BA Professional Welsh

The information on this page relates to September 2016 entry. For 2017 information, including grade requirements, please check our prospectus.

Myfyrwyr BA Cymraeg Proffesiynol ar eu ffordd i ddarlith

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg Proffesiynol yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, byddi’n dewis astudio yn yr adran hynaf a’r fwyaf o’i bath y byd. Mae’n gartref i gymuned frwdfrydig o fyfyrwyr ac ymchwilwyr sy’n rhannu’r nod o hybu dealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg, ei hanes, ei llenyddiaeth a’i lle yn y byd cyfoes. Mae’r staff sy’n dysgu ar y cwrs yn arbenigwyr mewn meysydd amrywiol ac o ganlyniad byddi’n cael dewis o amrywiaeth eang o bynciau sy’n dy ddiddori.

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Overview

Rhan bwysig o waith Adran y Gymraeg yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnewn yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr Cymraeg Proffesiynol. Yn y byd cyfoes mae cyflogwyr, yn ogystal â darpar fyfyrwyr a rhieni, yn chwilio am radd ‘safon aur’ yn y Gymraeg. Dyma’r radd honno. Ar y cwrs newydd yma byddi’n datblygu sgiliau sy’n ymwneud â defnyddio’r iaith Gymraeg yn hyderus mewn ystod eang o gyd-destunau proffesiynol ac yn y gweithle. Byddi’n cael dy ddysgu gan staff sydd â phrofiad helaeth mewn meysydd fel cyfieithu, ysgrifennu creadigol, golygu a chyhoeddi, ac astudio a hybu treftadaeth. Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod dy gyfnod yn fyfyriwr gyda ni byddi’n cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau, a byddi’n dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran.

Pam Astudio Cymraeg Proffesiynol yn Aberystwyth?

Sefydlwyd Adran y Gymraeg yn Aberystwyth yn 1875 a hyd heddiw mae ei staff a’i myfyrwyr yn gwneud cyfraniad pwysig i fywyd a diwylliant Cymru. Yr Adran hon yw’r fwyaf o adrannau Cymraeg Cymru. Oherwydd nifer ei staff gall yr Adran gynnig rhychwant eang o fodiwlau a chyrsiau. Enillodd enw rhagorol iddi ei hun ar sail cyhoeddiadau a gwaith ymchwil ei staff; yn ôl Asesiad Ymchwil y Prifysgolion 2008, yr Adran hon yw’r uchaf ei safon o safbwynt ymchwil o blith holl adrannau cyfatebol Cymru a gweddill Prydain. Yn yr arolwg diwethaf o ansawdd ei gwaith dysgu dyfarnwyd i ni radd ‘Rhagoriaeth’. Mae cymuned glos a chyfeillgar iawn yn bodoli o fewn Adran y Gymraeg ac mae’r staff yn ymfalchio yn eu perthynas gyda’u myfyrwyr. Byddi’n cael dy ddysgu yma gan staff sy’n arloesi yn eu meysydd.

Mae’r cwrs newydd hwn yn un ag iddo elfen alwedigaethol amlwg; ac wedi dilyn y cwrs byddi’n gallu trin y Gymraeg yn hyderus mewn sawl cyd-destun gwahanol. Mae amrywiaeth eang iawn o fodiwlau iti eu dewis yma; yn ogystal â’r modiwlau ar iaith a llenyddiaeth Gymraeg byddi’n astudio modiwlau penodol fydd yn dy arfogi â sgiliau hanfodol bwysig ar gyfer gyrfa yn y Gymru gyfoes a thu hwnt.

Mae gennym fantais fawr yn Aberystwyth gan mai dyma gartref Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd, sydd yn llyfrgell hawlfraint. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau. Mae’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd hefyd wrth law. Trwy ddewis dod yma i Aberystwyth byddi hefyd yn dod yn ran o fwrlwm o ddarlithoedd cyhoeddus, lansiadau, perfformiadau a sgyrsiau sy’n digwydd yn gyson trwy’r flwyddyn yr yr Adran ei hun a thu hwnt.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10400

Cyflwyniad I Gymraeg Proffesiynol CY12700

Semester 2

Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY10210

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10410

Cyflwyniad I Gymraeg Proffesiynol CY12720

Year 1 Options Rhaid dewis modiwlau gwerth o leiaf 20 credyd o blith y canlynol:

Semester 1

Themâu A Ffigurau Llên C.550-1900 CY10110

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10300

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY12510

Semester 2

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10310

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY12610

Year 2 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35600

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35620

Available both years Core (20 Credits) Rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1

Astudiaethau Trosi Ac Addasu CY35700

Semester 2

Astudiaethau Trosi Ac Addasu CY35720

Available both years Options Opsiynau

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Final Year Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1

Prosiect Hir CY35900

Semester 2

Prosiect Hir CY35940

Available both years Core (20 Credits) Rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1

Astudiaethau Trosi Ac Addasu CY35700

Semester 2

Astudiaethau Trosi Ac Addasu CY35720

Available both years Options Opsiynau

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Employability

Rhagolygon Gyrfa 

Mae gwerth arbennig i’r graddau a enillir yn Adran y Gymraeg gan fod safon ein hymchwil a’n dysgu gyda’r uchaf posib. Yn gyson mae cyflogwyr yn datgan bod gradd o’r Adran yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr gan ddarpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth o swyddi yn y sector breifat a chyhoeddus yng Nghymru. Wedi astudio’r radd ‘Cymraeg Proffesiynol’ byddi wedi meithrin sgiliau a allai dy arwain at swydd fel ymchwilydd mewn busnes neu sefydliad cyhoeddus, yn y cyfryngau, ym maes cyfieithu, neu ym myd Addysg Uwch ynghyd â llu o opsiynau eraill.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, swyddi yn y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Cymraeg Proffesiynol yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy i ti, sy’n bwysig iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Blwyddyn Mewn Gwaith
Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

GO Wales
Gweinyddir GO Wales gan Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, sy’n gweithio gyda busnesau lleol er mwyn creu lleoliadau gwaith cyflogedig dros gyfnod o ychydig wythnosau ar gyfer myfyrwyr. Mae’n rhoi’r cyfle iti ennill profiad gwaith gwerthfawr a fydd yn cyfoethogi dy CV ac yn dy wneud yn fwy atyniadol i ddarpar gyflogwyr.

