BA

Drama and Theatre Studies / Film and Television Studies

Key Facts

Code WWP4
 • Typical A-level offer

  BBC-BBB

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth cei brofiad creadigol a bywiog heb ei ail. Byddi’n astudio mewn adeilad modern sy’n cynnig cyfleusterau gwych, ac sy’n gartref i staff brwdfrydig fydd yn dy ysbrydoli. Cei ymwneud â phartneriaid megis y BBC, S4C, Boom, Fiction Factory, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Arad Goch a llu o rhai eraill. Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio i sicrhau fod cydbwysedd rhwng profiad beirniadol a chreadigol, ac mae’n ein galluogi i ddatblygu sgiliau deallusol, perfformiadol a thechnegol ein myfyrwyr.

Top 10 in the UK for student satisfaction in the subject area of Cinematics (NSS 2016)
92% student satisfaction for our Drama and Theatre Studies degree scheme (NSS 2016)
94% student satisfaction for our Film and Television Studies degree scheme (NSS 2016)

Department of Theatre, Film and Television Studies: 91% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of Film and Television Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

 • Overview
 • Modules
 • Employability
 • Teaching & Learning
 • Student Views

Overview

Cynlluniwyd y radd gyfun BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu yn ofalus er mwyn sicrhau cydbwysedd rhagorol rhwng gwaith ymarferol a gwaith damcaniaethol. Datblygir sgiliau creadigol a deallusol myfyrwyr ym meysydd perfformio, dylunio a thechneg, ffilmiau, sefydliadau a chynulleidfaedd, fel bod myfyrwyr yn ein gadael gyda dealltwriaeth lwyr o Ddrama ac Astudiaethau Theatr ac Astudiaethau Ffilm a Theledu. Byddi’n astudio perfformio, damcaniaethau a hanes mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau, a chei gyfle i fod yn rhan o gynyrchiadau mawr ac i weithio gyda chyfarwyddwyr a pherfformwyr blaengar. Cei gyfle i astudio’r cyfryngau a chynhyrchu dy ffilmiau dy hun. Cei dy ddysgu gan staff sy’n cynhyrchu gwaith ymchwil rhagorol, a chanddynt llu o gysylltiadau ym meysydd drama, theatr a pherfformio, byd y cyfryngau a chwmniau aml blatfform.

Pam astudio Drama ac Astudiaethau Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

Cartref y cwrs Drama ac Astudiaethau Theatr yw’r Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu. Mae gan yr adran broffil rhyngwladol ar draws pob un o'i disgyblaethau, ac mae’n amlygu ymchwil ac astudiaethau o bwysigrwydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd theatr, ffilm, perfformio a'r cyfryngau mewn amgylchedd diwylliannol byd-eang. Dyma’r lle delfrydol felly ar gyfer astudio Drama ac Astudiaethau Theatr ac Astudiaethau Ffilm a Theledu.

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn 6ed yn y DU o ran grym ymchwil. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o ymchwil yr adran ei ddosbarthu fel ymchwil naill ai o safon sydd gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Yma gallwn gynnig iti brofiad myfyriwr heb ei ail, arbenigedd staff ac adnoddau cwbl gyfoes ar gyfer gwaith ymarferol, fel y gelli ddefnyddio a datblygu dy sgiliau creadigol hyd yr eithaf.

Rydym yn cynnig cyfleusterau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol, gan gynnwys stiwdios ymarfer a gofodau theatr rhagorol lle gelli ymarfer a chyflwyno dy waith ymarferol. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, un o ganolfannau celfyddydau mwyaf y DU, wedi ei lleoli ar ein campws, ac yn lleoliad poblogaidd i lwyfannu dy waith a mwynhau perfformiadau o bob math. Mae’r adnoddau gwych yn cynnwys labordai cyfrifiadurol penodol ar gyfer gweithio gyda’r cyfryngau digidol, a stiwdios ar gyfer golygu a chynhyrchu digidol.

Mae rhagor o adnoddau ar gael i fyfyrwyr yn sgîl ein partneriaethau strategol gyda Boom Pictures a Fiction Factory, a’n perthynas agos â Cwmni Da, Telesgop, Rondo a Tinopolis, S4C, BBFC, Theatr Genedlaethol Cymru, Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Arad Goch, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Sgrîn a Sain Genedlaethol Cymru, Golwg 360, a BBC Cymru / Wales sydd â swyddfeydd a stiwdio ddarlledu leol yn yr Adran. Cydnabyddir yr Adran hefyd fel academi gan AVID, ac mae’n bartner yn Academi Cyfryngau Cymru Skilllset – canolfan ragoriaeth gydnabyddedig mewn cynyrchu yn y cyfryngau.

