BA

Film and Television Studies

This course is available through Clearing.
Call free phone: +44 (0) 800 121 40 80

Key Facts

Code W621
 • Typical A-level offer

  BBC-BBB

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Astudiaethau Ffilm a Theledu y Mhrifysgol Aberystwyth, byddi’n dy drwytho dy hun mewn disgyblaeth sy’n amrywiol, yn gyffrous ac yn heriol, ac sy’n cyfuno ffyrdd ymarferol a damcaniaethol o ymdrin â thechneg a dulliau o archwilio cynyrchiadau, sefydliadau a diwylliannau ffilm a theledu. Cei dy ddysgu gan ymchwilwyr blaenllaw ac ymarferwyr profiadol mewn adran sy’n rhoi pwyslais ar ddatblygiad deallusol, hyfedredd technegol a phartneriaethau â’r diwydiant. Bydd y wybodaeth, y sgiliau a’r profiad y byddi’n eu magu ar y cwrs gradd hwn yn dy baratoi ar gyfer amryw o wahanol yrfaoedd yn y cyfryngau creadigol, y celfyddydau creadigol a thu hwnt. 

[NSS/DLHE Awards]

Department of Theatre, Film and Television Studies: 87% student satisfaction (NSS 2017)

98% of our graduates were in work or further study within 6 months, 4% more than Creative Arts and Design graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Pam Astudio Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

 • Adran egnïol a chreadigol lle daw drama a theatr, ffilm a’r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr ynghyd.
 • Tirweddau dysgu cydweddol lle mae’r damcaniaethol a’r ymarferol yn cydblethu.
 • Ystod eang o wahanol fodiwlau ymarferol a damcaniaethol mewn ffilm a theledu, o’r ffuglennol i’r dogfennol, ac o’r prif ffrwd i’r arbrofol.
 • Staff dysgu rhagorol sy’n ymchwilio’n weithgar ac yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau allanol.
 • Cyfleusterau ac adnoddau rhagorol ar gyfer gwaith ffilm a theledu ymarferol: stiwdio deledu ac oriel diffiniad uchel â 3 chamera ac adnoddau allwedd croma ac awtociw; 30 o systemau golygu – meddalwedd Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro a Final Cut Pro; 50 o gamerâu HD o safon a ddefnyddir yn y diwydiant – fformatau P2 ac AVCHD; camerâu DSLR a GoPro ar gael.
 • Cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant megis y BBC, Gŵyl Ffilmiau Tribeca, S4C, Fiction Factory, Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Caeredin, Gŵyl Ffilmiau Ffresh, BAFTA, Avid ac Arad Goch.
 • Cyfleoedd cyfnewid cyffrous yn Ewrop ac yn rhyngwladol.
 • Lleoliad daearyddol unigryw.
 • Cyfle i ddefnyddio’r archif Sgrin a Sain yn y Llyfrgell Genedlaethol a Chanolfan y Celfyddydau ar y campws.
Our Staff

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Modules

Employability

Beth alla i ei wneud â gradd mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu?

Mae llawer o’n graddedigion wedi dod o hyd i swyddi yn y meysydd hyn:

 • Ymchwilwyr, golygyddion, rheolwyr llawr, gweithredwyr camera, dylunwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu
 • Dosbarthu ffilmiau
 • Gwneud ffilmiau ar eu liwt eu hunain
 • Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus
 • Rhaglennu gwyliau ffilm
 • Hysbysebu
 • Gweinyddu’r celfyddydau
 • Addysg

 Pa sgiliau fydda i’n eu dysgu ar y cwrs?

Mae myfyrwyr yr adran yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Yn eu plith mae:

 • defnyddio sgiliau creadigol, dyfeisgar a datrys problemau mewn amryw o sefyllfaoedd 
 • ymchwilio, a chloriannu a threfnu gwybodaeth 
 • saernïo a chyfleu syniadau’n effeithiol mewn amryw o sefyllfaoedd ac mewn amryw o ffyrdd 
 • gweithio’n annibynnol a gydag eraill 
 • trefnu dy amser a defnyddio dy sgiliau’n effeithiol 
 • gwrando ar gyngor beirniadol a’i ddefnyddio 
 • dy gymell dy hun ac arfer hunanddisgyblaeth
 • defnyddio amryw o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth 
 • dangos mentergarwch wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Teaching & Learning

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n cymryd:

 • modiwlau rhagarweiniol craidd ar hanes, damcaniaeth a dadansoddi cynyrchiadau ffilm a theledu;
 • modiwlau ymarferol sy’n datblygu sgiliau ym mhob cam o’r broses gynhyrchu: sgriptio, ffilmio, cyfarwyddo, a’r golygu terfynol;
 • dewis o blith modiwlau ar y Sinema Brydeinig, Sinema Glasurol Hollywood ac Astudio’r Cyfryngau.

Yn dy ail flwyddyn cei gyfle i:

 • datblygu sgiliau cynhyrchu stiwdio, gwneud ffilmiau dogfen ac ysgrifennu ar gyfer ffilm a theledu;
 • meithrin gwybodaeth a sgiliau beirniadol allweddol mewn ystod o fodiwlau damcaniaethol sy’n cyd-fynd â’i gilydd ac sy’n cwmpasu sinema Hollywood, gwneud ffilmiau dogfen, sinema gelfyddydol a materion cyfoes yn y diwylliant digidol;
 • gwella dy ragolygon cyflogadwyedd a dy sgiliau trosglwyddadwy drwy’r modiwl lleoliad gwaith gorfodol.