Teaching, Learning and Assessment

Beth fyddi di’n ei ddysgu?

Yn dy flwyddyn gyntaf, yn ogystal â’r modiwlau llenyddol a ieithyddol arferol, byddi’n dilyn modiwl ‘Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol’, sy’n cyflwyno rhychwant o sgiliau fel cyfieithu ar y pryd, addasu ar gyfer radio, teledu a ffilm, llunio adroddiadau, golygu, paratoi ar gyfer y wasg, cywiro proflenni, addasu llyfrau ac yn y blaen. Bydd y modiwl pwysig hwn hefyd yn cyflwyno pynciau iti fel y Gymraeg yn y Cynulliad, newyddiauraeth, a nifer o agweddau eraill ar y cyfryngau a’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.

Yn yr ail flwyddyn, yn ogystal â’r modiwl arloesol ‘Cymraeg yn y Gweithle’, byddi’n dechrau ar gyrsiau heriol newydd fel ‘Trosi ac Addasu’ a ‘Dehongli Treftadaeth y Cymry’. Mae’r modiwl ‘Trosi ac Addasu’ yn meithrin y sgiliau sy’n angenrheidiol i gyfieithu ac addasu ar lefel broffesiynol. Bydd y modiwl yn cyfuno gwaith prosiect ymarferol gydag astudiaethau o agweddau theoretig ac ymarferol o gyfieithu ac addasu testunau.

Wrth ddilyn y modiwl ‘Bro Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry’ byddi’n cymryd rhan mewn gweithdai, gwaith maes a phrosiectau unigol, ac yn dysgu am y gwahanol ffyrdd o ddehongli etifeddiaeth lenyddol y Cymru. Cei dy hyfforddi i gyfuno gwybodaeth, creadigrwydd a dyfeisgarwch i hybu diddordeb y cyhoedd yn llên a llenorion Cymru.
Yn ystod dy flwyddyn olaf cei gyfle i dreulio traean o dy amser yn cyflwyno Prosiect Hir ar un o feysydd y radd hon, a hynny dan gyfarwyddyd arbenigwyr Adran y Gymraeg. 

Sut y byddi’n cael dy ddysgu?

Yn Adran y Gymraeg mae’r dysgu’n cael ei wneud drwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae’r grwpiau yn llai a’r awyrgylch yn fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Elfen gwbl unigryw o’r radd Cymraeg Proffesiynol yw’r modiwl ‘Cymraeg yn y Gweithle’, sef cyfnod o brofiad gwaith y byddwn yn ei drefnu iti yn dy ail flwyddyn, a hynny gydag un o’r 30 o sefydliadau a busnesau cyhoeddus a phreifat sy’n gysylltiedig â’r adran. Byddi wedyn yn llunio portfolio ar sail dy brofiad. Mae’n brofiad gwych i’n myfyrwyr ac yn eu harfogi â llawer o sgiliau newydd fydd o fudd wrth fynd ati i chwilio am waith yn y dyfodol.

Tiwtor Personol
Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti dros dy gyfnod y cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Student Views

Dewisais astudio Cymraeg Proffesiynol yn Adran y Gymraeg Aberystwyth am fod gennyf ddiddordeb i fynd i'r afael â'r Gymraeg yn y byd cyfoes. Cynigia'r cwrs arbennig hwn gyfle inni fel myfyrwyr i ddysgu am ofynion yr iaith mewn sefyllfaoedd a gwasanaethau o ddydd i ddydd. Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, cefais y cyfle i ymweld â rhai o sefydliadau amlycaf Cymru, meithrin sgiliau cyfieithu a golygu, a thynnu crib fanwl drwy deithi'r iaith a'i thafodieithoedd amrywiol. Manteisiais ar fodiwl wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar brofiad gwaith yn fy ail mlwyddyn, ac yn sicr, roedd hynny'n brofiad heb ei ail am imi wneud cysylltiadau gwych. Llenyddiaeth sy'n mynd â'm mryd i, felly credaf fy mod i'n cael y gorau o ddau fyd trwy ddilyn y cwrs hwn. Gallaf astudio ac ymchwilio i drysor ein gorffennol law yn llaw â dilyn modiwlau sydd yn fy mharatoi yn drylwyr ar gyfer fy ngyrfa waith. Mae Aber yn lle hudol i astudio, ac rwy'n synnu'n aml at gymaint o ddiwylliant sy'n ffynnu yn y dref... a does dim pall ar yr ysbrydoliaeth a gynigia'r tirlun. Mae Adran y Gymraeg yn adran hyfryd i berthyn iddi, ac yn wir, perthyn yw'r gair am fod y staff a'r myfyrwyr yn adnabod ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd gystal ag unrhyw deulu clos! Megan Elenid Lewis

Key Information Set

Places available in Clearing

0800 121 40 80 (Freephone)

Request More Information

Key Facts

UCAS Code: Q5P0

Please note that the tariff below may not apply during Clearing. Contact us on 0800 121 40 80 or fill in the form above for more information.

Tariff Required: 280

Entry Requirements: Welsh at grade A. GCSE: Grade C in English or Welsh.

Course Length: 3 Years