BSc Geography

Dau fyfyriwr BSc Daearyddiaeth ar daith maes

Wrth ddewis astudio’r cwrs BSc Daearyddiaeth yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth, byddi’n dewis astudio yn un o’r adrannau mwyaf ei maint, a’r mwyaf byrlymus o’i math ym Mhrydain. Mae cyfleusterau gwych ar gyfer dysgu ac addysgu yn yr adran – sy’n berffaith i dy helpu i gael y canlyniadau gorau posibl ac i archwilio meysydd newydd a chyffrous. Mae Daearyddwyr yn astudio’r prosesau dynol a ffisegol sy’n ffurfio’r ddaear, a’r materion gwleidyddol ac amgylcheddol a gwyd yn sgîl rhyngweithio rhwng pobl a’r ddaear, ac o ddewis Aberystwyth byddi’n dewis un o’r mannau gorau posib i astudio Daearyddiaeth.

Department of Geography and Earth Sciences: 95% student satisfaction (NSS 2016)

95% of undergraduates from the Department of Geography and Earth Sciences who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Overview

Gan bod y cwrs hwn yn gyfuniad o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol, byddi’n profi amrywiaeth gyflawn y ddisgyblaeth ar draws y prosesau ffisegol a dynol sy’n llunio tirweddau a lleoedd ledled y byd. Wrth ddilyn y cwrs hwn byddi hefyd yn astudio’r materion gwleidyddol ac amgylcheddol sy’n codi yn sgîl perthynas dyn a’r ddaear. Defnyddir enghreifftiau o bedwar ban byd, ond mae llawer o’r modiwlau yn canolbwyntio’n benodol ar Gymru ac ar ei daearyddiaeth a’i hamgylchedd.

Mae’r angen i ystyried materion daearyddiaeth ffisegol a dynol fel pynciau cysylltiedig, yn hytrach nac ar wahân, yn dod yn fwyfwy pwysig yn y byd sydd ohoni. I gynllunio ar gyfer effeithiau daeargrynfeydd mae angen deall y prosesau ffisegol a’r ystyriaethau dynol. Mae cynllunio ar gyfer adnoddau dŵr y dyfodol yn gofyn am ddealltwriaeth o hydroleg ac o wleidyddiaeth. Mae dadl a her newid hinsawdd yn gofyn am ddealltwriaeth o’r atmosffer a’r economi.

Bydd y cwrs hwn yn dy baratoi am yrfaoedd ym maes daearyddiaeth a’r amgylchedd sydd yn gofyn am ddealltwriaeth a sgiliau eang a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg mewn byd amlieithog.

Pam Astudio Daearyddiaeth yn Aberystwyth?

Mae Aberystwyth yn leoliad gwych i astudio Daearyddiaeth – wedi’i leoli rhwng y môr a’r mynyddoedd ar arfodir hardd Ceredigion. Mae’r adran yn gartref i labordai ac ystafelloedd cyfrifiadurol o’r radd flaenaf ac fel rhan o’r cwrs bydd myfyrwyr yn gwneud gwaith maes dwys ac yn cael cyfle i deithio. Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf yn 2014, cafodd ADGD ei enwi fel yr adran Ddaearyddiaeth gorau yng Nghymru, gyda 78% o'r ymchwil yn cael ei gydnabod fel rhagorol yn rhyngwladol. Mae’r adran hefyd yn y pymtheg uchaf o adrannau Daearyddiaeth yn y Deyrnas Unedig o ran pŵer ymchwil, sy'n mesur o ansawdd yr ymchwil, yn ogystal ag y nifer y staff sy'n ymchwilio o fewn yr adran. 

Mae mwy na 30 o staff darlithio yn yr Adran, felly gallwn ddysgu ystod anferth o fodiwlau arbenigol ar draws amrywiaeth eang o bynciau: o newid yn yr hinsawdd, sut mae ffrwydradau llosgfynyddoedd yn effeithio ar yr amgylchedd, y tueddiadau cyfoes mewn daearberyglon, diflaniad niferoedd mawr o rywogaethau, gwyddoniaeth fforensig, cynaliadwyedd trefol, datblygu rhanbarthau, a dyfodol y genedl-wladwriaeth.

