BA

Drama and Theatre Studies

Key Facts

Code W401
 • Typical A-level offer

  BBC-BBB

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio BA Drama ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth cei brofiad creadigol a bywiog heb ei ail. Byddi’n astudio mewn adeilad modern sy’n cynnig cyfleusterau gwych, a staff brwdfrydig fydd yn dy ysbrydoli. Cei ymwneud â phartneriaid megis y BBC, S4C, Boom, Fiction Factory, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Arad Goch a llu o rhai eraill. Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio i sicrhau fod cydbwysedd rhwng profiad beirniadol a chreadigol, ac mae’n galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau deallusol, perfformiadol a thechnegol.

92% student satisfaction for our Drama and Theatre Studies degree scheme (NSS 2016)

Department of Theatre, Film and Television Studies: 91% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of Film and Television Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

 • Overview
 • Modules
 • Employability
 • Teaching & Learning
 • Student Views

Overview

Cynlluniwyd y BA Drama ac Astudiaethau Theatr yn ofalus er mwyn sicrhau cydbwysedd rhagorol rhwng gwaith ymarferol a gwaith damcaniaethol.  Datblygir sgiliau creadigol a deallusol myfyrwyr ym meysydd perfformio, dylunio a thechneg, fel bod myfyrwyr yn ein gadael gyda dealltwriaeth lwyr o Ddrama ac Astudiaethau Theatr.  Byddi’n astudio perfformio, damcaniaethau a hanes mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau, a chei gyfle i fod yn rhan o gynyrchiadau mawr ac i weithio gyda chyfarwyddwyr a pherfformwyr blaengar.  Cei dy ddysgu gan staff sy’n cynhyrchu gwaith ymchwil rhagorol, a chanddynt llu o gysylltiadau ym meysydd drama, theatr a pherfformio.

Pam astudio Drama ac Astudiaethau Theatr yn Aberystwyth?

Cartref y cwrs Drama ac Astudiaethau Theatr yw’r Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu. Mae gan yr adran broffil rhyngwladol ar draws pob un o'i disgyblaethau, ac mae’n amlygu ymchwil ac astudiaethau o bwysigrwydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd theatr, ffilm, perfformio a'r cyfryngau mewn amgylchedd diwylliannol byd-eang.

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn 6ed yn y DU o ran grym ymchwil. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o ymchwil yr adran ei ddosbarthu fel ymchwil naill ai o safon sydd gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Yma gallwn gynnig iti brofiad myfyriwr heb ei ail, arbenigedd staff ac adnoddau cwbl gyfoes ar gyfer gwaith ymarferol, fel y gelli ddefnyddio a datblygu dy sgiliau creadigol hyd yr eithaf.

Rydym yn cynnig cyfleusterau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol, gan gynnwys stiwdios ymarfer a gofodau theatr ragorol lle y gelli ymarfer a chyflwyno dy waith ymarferol. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, un o ganolfannau celfyddydau campws mwyaf yn y DU, wedi ei leoli ar y prif gampws, ac yn lleoliad poblogaidd i lwyfannu dy waith a mwynhau perfformiadau o bob math.

Mae gan yr Adran ymrwymiad cryf i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a chynigir y radd BA Drama ac Astudiaethau Theatr yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’n gynllun gradd blaengar sydd wedi ei wreiddio yng Nghymru, ond mae’n edrych ar waith a dylanwadau o bedwar ban byd.  Ceir perthynas agos a chydweithio creadigol rhwng y staff a’r myfyrwyr.

Our Staff

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Modules delivered partially or entirely through the medium of Welsh

Seiliau Ymarfer Cynhyrchu
Drama A Hanes
Lleoliad Ymchwil Cynhyrchu Cyfryngau
Sgiliau Sgriptio

Prosiect Ymarferol Annibynnol

Modules delivered partially or entirely through the medium of Welsh

Drama A Hanes
Prosiect Cynhyrchu Uwch
Prosiect Ymchwil Annibynnol
Ysgrifennu Drama

Employability

Mae'r cynllun gradd hwn yn cynnig cydbwysedd rhwng dulliau beirniadol academaidd a phrofiad ymarferol  er mwyn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyfleoedd gyrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Cefnogir myfyrwyr trwy bob blwyddyn o astudio i wella eu sgiliau cyflogadwyedd ac fe’u hanogir i ddatblygu eu sgiliau adfyfyriol a hunan-gymhelliant.

