BA

Film and Television Studies

This course is available through Clearing.
Call free phone: +44 (0) 800 121 40 80

BA Film and Television Studies Code W621 Clearing places available – 0800 121 40 80

Apply Now

Key Facts

W621
 • UCAS Tariff

  96 - 120

 • Course Length

  3 Year

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Astudiaethau Ffilm a Theledu y Mhrifysgol Aberystwyth, byddi’n dy drwytho dy hun mewn disgyblaeth sy’n amrywiol, yn gyffrous ac yn heriol, ac sy’n cyfuno ffyrdd ymarferol a damcaniaethol o ymdrin â thechneg a dulliau o archwilio cynyrchiadau, sefydliadau a diwylliannau ffilm a theledu. Cei dy ddysgu gan ymchwilwyr blaenllaw ac ymarferwyr profiadol mewn adran sy’n rhoi pwyslais ar ddatblygiad deallusol, hyfedredd technegol a phartneriaethau â’r diwydiant. Bydd y wybodaeth, y sgiliau a’r profiad y byddi’n eu magu ar y cwrs gradd hwn yn dy baratoi ar gyfer amryw o wahanol yrfaoedd yn y cyfryngau creadigol, y celfyddydau creadigol a thu hwnt. 

Student Satisfaction and Employability Results

90% overall student satisfaction for the Department of Theatre, Film and Television Studies (NSS 2020).

Top 15 in the UK for Teaching Quality for the subject of Drama and Dance (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

98% of our graduates were in work or further study within 6 months, 4% more than Creative Arts and Design graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Pam Astudio Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

 • Adran egnïol a chreadigol lle daw drama a theatr, ffilm a’r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr ynghyd.
 • Tirweddau dysgu cydweddol lle mae’r damcaniaethol a’r ymarferol yn cydblethu.
 • Ystod eang o wahanol fodiwlau ymarferol a damcaniaethol mewn ffilm a theledu, o’r ffuglennol i’r dogfennol, ac o’r prif ffrwd i’r arbrofol.
 • Staff dysgu rhagorol sy’n ymchwilio’n weithgar ac yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau allanol.
 • Cyfleusterau ac adnoddau rhagorol ar gyfer gwaith ffilm a theledu ymarferol: stiwdio deledu ac oriel diffiniad uchel â 3 chamera ac adnoddau allwedd croma ac awtociw; 30 o systemau golygu – meddalwedd Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro a Final Cut Pro; 50 o gamerâu HD o safon a ddefnyddir yn y diwydiant – fformatau P2 ac AVCHD; camerâu DSLR a GoPro ar gael.
 • Cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant megis y BBC, Gŵyl Ffilmiau Tribeca, S4C, Fiction Factory, Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Caeredin, Gŵyl Ffilmiau Ffresh, BAFTA, Avid ac Arad Goch.
 • Cyfleoedd cyfnewid cyffrous yn Ewrop ac yn rhyngwladol.
 • Lleoliad daearyddol unigryw.
 • Cyfle i ddefnyddio’r archif Sgrin a Sain yn y Llyfrgell Genedlaethol a Chanolfan y Celfyddydau ar y campws.
Our Staff

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Options

Module Name Module Code Credit Value
Actio I Gamera TC10920 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY11420 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Core

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Options

Module Name Module Code Credit Value
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Hollywood Cinema (1967-now) FM21020 20
Creative Studio FM25420 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Testunau Bob Lliw: Llunio Profiadau Lhdt+ CY22720 20
Y Golygydd A Diwydiant Cyhoeddi Cymru CY26120 20

Core

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Options

Module Name Module Code Credit Value
Prosiect Ymchwil Creadigol TC36140 40

Employability

Beth alla i ei wneud â gradd mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu?