Mae cynlluniau gradd yr adran yn gyson yn ennyn lefel uchel o foddhad myfyrwyr sy’n cael ei gydnabod yn Arolwg Cenedlaethol Blynyddol y Myfyrwyr. Dros y pum mlynedd diwethaf rydym wedi ennill y raddfa gyffredinol uchaf am foddhad myfyrwyr am ein cynlluniau gradd.

Rydym yn credu yn angerddol ym mhwysigrwydd yr hyn a wnawn, gan ymdrechu i ddarparu addysg gyffrous, ddiddorol a pherthnasol. Rydym yn awyddus i ti fod yn unigolyn diddorol, â diddordeb yn y Ddaear, ei phobl, ei hanes a dy ddyfodol.

Gellir hefyd gyfuno Daearyddiaeth ag ystod eang o gyrsiau fel rhan o radd gyfun neu radd Prif Bwnc/Is Bwnc.

Our Staff

Department of Geography and Earth Science: lecturers are all qualified to PhD level or working towards a PhD.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (100 Credits) Mae'r modiwlau canlynol yn fodiwlau craidd.

Semester 1

Cefn Gwlad A'r Ddinas DA10210

Amgylcheddau Wyneb Y Ddaear DA10610

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 1 DA11900

The Atmosphere And The Water Cycle EA12210

Key Concepts And Skills For Geographers GG13000

Semester 2

Pobl A Lle DA10110

Newid Hinsawdd DA10810

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 1 DA11910

Byw Gyda Risg DA12810

Cofnod Daearegol Bywyd Ar Y Ddaear GA10210

Key Concepts And Skills For Geographers GG13020

Year 1 Options (20 credyd) Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis hyd at 20 credyd o'r rhestr isod, neu o fodiwlau priodol eraill a gynigir yn ADGD neu yn y brifysgol.

Semester 1

Planet Earth EA11510

The Dynamic Earth EA11710

Semester 2

Datblygu A Rheoli Cynefinoedd Ym Mhrydain BG10810

Methodoleg Maes Amgylcheddol DA10910

Global Ecology And Soil Systems GG10410

Global Environmental Issues GG12710

Power, Place And Development GG14210

Year 2 Core (50 Credits) Mae'r modiwlau canlynol yn fodiwlau craidd.

Semester 1

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2 DA22100

Researching People And Place GG20510

Analysis And Presentation Of Geographical Data GG21700

Physical Analysis Of Natural Materials GG22010

Semester 2

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2 DA22110

Concepts For Geographers GG20410

Analysis And Presentation Of Geographical Data GG21710

Year 2 Options Craidd (20 credyd). Modiwlau Cyfrwng Cymraeg (DA) a Chyfrwng Saesneg (GG). Rhaid i fyfyrwyr ddewis DA22420 neu GG22420.

Semester 2

Gwaith Maes Daearyddiaeth DA22420

Geography Fieldwork GG22420

Year 2 Options (20 credyd) Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis o leiaf 20 credyd o'r modiwlau isod.

Semester 1

Cyfathrebu Cymdeithas A Gwyddor DA28610

Reconstructing Past Environments GG20310

Glacial Processes And Landforms GG23910

Semester 2

Hanes Amgylcheddol DA22710

Environmental Management EA20110

Year 2 Options (20 credyd) Galli fyfyrwyr ddewis hyd at 20 credyd o'r rhestr isod, neu o fodiwlau priodol eraill a gynigir yn y SDGD neu yn y brifysgol.

Semester 1

Earth Materials I: Introduction To Geochemistry EA22310

Sedimentary Environments GG23410

Semester 2

Hydrochemistry EA20410

Geohazards EA22810

Year 2 Options (20 credyd) Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis o leiaf 20 credyd o'r modiwlau isod.

Semester 1

Lleoli Gwleidyddiaeth DA28700

Placing Culture GG28500

Semester 2

Lleoli Gwleidyddiaeth DA28720

Placing Culture GG28520

Final Year Core (40 Credits) Mae'r modiwlau canlynol yn fodiwlau craidd.