Mae gan yr Adran ymrwymiad cryf i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a chynigir y radd BA Drama ac Astudiaethau Theatr ac Astudiaethau Ffilm a Theledu yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n gynllun gradd blaengar sydd wedi ei wreiddio yng Nghymru, ond mae’n edrych ar waith a dylanwadau o bedwar ban byd. Ceir perthynas agos a chydweithio creadigol rhwng y staff a’r myfyrwyr.

Our Staff

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Employability

Mae'r cynllun gradd hwn yn cynnig cydbwysedd rhwng dulliau beirniadol academaidd a phrofiad ymarferol er mwyn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyfleoedd gyrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Cefnogir myfyrwyr trwy bob blwyddyn o astudio i wella eu sgiliau cyflogadwyedd ac fe’u hanogir i ddatblygu eu sgiliau adfyfyriol a hunan-gymhelliant.

Mae myfyrwyr yn dysgu sut i fod yn gyfathrebwyr effeithiol a sut i weithio fel rhan o dîm wrth gydweithio mewn grwpiau cynhyrchu. Byddwch yn cael mynediad i rai o'r cyfleusterau mwyaf blaengar megis tri gofod theatr llawn offer a seddi i tua 100 o bobl, tair ystafell ymarfer a chyfleusterau gwisgoedd. Cynhelir dosbarthiadau meistr arbennig gydag arbenigwyr gan gynnwys: cystadlaethau pitsio, gweithdai dylunio sain, dylunio cynhyrchu ar gyfer ffilmiau, dylunio gwallt a cholur, effeithiau arbennig a chyflwyno eich hun yn broffesiynol.

Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiadau ardderchog gyda chwmnïau cynhyrchu lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd gan yr adran, megis Cwmni Theatr Arad Goch a Theatr Genedlaethol Cymru sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i gael golwg ar y diwydiant a datblygu eu sgiliau rhwydweithio. Ceir rhaglen siaradwr gwadd gydag arbenigwyr yn y diwydiant sy’n rhoi mewnwelediad i fyfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth am y diwydiannau creadigol a chyfle iddynt arddangos eu gwaith a'u syniadau. Mae'r adran hefyd yn aelod o'r Academi Sgiliau Cyfryngau ac mae wedi'i achredu gan Creative Skillset.

Mae myfyrwyr y radd Astudiaethau Ffilm a Theledu wedi mynd ymlaen i wahanol broffesiynau yn y cyfryngau. Ymhlith ein cyn-fyfyrwyr mae ymchwilwyr gyda theledu a radio’r BBC, dau o olygyddion comisiynu S4C, cynhyrchydd gyda Talkback Production ac amryw o rai eraill sy’n cynhyrchu i radio a theledu annibynnol. Cafodd graddedigion eraill waith gyda’r BBC, Gwasanaethau Allanol y BBC, BBC Cymru, ITV, S4C a chwmnïau teledu annibynnol yn ymchwilwyr, rheolwyr llawr, dynion a merched camera, technegwyr sain a chyfarwyddwyr; mae llawer wedi ennill lle ar gynlluniau yn y diwydiant i gael eu hyfforddi i fod yn weithwyr camera a golygyddion.

Yr un mor berthnasol yw’r ffaith bod graddedigion eraill wedi defnyddio’r cwrs a’r sgiliau a ddysgwyd i fynd i sawl proffesiwn arall, gan gynnwys dysgu, ymchwil, marchnata, y diwydiannau cyfrifiadurol a chysylltiadau cyhoeddus. Mae eraill wedi sefydlu mentrau entrepreneuraidd ac wedi datblygu cwmnïau sydd wedi deillio o’r Brifysgol.

Annogir myfyrwyr i fynd ar leoliadau gwaith er mwyn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol a fydd yn eu galluogi i lwyddo yn y gweithle. Dros y blynyddoedd diwethaf mae myfyrwyr wedi bod ar leoliadau gwaith gyda'r BBC, Fiction Factory a Boom Pictures.
Mae gan yr adran berthynas waith agos gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd ac fe fydd ymgynghorydd gyrfaoedd yn gweithio gyda ti i gefnogi datblygiad dy yrfa yn y brifysgol a'r broses o drosglwyddo i mewn i'r gweithle. Cynhelir digwyddiadau gyrfaoedd i wneud myfyrwyr yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, fel y Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG). Mae'r cynllun yn darparu cyfleoedd i gael profiad gwerthfawr yn y gweithle ac yn fodd e rhoi tro ar yrfa.