Yn y drydedd flwyddyn cei:

 • arbenigo mewn cynhyrchu gwaith dogfennol, ffilm ffuglennol, cyfryngau arbrofol neu sgriptio, a meithrin sgiliau uwch yn y maes hwn;
 • astudio meysydd pwnc arbenigol sy’n ymdrin â hanes technoleg, ffilmiau arbrofol, sinema cwlt, teledu a chymdeithas yn yr 20fed ganrif, ac enwogrwydd y sêr;
 • dechrau prosiect ymchwil annibynnol, a fydd yn arwain at draethawd hir ar dy ddewis bwnc ym maes ffilm a theledu;
 • manteisio ar gymorth a chyfarwyddyd helaeth pa drywydd bynnag y byddi’n penderfynu ei ddilyn.

Sut gaf i fy nysgu?

Cei dy ddysgu drwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau, dangosiadau, arddangosiadau technegol a gwaith prosiect mewn grŵp. Mae’r amrywiaeth hwn yn rhan hanfodol o’n hathroniaeth, ac yn creu amgylchedd dysgu cyffrous a chynhyrchiol heb ei ail.

Sut gaf i fy asesu?

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy:

 • Cynyrchiadau sy’n cael eu dyfeisio mewn grwpiau
 • Prosiectau ffilm a fideo unigol
 • Dadansoddiadau ymarferol
 • Dyddiaduron cynhyrchu a sgriptio creadigol
 • Traethodau ac arholiadau ffurfiol
 • Dyddlyfrau adfyfyriol, blogiau, Wicis
 • Cyflwyniadau mewn seminarau

Gellid dy asesu hefyd drwy ofyn i ti gyflwyno:

 • Byrddau stori
 • Sgriptiau ar gyfer ffilmiau
 • Cynigion

Galli ddefnyddio’r deunydd hwn i gyd i greu portffolio i’w gyflwyno i ddarpar gyflogwyr.

Mwy o wybodaeth:

 • Bydd tiwtor personol wedi’i neilltuo i ti drwy gydol dy gwrs gradd, a fydd yn gallu dy helpu ag unrhyw broblemau neu gwestiynau, boed yn academaidd neu’n bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol unrhyw bryd i gael cymorth a chyngor.
 • Cei gyfle hefyd i gwblhau Cynllun Datblygu Personol yn Aberystwyth. Proses strwythuredig yw hon o hunanarfarnu, adfyfyrio a chynllunio, lle galli gofnodi dy ddatblygiad personol, academaidd a phroffesiynol gydol dy amser yn y brifysgol. Drwy gofnodi dy berfformiad academaidd, a thynnu sylw at y sgiliau sydd gennyt eisoes a’r rhai y bydd eu hangen arnat er mwyn dy helpu i gael gwaith yn y dyfodol, bydd portffolio’r Cynllun Datblygu Personol yn rhoi i ti’r offer angenrheidiol i gynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau astudio llwyddiannus, ac ystyried dy opsiynau a dy ddyheadau ar gyfer dy yrfa yn y dyfodol.

Student Views

Ers gadael y Brifysgol yn Aberystwyth rydw i nawr yn gweithio ar raglenni plant i gwmni teledu Boomerang yng Nghaerdydd. Roeddwn i wastad wedi bod eisiau gweithio yn y cyfryngau, felly roedd y dewis i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un hawdd. Dros y tair blynedd, bues yn ffodus iawn i ddysgu gan ddarlithwyr profiadol, deallus, a oedd o hyd yn barod i helpu, ac fe gafon ni dipyn o hwyl drwy gydol y cwrs. Cefais gyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o offer modern a oedd yn golygu fod gennyf y gallu a’r ddealltwriaeth i weithio gyda’r offer diweddaraf wrth fynd allan i’r byd mawr i chwilio am waith. Mae Aberystwyth yn sicr yn le hoffus iawn i astudio, ac nid yn unig y mae’r cwrs wedi ei gynllunio mewn ffordd sy’n rhoi’r cyfle i bobl astudio pob agwedd ar fyd teledu, ond mae hefyd yn rhoi’r gallu i’r unigolyn adeiladu’r cwrs mewn modd sy’n caniatáu iddyn nhw ddysgu’r sgiliau priodol sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Rhywbeth sydd wedi bod o help mawr i mi yn bersonol ydy’r ffaith fod gan yr Adran yn Aberystwyth gysylltiadau da â chwmni teledu Boomerang, a oedd yn golygu fod nifer o’r myfyrwyr, yn cynnwys fi, wedi cael y cyfle i wneud profiad gwaith gyda’r cwmni, yn enwedig tra roeddynt yn defnyddio stiwdio o fewn ein Adran i recordio rhaglenni. Golygodd hyn i Boomerang gynnig swydd i mi yn syth wedi gadael Aberystwyth. Felly rydw i’n hynod o ddiolchgar i’r Adran, a’r darlithwyr am y cyfleodd y maent wedi’u rhoi i mi. Mi wnes i fwynhau pob eiliad o fy amser yn Aberystwyth, ac mae wir yn lle sy’n cynnig bywyd myfyriwr anhygoel, heb sôn am roi’r profiad a’r ddealltwriaeth sydd angen ar fyfyrwyr i ddechrau ar eu gyrfa. Byddwn yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i ystyried y cwrs yma o ddifri. Nathan Ifans

Discover More

Typical Entry Requirements

A Levels BBC-BBB

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM

International Baccalaureate:
28-30 points overall

European Baccalaureate:
65-70% overall

The University operates an inclusive admissions policy and our offers can vary. Please refer to our country-specific pages for details of the international qualifications we accept. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top