Semester 1

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth DA34000

Semester 2

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth DA34040

Final Year Options (80 credyd) Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis 80 credyd o'r rhestr isod, gellir dewis hyd at 20 credyd o'r modiwlau priodol a gynigir yn ADGD neu yn y brifysgol.

Semester 1

Adnoddau Dwr A Hydroleg Bydol DA31620

Oceanography And Marine Geology EA30520

River Systems And Global Environmental Change GG30420

Earth Observation From Satellites And Aircraft GG32020

Geographical Information Systems GG32820

Palaeoenvironmental Change Beyond The Ice Sheets GG33120

Palaeoglaciology GG33920

Landscapes Of British Modernity GG36220

Geographies Of Memory GG37920

Regional Geographies GG39920

Semester 2

Daearyddiaethau Cenedlaetholdeb DA32220

Volcanic Activity: Hazards And Environmental Change EA30420

Engineering Geology EA32620

Process Glaciology GG30320

People, Climate And Environment: A Palaeoenvironmental Perspective GG33720

Geographies Of The Global Countryside GG36820

Urban Risk And Environmental Resilience GG37520

World Regional Islam GG38420

Employability

Rhagolygon Gyrfa

Er mwyn iti ddarganfod y llwybr gyrfa gorau ar dy gyfer di, byddi’n cael cynghorydd pwnc benodol a fydd yn dy gynorthwyo i lunio Cynllun Datblygu Personol. Bydd y broses hon yn dy annog i ystyried beth wyt ti’n ei ddysgu a beth hoffet ti ei wneud yn y dyfodol fel bod dy holl ddewisiadau academaidd yn dy yrru i gyfeiriad dy yrfa yn y dyfodol.

Mae’r cynllun gradd Daearyddiaeth yn rhoi sylfaen wych ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd, gan ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol a gwybodaeth gyffredinol ac arbenigol berthnasol. Mae daearyddwyr yn cael eu cyflogi mewn amrywiaeth eang o broffesiynau, yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein graddedigion yn gweithio i Lywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, awdurdodau lleol, elusennau a chyrff yn y sector gwirfoddol, a chwmnïau preifat, ac fel ymgynghorwyr amgylcheddol, athrawon, cynllunwyr a swyddogion datblygu economaidd, ymhlith llawer o swyddi eraill.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Daearyddiaeth yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:
• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gallu gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Blwyddyn Mewn Gwaith

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (Year in Emploment - YES), sy’n cynnig Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

GO Wales

Gweinyddir GO Wales gan Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, sy’n gweithio gyda busnesau lleol er mwyn creu lleoliadau gwaith cyflogedig dros gyfnod o ychydig wythnosau ar gyfer myfyrwyr. Mae’n rhoi’r cyfle iti ennill profiad gwaith gwerthfawr a fydd yn cyfoethogi dy CV ac yn dy wneud yn fwy atyniadol i ddarpar gyflogwyr.