Aeth nifer o’n graddedigion ymlaen i’r byd actio proffesiynol, yn berfformwyr, cyfarwyddwyr a chynllunwyr. Mae nifer yn dod o hyd i waith yn y diwydiannau creadigol neu mewn cwmnïau ffilm a theledu, cyn cyflwyno, perfformio, gweithio fel ymchwilwyr, golygyddion, rheolwyr llawr, gweithredwyr camera, dylunwyr a chyfarwyddwyr yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Aiff graddedigion eraill ymlaen i lu o yrfaoedd gwahanol, gan gynnwys gyrfa weinyddol, dysgu, darlithio, gwasanaethau cymdeithasol, marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, hysbysebu a gyrfa mewn busnes. Mewn sawl achos, mae ein myfyrwyr yn sylweddoli eu bod wedi cael eu paratoi yn arbennig o dda ar gyfer cyfweliadau mewn meysydd megis rheolaeth neu waith personél. Mae hyn oherwydd bod eu gradd wedi darparu sgiliau rhyngbersonol a sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys profiad o weithio mewn grŵp, arweinyddiaeth, cynllunio a rheoli cyllid.

Teaching & Learning

Yn y flwyddyn gyntaf byddi’n astudio nifer o fodiwlau cyflwyniadol sy’n cyfuno gwaith perfformio ac ymarferol ochr yn ochr â gwaith dadansoddi testun, hanes y theatr a dadansoddi cynhyrchiad. Dysgir trwy gyfrwng cyfuniad o weithdai ymarferol, ymweliadau theatr, darlithoedd a seminarau. Hefyd cei dy gyflwyno i astudio ffilm a theledu drwy ddatblygu’r sgiliau ymarferol ar bob cam o’r broses gynhyrchu, o lunio sgript i’r ffilmio ac yna’r golygu terfynol. Cyfunir hyn â meysydd astudio eraill a fydd yn dy gyflwyno i archwilio strwythur ffurfiau ar gyfer y sgrîn yn feirniadol a deall eu harwyddocad yn y gymdeithas.

O ran Drama ac Astudiaethau Theatr, yn yr ail flwyddyn bydd myfyrwyr yn dewis o blith ystod eang o fodiwlau sy’n ymwneud â’r digwyddiad theatrig gan gynnwys modiwlau sy’n canoli ar actio a pherfformio, goleuo, sain a gwisgoedd. Yn ogystal â hyn, fe fydd modd i fyfyrwyr ddewis modiwlau sy’n dadansoddi theatr a pherfformio, megis Drama a Hanes, Sgiliau Sgriptio a Theatr Cymru Gyfoes. Fe fyddant yn gweithio ar berfformiadau unigol bychan a pherfformiadau ar raddfa fawr yn un o’n gofodau theatr.

Yn y drydedd flwyddyn ceir semester dwys o waith ymarferol, sy’n dwyn ynghyd sgiliau ymarferol ac academaidd er mwyn creu cyfres o gynyrchiadau mawrion, naill ai yn un o’n gofodau theatr, neu mewn lleoliad anghonfensiynol. Maen brofiad arbennig sy’n cyd-fynd â’r modiwlau eraill megis Prosiect Cynhyrchu Uwch, Prosiect Theatr Gymwysedig, ac Ysgrifennu Drama.

O safbwynt Astudiaethau Ffilm a Theledu, byddi’n cyfuno datblygu dy sgiliau cynhyrchu ymhellach ag ymchwil feirniadol i hanes penodol a swyddogaeth arbennig pob cyfrwng dros dy ddwy flynedd olaf. Ar ochr y cynhyrchu galli grynhoi arbenigedd mewn technegau cynhyrchu allweddol, megis ysgrifennu sgriptiau i’r radio, teledu a ffilm, ymchwilio ar gynhyrchiad, cynhyrchu rhaglenni dogfen neu ffuglen, a phrofiad o gynhyrchu mewn stiwdio.
Yn y drydedd flwyddyn, anogir myfyrwyr i ddatblygu eu diddordebau a’u sgiliau unigol. Cei ddewis o blith rhestr faith o fodiwlau megis ‘Ffilm a Chyfryngau Cymru’, ‘Ffilmiau Hollywood Clasurol’, ‘Ysgrifennu ar gyfer Sgrin a Theledu’, ‘Ffilmiau Dogfen’, ‘Cynhyrchu Stiwdio’ a ‘Cynhrychu Amlblatfform’. Yn dy flwyddyn olaf hefyd cei’r her o gynhyrchu, cyfarwyddo neu olygu dy fideo fer dy hun, a all fod yn arbrofol, yn ddogfennol neu’n ffuglen storiol. Y bwriad yw datblygu’r sgiliau a’r diddordebau a fydd yn dy arfogi ar gyfer camau nesaf dy yrfa, boed hynny’n gam i fyd gwaith neu radd uwch.