Mae llawer o’n graddedigion wedi dod o hyd i swyddi yn y meysydd hyn:

 • Ymchwilwyr, golygyddion, rheolwyr llawr, gweithredwyr camera, dylunwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu
 • Dosbarthu ffilmiau
 • Gwneud ffilmiau ar eu liwt eu hunain
 • Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus
 • Rhaglennu gwyliau ffilm
 • Hysbysebu
 • Gweinyddu’r celfyddydau
 • Addysg

 Pa sgiliau fydda i’n eu dysgu ar y cwrs?

Mae myfyrwyr yr adran yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Yn eu plith mae:

 • defnyddio sgiliau creadigol, dyfeisgar a datrys problemau mewn amryw o sefyllfaoedd 
 • ymchwilio, a chloriannu a threfnu gwybodaeth 
 • saernïo a chyfleu syniadau’n effeithiol mewn amryw o sefyllfaoedd ac mewn amryw o ffyrdd 
 • gweithio’n annibynnol a gydag eraill 
 • trefnu dy amser a defnyddio dy sgiliau’n effeithiol 
 • gwrando ar gyngor beirniadol a’i ddefnyddio 
 • dy gymell dy hun ac arfer hunanddisgyblaeth
 • defnyddio amryw o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth 
 • dangos mentergarwch wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Learning & Teaching

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n cymryd:

 • modiwlau rhagarweiniol craidd ar hanes, damcaniaeth a dadansoddi cynyrchiadau ffilm a theledu;
 • modiwlau ymarferol sy’n datblygu sgiliau ym mhob cam o’r broses gynhyrchu: sgriptio, ffilmio, cyfarwyddo, a’r golygu terfynol;
 • dewis o blith modiwlau ar y Sinema Brydeinig, Sinema Glasurol Hollywood ac Astudio’r Cyfryngau.

Yn dy ail flwyddyn cei gyfle i:

 • datblygu sgiliau cynhyrchu stiwdio, gwneud ffilmiau dogfen ac ysgrifennu ar gyfer ffilm a theledu;
 • meithrin gwybodaeth a sgiliau beirniadol allweddol mewn ystod o fodiwlau damcaniaethol sy’n cyd-fynd â’i gilydd ac sy’n cwmpasu sinema Hollywood, gwneud ffilmiau dogfen, sinema gelfyddydol a materion cyfoes yn y diwylliant digidol;
 • gwella dy ragolygon cyflogadwyedd a dy sgiliau trosglwyddadwy drwy’r modiwl lleoliad gwaith gorfodol.

Yn y drydedd flwyddyn cei:

 • arbenigo mewn cynhyrchu gwaith dogfennol, ffilm ffuglennol, cyfryngau arbrofol neu sgriptio, a meithrin sgiliau uwch yn y maes hwn;
 • astudio meysydd pwnc arbenigol sy’n ymdrin â hanes technoleg, ffilmiau arbrofol, sinema cwlt, teledu a chymdeithas yn yr 20fed ganrif, ac enwogrwydd y sêr;
 • dechrau prosiect ymchwil annibynnol, a fydd yn arwain at draethawd hir ar dy ddewis bwnc ym maes ffilm a theledu;
 • manteisio ar gymorth a chyfarwyddyd helaeth pa drywydd bynnag y byddi’n penderfynu ei ddilyn.

Sut gaf i fy nysgu?

Cei dy ddysgu drwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau, dangosiadau, arddangosiadau technegol a gwaith prosiect mewn grŵp. Mae’r amrywiaeth hwn yn rhan hanfodol o’n hathroniaeth, ac yn creu amgylchedd dysgu cyffrous a chynhyrchiol heb ei ail.

Sut gaf i fy asesu?

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy:

 • Cynyrchiadau sy’n cael eu dyfeisio mewn grwpiau
 • Prosiectau ffilm a fideo unigol
 • Dadansoddiadau ymarferol
 • Dyddiaduron cynhyrchu a sgriptio creadigol
 • Traethodau ac arholiadau ffurfiol
 • Dyddlyfrau adfyfyriol, blogiau, Wicis
 • Cyflwyniadau mewn seminarau

Gellid dy asesu hefyd drwy ofyn i ti gyflwyno:

 • Byrddau stori
 • Sgriptiau ar gyfer ffilmiau
 • Cynigion

Galli ddefnyddio’r deunydd hwn i gyd i greu portffolio i’w gyflwyno i ddarpar gyflogwyr.