Teaching, Learning and Assessment

Beth fyddi di’n ei ddysgu?
Mae’r cwrs Daearyddiaeth hwn yn cynnig cyfuniad o fodiwlau Daearyddiaeth Ddynol a Ffisegol sy’n cwmpasu pob agwedd ar y ddisgyblaeth. Byddi’n astudio materion cyfoes a pherthnasol yn amrywio o’r lleol i’r rhyngwladol. Byddi’n profi cyffro dysgu am y byd ffisegol a dynol nid yn unig mewn darlithoedd ond hefyd trwy gyfrwng darpariaeth ddysgu sydd ymhlith y mwyaf arloesol yn y DU.
Mae modiwlau craidd blwyddyn gyntaf y cynllun Daearyddiaeth yn cynnwys pedwar modiwl cyfrwng Cymraeg: ‘Byw Gyda Risg’, ‘Pobl a Lle’, ‘Amgylchedd Cymru’ a Cefn Gwlad a’r Ddinas’, a’r modiwl tiwtorial. Galli hefyd ddewis un modiwl opsiynol cyfrwng Cymraeg sef ‘Methodoleg Maes Amgylcheddol’.
Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, astudir y modiwlau tiwtorial craidd a phrosiect y Traethawd Estynedig drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â’r modiwlau craidd ‘Gwaith Maes Daearyddiaeth’ a ‘Lleoli Gwleidyddiaeth’. Mae nifer o fodiwlau dewisol cyfrwng Cymraeg arbenigol ar gael hefyd, gan gynnwys ‘Geomorffoleg Afonol’ ‘Hanes Amgylcheddol’ , ‘Daearyddiaeth Cenedlaetholdeb’ a ‘Hanes Amgylcheddol’.
Sut byddi’n cael dy ddysgu?
Mae gan y cynllun strwythur modiwlaidd hyblyg sy’n caniatáu i fyfyrwyr gyfuno hyfforddiant hanfodol mewn sgiliau daearyddol allweddol â diddordebau arbenigol. Fel myfyriwr ar y cynllun Daearyddiaeth, byddi’n cael dy ddysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial, dosbarthiadau ymarferol, cyrsiau maes ac arolygu unigol, a chei dy asesu drwy gyfuniad o arholiadau ffurfiol a gwaith cwrs, gan gynnwys traethodau, adroddiadau a chyflwyniadau. Byddi hefyd yn cael dy asesu am waith fel dylunio gwefan, rhoi cyflwyniadau, cynnal arbrofion, ac ymchwilio i dy brosiect unigol dy hun.
Byddi’n mynd ar daith faes ragarweiniol ar ddechrau’r flwyddyn gyntaf, sy’n ymweld â nifer o fannau yn ardal Aberystwyth, ac sy’n cyflwyno rhai o’r prif faterion y byddi’n eu trafod yn ystod y flwyddyn. Mae hefyd yn ffordd wych o ddod i nabod y myfyrwyr eraill ar dy gwrs.

Yn yr ail flwyddyn byddi’n cymryd rhan mewn cwrs maes preswyl fel arfer i leoliad yn Seland Newydd, Efrog Newydd neu Iwerddon. Bydd y cyrsiau maes hyn yn dy gyflwyno i wahanol amgylcheddau a diwylliannau, gan archwilio themâu megis newid trefol, tirwedd a phŵer, a mudo, a bydd hefyd yn datblygu dy sgiliau ymchwil a gwaith grŵp.

Tiwtor Personol / Academaidd
Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.
Caiff Tiwtor Academaidd ei benodi i bob myfyriwr yn yr Adran hefyd er mwyn trafod ac arwain dy gynnydd yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae tiwtorialau academaidd yn gyfle i ti ddysgu mewn grwpiau bach ac yn fodd i gefnogi dy astudiaethau trwy gydol dy radd. Bydd tiwtorialau yn dy gyflwyno i themâu a syniadau allweddol yn dy ddisgyblaeth, fel y galli eu datblygu ymhellach. Bydd digonedd o gyfle hefyd i gael adborth uniongyrchol ar dy waith.
Caiff Tiwtoriaid Personol eu penodi i bob myfyriwr israddedig yn y flwyddyn gyntaf. Yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, dy Diwtor Academaidd fydd dy diwtor personol.

Student Views

Yr hyn apeliodd ataf am y cwrs oedd y cyfle i wneud modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn grwpiau dysgu bach, enw da’r adran a’r amrywiaeth o bynciau diddorol a ddysgir megis daearyddiaeth wleidyddol, daearyddiaeth economaidd a daearyddiaeth yr Unol Daleithiau. Fe fues i’n ddigon lwcus i deithio i Efrog Newydd ar drip gwaith maes gyda’r adran gan astudio ffactorau trefol a naturiol cymhleth y ddinas wrth brofi’r awyrgylch hollol unigryw sydd yno. Roedd y profiad yn un cyffrous a bythgofiadwy. Teimlaf fy mod wedi dysgu sgiliau a gwybodaeth newydd, ehangu fy ngorwelion a herio fy hun yn gyson tra fy mod yn yr adran. Dau o fy hoff fodiwlau oedd Adnoddau Dŵr a Hydroleg Fydol a Daearyddiaeth y Wladwriaeth a Chenedlaetholdeb gan eu bod yn canolbwyntio ar faterion cyfoes o bwys a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Angharad Thomas

Back to the top

Entry Requirements

A Levels

GCSE requirements (grade C min):

BTEC National Diploma:

International Students

International Baccalaureate:

European Baccalaureate:

Key Information Set