BA

History and Media

This course is available through Clearing.
Call free phone: +44 (0) 800 121 40 80

Key Facts

Code VP1H
  • Typical A-level offer

    BBB with B in any subject

  • Course Length

    3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r cwrs gradd Hanes a’r Cyfryngau yn Aberystwyth byddi’n trochi dy hun mewn hanes, ac hefyd mewn dealltwriaeth o sut a pham bod y byd wedi esblygu fel ag y mae. Bydd cyfuno hynny ag astudiaethau ym maes y Cyfryngau yn golygu cyfuniad gwych. Byddi’n cael dy ddysgu mewn dwy adran uchel eu parch sef yr Adran Hanes a Hanes Cymru a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn adran sy’n llwyddo i ddod â’r gorffennol yn fyw a chaiff ei chydnabod fel un o’r prif adrannau Hanes ym Mhrydain. Mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu hefyd yn uchel ei pharch, ac yn cynnig awyrgylch deinamig a chyffrous i astudio ynddo, ac mae yma berthynas agos a chydweithio creadigol rhwng staff a myfyrwyr. Mae’r radd Hanes a’r Cyfryngau wedi ei chynllunio i fod yn hyblyg iawn, felly mae modd teilwra’r radd i dy ddiddordebau penodol dy hun. Fel rhan o dy radd ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n meithrin sgiliau gwerthfawr gan gynnwys y gallu i brosesu llawer iawn o wybodaeth a chyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac ar bapur.

Top 10 in the UK for student satisfaction in the subject area of History (NSS 2016)
Top 15 in the UK for student satisfaction in the subject area of Media and Communication (NSS 2016)

Department of History and Welsh: 95% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of History and Welsh History who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of Theatre, Film and Television Studies: 91% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of Film and Television Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Modules
  • Employability
  • Teaching & Learning

Overview

Trwy astudio’r cwrs arloesol Hanes a’r Cyfryngau fel Anrhydedd Sengl, byddi’n cymhathu dwy agwedd ar astudio’r gorffennol a’r presennol mewn cynllun rhyngddisgyblaethol. Bydd y cwrs yn cynnig y cyfle iti astudio’r pynciau yn annibynnol ac mewn cyd-destun rhyng-ddisgyblaethol, gan ddatblygu dy wybodaeth hanesyddol a dy ddealltwriaeth ymarferol a theoretig o’r cyfryngau torfol.

Bydd hyn yn caniatáu i ti feithrin arbenigedd ym meysydd hanes ac astudiaethau’r cyfryngau, gan ddatblygu dy ddiddordebau a meithrin sgiliau addas i’r ddwy ddisgyblaeth a gyfunir yn y cynllun. 

Byddi’n meithrin sgiliau dadansoddi, dehongli a chyfathrebu, sydd mor bwysig mewn bywyd bob dydd, a bydd y cwrs arloesol hwn yn cynnig cyfle penodol i ti archwilio hanes ac astudiaethau’r cyfryngau mewn cyd-destun cyfochrog a rhyngddisgyblaethol.
Mae hanes y cyfryngau yn bwnc cynyddol boblogaidd ymhlith myfyrwyr hanes sy’n chwilio am gyfeiriadau ymchwil newydd, a myfyrwyr astudiaethau’r cyfryngau sy’n chwilio am gyd-destun hanesyddol pellach i’w hastudiaethau. 

Pam Astudio Hanes a’r Cyfryngau yn Aberystwyth? 

Bu modd astudio Hanes fel pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth ers ei sefydlu yn 1872, a thros y 140 mlynedd diwethaf mae’r adran wedi perffeithio’r cynlluniau gradd yr ydyn ni’n eu cynnig er mwyn sicrhau dy fod yn cael y radd orau posib. Mae’n darlithwyr i gyd yn ymwneud â gwaith ymchwil diweddar a gallwn felly roi cyfle iti ddatblygu dy ddoniau a dy ddiddordebau hanesyddol drwy astudio’n agos gyda thiwtoriaid sy’n arbenigwyr yn eu meysydd.