Mae myfyrwyr yn dysgu sut i fod yn gyfathrebwyr effeithiol a sut i weithio fel rhan o dîm wrth gydweithio mewn grwpiau cynhyrchu. Byddi’n cael mynediad i rai o'r cyfleusterau mwyaf blaengar megis tri gofod theatr llawn offer a seddi i tua 100 o bobl, tair ystafell ymarfer a chyfleusterau gwisgoedd. Cynhelir dosbarthiadau meistr arbennig gydag arbenigwyr gan gynnwys: cystadlaethau pitsio, gweithdai dylunio sain, dylunio cynhyrchu ar gyfer ffilmiau, dylunio gwallt a cholur, effeithiau arbennig a chyflwyno dy hun yn broffesiynol.

Mae gan yr adran gysylltiadau ardderchog gyda chwmnïau cynhyrchu lleol, cenedlaethol a rhyngwladol megis Cwmni Theatr Arad Goch a Theatr Genedlaethol Cymru sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i gael golwg ar y diwydiant a datblygu eu sgiliau rhwydweithio.Ceir rhaglen siaradwr gwadd gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn rhoi mewnwelediad i fyfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth am y diwydiannau creadigol ac yn arddangos eu gwaith a'u syniadau. Mae'r adran hefyd yn aelod o'r Academi Sgiliau Cyfryngau ac mae wedi'i achredu gan Creative Skillset.

Mae lleoliadau gwaith yn cael eu hannog er mwyn i fyfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol a fydd yn eu galluogi i lwyddo yn y gweithle. Yn y blynyddoedd diwethaf mae myfyrwyr wedi bod ar leoliadau gwaith gyda'r BBC, Fiction Factory a Boom Pictures.

Mae gan yr adran berthynas waith agos gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd ac fe fydd ymgynghorydd gyrfaoedd yn gweithio gyda ti i gefnogi datblygiad eich gyrfa yn y brifysgol a'r broses o drosglwyddo i mewn i'r gweithle. Cynhelir digwyddiadau gyrfaoedd i wneud myfyrwyr yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, fel y Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG) a GO Wales. Mae'r cynlluniau hyn yn darparu cyfleoedd i gael profiad gwerthfawr yn y gweithle ac yn fodd e rhoi tro ar yrfa.

Mae nifer o’n graddedigion wedi datblygu ym myd actio’n broffesiynol, yn berfformwyr, cyfarwyddwyr a chynllunwyr. Mae nifer yn dod o hyd i waith yn y diwydiannau creadigol neu mewn cwmnïau ffilm a theledu, cyn cyflwyno, perfformio, gweithio fel ymchwilwyr, golygyddion, rheolwyr llawr, gweithredwyr camera, dylunwyr a chyfarwyddwyr yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Mae’n gradd yn cynnig holl bosibiliadau cyflogaeth sydd ar gael i unrhyw raddedigion.  Gall hyn gynnwys gyrfa weinyddol, dysgu, darlithio, gwasanaethau cymdeithasol, marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, hysbysebu a gyrfa mewn busnes. Mewn sawl achos, mae ein myfyrwyr yn gweld eu bod wedi paratoi yn arbennig o dda ar gyfer cyfweliadau mewn meysydd megis rheolaeth neu waith personél. Mae hyn oherwydd bod eu gradd wedi darparu sgiliau rhyngbersonol a sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys profiad o weithio mewn grŵp, arweinyddiaeth, cynllunio a rheoli cyllid.

Teaching & Learning

Yn y flwyddyn gyntaf byddi’n astudio nifer o fodiwlau cyflwyniadol sy’n cyfuno gwaith perfformio ac ymarferol ochr yn ochr â gwaith dadansoddi testun, hanes y theatr a dadansoddi cynhyrchiad. Dysgir trwy gyfuniad o weithdai ymarferol, ymweliadau theatr, darlithoedd a seminarau.

Yn yr ail flwyddyn cei ddewis o blith ystod eang o fodiwlau sy’n ymwneud â’r digwyddiad theatrig gan gynnwys modiwlau sy’n canolbwyntio ar actio a pherfformio, goleuo, sain a gwisgoedd. Yn ogystal â hyn, caiff myfyrwyr ddewis modiwlau sy’n dadansoddi theatr a pherfformio, megis Drama a Hanes, Sgiliau Sgriptio a Theatr Cymru Gyfoes. Byddi’n gweithio ar berfformiadau unigol bychan a pherfformiadau ar raddfa fawr yn un o’n gofodau theatr.