Mwy o wybodaeth:

 • Bydd tiwtor personol wedi’i neilltuo i ti drwy gydol dy gwrs gradd, a fydd yn gallu dy helpu ag unrhyw broblemau neu gwestiynau, boed yn academaidd neu’n bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol unrhyw bryd i gael cymorth a chyngor.
 • Cei gyfle hefyd i gwblhau Cynllun Datblygu Personol yn Aberystwyth. Proses strwythuredig yw hon o hunanarfarnu, adfyfyrio a chynllunio, lle galli gofnodi dy ddatblygiad personol, academaidd a phroffesiynol gydol dy amser yn y brifysgol. Drwy gofnodi dy berfformiad academaidd, a thynnu sylw at y sgiliau sydd gennyt eisoes a’r rhai y bydd eu hangen arnat er mwyn dy helpu i gael gwaith yn y dyfodol, bydd portffolio’r Cynllun Datblygu Personol yn rhoi i ti’r offer angenrheidiol i gynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau astudio llwyddiannus, ac ystyried dy opsiynau a dy ddyheadau ar gyfer dy yrfa yn y dyfodol.

Student Views

Ers gadael y Brifysgol yn Aberystwyth rydw i nawr yn gweithio ar raglenni plant i gwmni teledu Boomerang yng Nghaerdydd. Roeddwn i wastad wedi bod eisiau gweithio yn y cyfryngau, felly roedd y dewis i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un hawdd. Dros y tair blynedd, bues yn ffodus iawn i ddysgu gan ddarlithwyr profiadol, deallus, a oedd o hyd yn barod i helpu, ac fe gafon ni dipyn o hwyl drwy gydol y cwrs. Cefais gyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o offer modern a oedd yn golygu fod gennyf y gallu a’r ddealltwriaeth i weithio gyda’r offer diweddaraf wrth fynd allan i’r byd mawr i chwilio am waith. Mae Aberystwyth yn sicr yn le hoffus iawn i astudio, ac nid yn unig y mae’r cwrs wedi ei gynllunio mewn ffordd sy’n rhoi’r cyfle i bobl astudio pob agwedd ar fyd teledu, ond mae hefyd yn rhoi’r gallu i’r unigolyn adeiladu’r cwrs mewn modd sy’n caniatáu iddyn nhw ddysgu’r sgiliau priodol sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Rhywbeth sydd wedi bod o help mawr i mi yn bersonol ydy’r ffaith fod gan yr Adran yn Aberystwyth gysylltiadau da â chwmni teledu Boomerang, a oedd yn golygu fod nifer o’r myfyrwyr, yn cynnwys fi, wedi cael y cyfle i wneud profiad gwaith gyda’r cwmni, yn enwedig tra roeddynt yn defnyddio stiwdio o fewn ein Adran i recordio rhaglenni. Golygodd hyn i Boomerang gynnig swydd i mi yn syth wedi gadael Aberystwyth. Felly rydw i’n hynod o ddiolchgar i’r Adran, a’r darlithwyr am y cyfleodd y maent wedi’u rhoi i mi. Mi wnes i fwynhau pob eiliad o fy amser yn Aberystwyth, ac mae wir yn lle sy’n cynnig bywyd myfyriwr anhygoel, heb sôn am roi’r profiad a’r ddealltwriaeth sydd angen ar fyfyrwyr i ddechrau ar eu gyrfa. Byddwn yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i ystyried y cwrs yma o ddifri. Nathan Ifans

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 96 - 120

A Levels BBB-CCC

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DDM-MMM

International Baccalaureate:
30-26

European Baccalaureate:
75%-65% overall

The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top