Mae i’r Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu hefyd broffil ryngwladol ar draws pob un o'i disgyblaethau, ac mae’n amlygu ymchwil ac astudiaethau o bwysigrwydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd theatr, ffilm, perfformio a'r cyfryngau mewn amgylchedd diwylliannol byd-eang.

Lleolir Canolfan Hanes y Cyfryngau’r Brifysgol yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru ac yno rydym yn hyrwyddo ymchwil i’r cyfryngau mewn cyd-destun hanesyddol penodol , yn hyrwyddo dysgu ac ymchwil ym maes hanes y cyfryngau , ac yn poblogeiddio a thynnu sylw at ddefnydd o’r cyfryngau a ffynonellau sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau fel adnodd ymchwil allweddol ar gyfer ystod eang o astudiaethau hanesyddol. Mae’r ganolfan yn fforwm allweddol ar gyfer hybu a chyflwyno ymchwil cyfredol ym maes hanes a’r cyfryngau. Byddwn yn gwahodd yn gyson haneswyr y cyfryngau o’r DU a thu hwnt i gyflwyno eu gwaith ymchwil cyfredol yng nghyfres seminarau’r ddwy adran sy’n rhedeg y cwrs hwn.

Mae arbenigedd ymchwil Aberystwyth yn Hanes y Cyfryngau yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol, ac mae’r cyfnodolyn Media History wedi’i leoli yn y Brifysgol. Rydym hefyd yn elwa o adnoddau helaeth archifau a llyfrau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, yn enwedig Archif Sgrîn a Sain Genedlaethol Cymru. Rydym yn ystyried hanes y cyfryngau yn ei gyd-destun ehangaf, o’r cyfnod modern cynnar (ac yn gynharach, lle bo hynny’n bosibl) hyd at heddiw, ac yn cwmpasu’r ystod ehangaf posibl o gyfryngau, o’r diwylliant print, sinema a darlledu i ffotograffiaeth, hysbysebu ac ati.

Yn ogystal â Llyfrgell wych y Brifysgol, gall myfyrwyr Aberystwyth fwynhau aelodaeth gyflawn o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau, ac mae’r cwbl o fewn pum munud i’r campws.

Our Staff

Department of History and Welsh History lecturers are all qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Employability

Rhagolygon Gyrfa 

Bydd llawer o raddedigion yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn mynd i weithio mewn meysydd sy’n uniongyrchol berthnasol i’r pwnc, fel archifau, y diwydiant treftadaeth ac amgueddfeydd, tra bydd eraill yn cael gwaith mewn amrywiaeth o feysydd proffesiynol eraill. Mae’r meysydd hynny’n cynnwys newyddiaduraeth, y cyfryngau, hysbysebu, y gyfraith, llywodraeth leol, llyfrgellyddiaeth, rheoli cofnodion, amrywiaeth o swyddi cysylltiedig ag ymchwil, ysgrifennu’n broffesiynol, yr heddlu a’r gwasanaeth milwrol, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli adnoddau dynol. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Mae myfyrwyr yr Adran Astudiaethau Ffilm a Theledu wedi mynd ymlaen i wahanol broffesiynau yn y cyfryngau. Ymhlith ein cyn-fyfyrwyr mae ymchwilwyr gyda theledu a radio’r BBC, golygyddion comisiynu S4C, cynhyrchydd gyda Talkback Production ac amryw o rai eraill sy’n cynhyrchu i radio a theledu annibynnol. Cafodd graddedigion eraill waith gyda Chanolfan Deledu’r BBC, Gwasanaethau Allanol y BBC, BBC Cymru, ITV a chwmnïau teledu annibynnol llai yn ymchwilwyr, rheolwyr llawr, dynion a merched camera, technegwyr sain a chyfarwyddwyr; mae llawer wedi ennill lle ar gynlluniau yn y diwydiant i gael eu hyfforddi i fod yn weithwyr camera a golygyddion. 