Cei gyfle hefyd i ddewis a datblygu dy destun ymchwil dy hun a llunio darn gwreiddiol o ymchwil annibynnol.

O ddechrau dy gwrs ymlaen cei dy gyflwyno i gyfres o ddulliau dysgu ac addysgu sy’n gweddu i’w gilydd, o ddarlithiau ffurfiol i arddangosiadau technegol ac o weithdai ysgrifennu i waith prosiect grŵp. Mae’r amrywiaeth yma’n rhan hanfodol o athroniaeth yr Adran, ac mae’n creu amgylchedd dysgu sy’n unigryw o gyffrous a chynhyrchiol.

Fe fyddi di’n cymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus sylweddol, ac mewn prosiectau bychan, fydd yn cynnig profiad o weithio’n greadigol a damcaniaethol. Rhoddir pwyslais ar asesu parhaol a hynny drwy gyfrwng prosiectau grŵp, cyflwyniadau seminar, prosiectau ymchwil a llyfrau nodiadau creadigol ac ysgrifennu sgriptiau, ond asesir dy waith hefyd trwy rai traethodau ffurfiol, arholiadau a gwaith cynhyrchu wedi’i asesu. Erbyn diwedd dy radd byddi wedi creu portffolio gwaith o ddeunydd i arddangos dy sgiliau ymchwil a chreadigol i ddarpar gyflogwyr.

Mae profiad gwaith yn rhan greiddiol o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Adran, ac rydym yn sicrhau dy fod yn magu llawer o sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol sy’n hollbwysig yn y farchnad swyddi sydd ohoni.

Caiff tiwtor personol ei ddynodi i ti dros gyfnod y cwrs gradd, fydd yno i dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed y rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Student Views

O dan adain tiwtoriaid cefnogol yr adran llwyddais i ddatblygu fel actor yn enwedig yn y modiwlau perfformio ar ddiwedd yr ail a’r drydedd flwyddyn a bu hyn yn help o mi ennill lle ar gwrs action uwchraddedig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Erbyn hyn rwyf wedi cwblhau’r cwrs hwnnw ac yn gweithio fel actor proffesiynol. Gwawr Loader

Pan ddechreuais fy ngradd yn Aberystwyth nid oeddwn yn sicr pa agwedd o ddrama a theatr i ddewis fel gyrfa. Roedd y cyfle i ddewis amrywiaeth o fodiwlau e.e. actio, sgriptio, senograffi, a chyda cydbwysedd da o ddamcaniaeth ag ymarfer yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad fy nealltwriaeth o ddrama a theatr. Cefais fy mlas gyntaf o gyfarwyddo yn ystod yr ail flwyddyn wrth wneud y modiwl cyfarwyddo. Yn fy nhrydedd flwyddyn fe wnes i gyd-gyfarwyddo, dyfeisio a theithio darn o theatr mewn addysg. Gydag angor fawr y profiadau yma cefais ofal a chefnogaeth fy narlithwyr a darganfyddais fy mrwdfrydedd ar gyfer cyfarwyddo.
Ar ôl graddio teimlais fy mod i’n gallu camu allan i’r byd ‘real’ i barhau a’m siwrne dysgu. Ar ôl graddio fe wnes i gwblhau cwrs blwyddyn yn hyfforddi fel cyfarwyddwr theatr gyda Living Pictures a Sherman Cymru. Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio gyda nifer o wahanol sefydliadau fel cyfarwyddwr llawrydd e.e. Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru a Mess Up the Mess. Cefais Wobr Artist Sy'n Datblygu gan Theatr Iolo a dychwelais i Aberystwyth i weithio fel Cyfarwyddwr sy'n Datblygu i National Theatre Wales a Rimini Protokoll o’r Almaen. Dwi ar hyn o bryd yn gweithio fel Cynorthwyydd Llenyddol a Thiwtor i Theatr Ieuenctid Sherman Cymru, a dwi hefyd yn gweithio fel tiwtor i Brifysgol Morgannwg ac fel hyrwyddwraig drama mewn ysgolion.
Sarah Bickerton

Entry Requirements

A Levels BBC-BBB

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM

International Students

International Baccalaureate:
28-30 points overall

European Baccalaureate:
65-70% overall

Back to the top