Yn y drydedd flwyddyn ceir semester dwys o waith ymarferol, sy’n dwyn ynghyd sgiliau ymarferol ac academaidd er mwyn creu cyfres o gynyrchiadau mawrion, nail ai yn un o’n gofodau theatr, neu mewn lleoliad anghonfensiynol.  Mae’n brofiad arbennig sy’n cyd-fynd â’r modiwlau eraill megis Prosiect Cynhyrchu Uwch, Prosiect Theatr Gymwysedig, ac Ysgrifennu Drama.

O’r flwyddyn gyntaf cyflwynir cyfres o ddulliau dysgu ac addysgu sy’n gweddu i’w gilydd, o ddarlithiau ffurfiol i arddangosiadau technegol ac o weithdai ysgrifennu i waith prosiect grŵp. Mae’r amrywiaeth gweithgaredd hwn yn rhan hanfodol o athroniaeth yr Adran, ac mae’n creu amgylchedd dysgu sy’n unigryw o gyffrous a chynhyrchiol.


Byddi’n cymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus sylweddol, ac mewn prosiectau bychan, fydd yn cynnig profiad o weithio’n greadigol a damcaniaethol. Rhoddir pwyslais ar asesu parhaol a hynny drwy gyfrwng prosiectau grŵp, cyflwyniadau seminar, prosiectau ymchwil a llyfrau nodiadau creadigol ac ysgrifennu sgriptiau, ond asesir dy waith hefyd trwy rai traethodau ffurfiol, arholiadau a gwaith cynhyrchu wedi’i asesu. Erbyn diwedd dy radd byddi wedi creu portffolio gwaith o ddeunydd i arddangos dy sgiliau ymchwil a chreadigol i ddarpar gyflogwyr.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd gyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed y rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Student Views

O dan adain tiwtoriaid cefnogol yr adran llwyddais i ddatblygu fel actor yn enwedig yn y modiwlau perfformio ar ddiwedd yr ail a’r drydedd flwyddyn a bu hyn yn help o mi ennill lle ar gwrs action uwchraddedig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Erbyn hyn rwyf wedi cwblhau’r cwrs hwnnw ac yn gweithio fel actor proffesiynol.

- Gwawr Loader

Pan ddechreuais fy ngradd yn Aberystwyth nid oeddwn yn sicr pa agwedd o ddrama a theatr i ddewis fel gyrfa. Roedd y cyfle i ddewis amrywiaeth o fodiwlau e.e. actio, sgriptio, senograffi, a chyda cydbwysedd da o ddamcaniaeth ag ymarfer yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad fy nealltwriaeth o ddrama a theatr.  Cefais fy mlas gyntaf o gyfarwyddo yn ystod yr ail flwyddyn wrth wneud y modiwl cyfarwyddo.  Yn fy nhrydedd flwyddyn fe wnes i gyd-gyfarwyddo, dyfeisio a theithio darn o theatr mewn addysg. Gydag angor fawr y profiadau yma cefais ofal a chefnogaeth fy narlithwyr a darganfyddais fy mrwdfrydedd ar gyfer cyfarwyddo.

Ar ôl graddio teimlais fy mod i’n gallu camu allan i’r byd ‘real’ i barhau a’m siwrne dysgu. Ar ôl graddio fe wnes i gwblhau cwrs blwyddyn yn hyfforddi fel cyfarwyddwr theatr gyda Living Pictures a Sherman Cymru.  Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio gyda nifer o wahanol sefydliadau fel cyfarwyddwr llawrydd e.e. Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru a Mess Up the Mess. Cefais Wobr Artist Sy'n Datblygu gan Theatr Iolo a dychwelais i Aberystwyth i weithio fel Cyfarwyddwr sy'n Datblygu i National Theatre Wales a Rimini Protokoll o’r Almaen. Dwi ar hyn o bryd yn gweithio fel Cynorthwyydd Llenyddol a Thiwtor i Theatr Ieuenctid Sherman Cymru, a dwi hefyd yn gweithio fel tiwtor i Brifysgol Morgannwg ac fel hyrwyddwraig drama mewn ysgolion.

- Sarah Bickerton

Entry Requirements

A Levels BBC-BBB

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM

International Students

International Baccalaureate:
28-30 points overall

European Baccalaureate:
65-70% overall

Back to the top