hollywood Clasurol’, ‘Ysgrifennu ar gyfer Sgrin a Theledu’, ‘Ffilmiau Dogfen’, ‘Cynhyrchu Stiwdio’ a ‘Cynhrychu Amlblatfform’. Yn dy flwyddyn olaf hefyd cei’r her o gynhyrchu, cyfarwyddo neu olygu dy fideo fer dy hun, a all fod yn arbrofol, yn ddogfennol neu’n ffuglen storiol. Y bwriad yw datblygu’r sgiliau a’r diddordebau a fydd yn dy arfogi ar gyfer camau nesaf dy yrfa, boed hynny’n gam i fyd gwaith neu radd uwch.

Cei gyfle hefyd i ddewis a datblygu dy destun ymchwil dy hun a llunio darn gwreiddiol o ymchwil annibynnol.

Sut byddi’n cael dy ddysgu?

Yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru cei dy ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Yn y darlithoedd cyflwynir pwnc a thrafodir materion allweddol, ac mewn seminarau byddi’n ymuno â grŵp llai o fyfyrwyr er mwyn trafod yn fwy anffurfiol a dadansoddi pwnc mewn mwy o ddyfnder. Bydd seminarau felly’n ffordd wych i ti roi dy syniadau dy hun ar brawf a thrafod dy brofiadau dy hun, yn ogystal â rhannu profiadau a syniadau dy gyd-fyfyrwyr.

Yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, cyflwynir cyfres o ddulliau dysgu ac addysgu sy’n gweddu i’w gilydd o’r dechrau; o ddarlithoedd ffurfiol i arddangosiadau technegol ac o weithdai ysgrifennu i waith prosiect grŵp. Mae’r amrywiaeth gweithgaredd hwn yn rhan hanfodol o athroniaeth yr Adran, ac mae’n creu amgylchedd dysgu sy’n unigryw o gyffrous a chynhyrchiol. Mae profiad gwaith yn rhan greiddiol o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, ac rydym yn sicrhau dy fod yn magu llawer o sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol sy’n hollbwysig yn y farchnad swyddi sydd ohoni.

Rhoddir pwyslais ar asesu parhaol hefyd a hynny drwy gyfrwng prosiectau grŵp, cyflwyniadau seminar, prosiectau ymchwil a llyfrau nodiadau creadigol, ysgrifennu sgriptiau, byrddau stori a chynigion, ond asesir dy waith hefyd trwy rai traethodau ffurfiol, arholiadau a gwaith cynhyrchu wedi’i asesu. Erbyn diwedd dy radd byddi wedi creu portffolio gwaith o ddeunydd i arddangos dy sgiliau ymchwil a chreadigol i ddarpar gyflogwyr.

Mae’r ddwy Adran wedi ymrwymo i ddysgu drwy diwtorialau unigol a grwpiau seminar bach, ochr-yn-ochr â darlithoedd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cyflwyno dysgu arloesol o safon uchel a fydd yn dy helpu i gyrraedd dy botensial. Bydd gwneud gwaith darllen cyn dod i seminarau yn golygu y galli wedyn gymryd rhan gyflawn yn y trafodaethau a’r rhannu syniadau fydd yn digwydd. Gan mai nifer fach o fyfyrwyr a fydd ym mhob grŵp seminar fe fyddai’n cael llawer o sylw gan y darlithwyr.
Mae’r tiwtorialau personol yn gyfle i ti gael sylw unigol ac adborth defnyddiol gan y darlithydd ar dy waith cwrs. Bydd gwaith cwrs yn helpu i ddatblygu dy allu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn drefnus a rhesymegol, tra bydd seminarau yn gymorth i wella dy sgiliau cyflwyno.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Student Views

Ers gadael y Brifysgol yn Aberystwyth rydw i nawr yn gweithio ar raglenni plant i gwmni teledu Boomerang yng Nghaerdydd. Roeddwn i wastad wedi bod eisiau gweithio yn y cyfryngau, felly roedd y dewis i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un hawdd. Dros y tair blynedd, bues yn ffodus iawn i ddysgu gan ddarlithwyr profiadol, deallus, a oedd o hyd yn barod i helpu, ac fe gafon ni dipyn o hwyl drwy gydol y cwrs. Cefais gyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o offer modern a oedd yn golygu fod gennyf y gallu a’r ddealltwriaeth i weithio gyda’r offer diweddaraf wrth fynd allan i’r byd mawr i chwilio am waith. Mae Aberystwyth yn sicr yn le hoffus iawn i astudio, ac nid yn unig y mae’r cwrs wedi ei gynllunio mewn ffordd sy’n rhoi’r cyfle i bobl astudio pob agwedd ar fyd teledu, ond mae hefyd yn rhoi’r gallu i’r unigolyn adeiladu’r cwrs mewn modd sy’n caniatáu iddyn nhw ddysgu’r sgiliau priodol sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Rhywbeth sydd wedi bod o help mawr i mi yn bersonol ydy’r ffaith fod gan yr Adran yn Aberystwyth gysylltiadau da â chwmni teledu Boomerang, a oedd yn golygu fod nifer o’r myfyrwyr, yn cynnwys fi, wedi cael y cyfle i wneud profiad gwaith gyda’r cwmni, yn enwedig tra roeddynt yn defnyddio stiwdio o fewn ein Adran i recordio rhaglenni. Golygodd hyn i Boomerang gynnig swydd i mi yn syth wedi gadael Aberystwyth. Felly rydw i’n hynod o ddiolchgar i’r Adran, a’r darlithwyr am y cyfleodd y maent wedi’u rhoi i mi. Mi wnes i fwynhau pob eiliad o fy amser yn Aberystwyth, ac mae wir yn lle sy’n cynnig bywyd myfyriwr anhygoel, heb sôn am roi’r profiad a’r ddealltwriaeth sydd angen ar fyfyrwyr i ddechrau ar eu gyrfa. Byddwn yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i ystyried y cwrs yma o ddifri. Nathan Ifans

Key Information Set