Yr un mor berthnasol yw’r ffaith bod graddedigion eraill wedi defnyddio’r cwrs a’r sgiliau a ddysgwyd i fynd i sawl proffesiwn arall, gan gynnwys dysgu, ymchwil, marchnata, y diwydiannau cyfrifiadurol a chysylltiadau cyhoeddus. Mae eraill wedi sefydlu mentrau entrepeneuraidd ac wedi datblygu cwmnïau sydd wedi deillio o’r Brifysgol.

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd mewn Hanes a’r Cyfryngau yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gallu gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Blwyddyn Mewn Gwaith 

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Teaching & Learning

Beth fyddi di’n ei ddysgu?

Fel myfyriwr ar gwrs gradd Anrhydedd Sengl Hanes a’r Cyfryngau byddi yn rhannu dy amser rhwng y ddwy adran. Bydd rhaid i ti gymryd cyflwyniad craidd yn y ddwy adran er mwyn hwyluso’r newid i astudiaethau israddedig.
Mae’r ddwy adran yn cynnig amrywiaeth o fodiwlau yn yr ail a’r drydedd flwyddyn er mwyn datblygu’r egwyddorion a ddysgwyd gennyt yn y flwyddyn gyntaf. 

Sut byddi’n cael dy ddysgu?

Byddi’n datblygu sgiliau fydd yn cynnwys: datblygu pwerau dadansoddi ac adlewyrchiad beirniadol; gwerthuso ac ymuno mewn dadleuon beirniadol; datblygu dy ddadleuon dy hun a’u cyflwyno ar lafar ac yn ysgrifenedig; cymhwyso cysyniadau damcaniaethau allweddol at arteffactau cyfryngol a thrafodaethau hanesyddol; deall cyd-destun diwylliannol, sefydliadol a gwleidyddol arteffactau cyfryngol; gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dim a rheoli dy amser yn effeithiol. Drwy rai modiwlau yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu byddi’n cael cyfle i ddatblygu sgiliau technegol penodol sy’n berthnasol i waith ffilmio a golygu. 

Bydd dulliau asesu’r cwrs hwn yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r amrywiaeth o bynciau a dulliau y byddi’n ymwneud â hwy. Byddi’n cael dy asesu drwy ddulliau cyfarwydd traethodau ac arholiadau ond ar gyfer rhai modiwlau efallai y bydd gofyn iti roi cyflwyniad, gynnal prosiect ymchwil, ysgrifennu sgript neu blog, cynnal cyfweliadau neu greu ffilm. Ym mlwyddyn olaf y cwrs bydd y cyfle gen ti i ysgrifennu traethawd hir ar bwnc o dy ddewis di, yn un o’r ddwy Adran.

Drwy’n gwefan Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu arobryn, cei gyfle i gyhoeddi dy waith i gynulleidfa fyd-eang. Bydd y profiad hwn o gyhoeddi’n werthfawr iawn os wyt ti’n ystyried gyrfa academaidd.

Mae’r Adran wedi ymrwymo i ddysgu drwy diwtorialau unigol a grwpiau seminar bach, ochr-yn-ochr â darlithoedd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cyflwyno dysgu arloesol o safon uchel a fydd yn dy helpu i gyrraedd dy botensial. Bydd gwneud gwaith darllen cyn dod i seminarau yn golygu y galli wedyn gymeryd rhan gylawn yn y trafodaethau a’r rhannu syniadau a fydd yn digwydd. Gan mai nifer fach o fyfyrwyr fydd ym mhob grŵp seminar fe fyddi’n cael llawer o sylw gan y darlithwyr.

Mae’r tiwtorialau personol yn rhoi cyfle i ti gael sylw unigol ac adborth defnyddiol gan y darlithydd ar dy waith cwrs. Bydd gwaith cwrs yn helpu i ddatblygu dy allu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn drefnus a rhesymegol, tra bydd seminarau’n gymorth i wella dy sgiliau cyflwyno.

Tiwtor Personol 

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Typical Entry Requirements

A Levels BBB with B in any subject

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM

International Students

International Baccalaureate:
30-32 points overall

European Baccalaureate:
70-75% overall

Applicants are considered on their individual merits and offers can vary. For further information, please contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top