BA

Welsh with History

Key Facts

Code Q5V2
  • Typical A-level offer

    BCC with B in Welsh 1st or 2nd Language

  • Course Length

    3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r radd prif bwnc / is bwnc BA Cymraeg gyda Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n rhannu dy amser rhwng dwy adran uchel iawn eu bri. Yn elfen Gymraeg y radd hon, cyflwynir cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod dy gyfnod yn fyfyriwr yn yr Adran Gymraeg, byddi’n cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cei dy ddysgu gan arbenigwyr sydd yn arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol. 

Wrth ddilyn elfen hanes y radd hon, byddwch yn dewis dysgu mewn adran uchel ei pharch sy’n llwyddo i ddod â’r gorffennol yn fyw. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn cael ei chydnabod yn un o’r prif adrannau Hanes ym Mhrydain. Bwriad y radd hon yw datblygu dy ddiddordebau hanesyddol, gan ehangu a dyfnhau dy wybodaeth a dy ddealltwriaeth o’r pwnc. Mae’r rhaglen wedi ei chynllunio i fod yn hyblyg iawn, fel bod modd teilwra’r radd hanes i’ch ddiddordebau penodol eich hunain. Fel rhan o’ch gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth byddwch yn meithrin sgiliau gwerthfawr gan gynnwys y gallu i brosesu llawer iawn o wybodaeth a chyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac ar bapur.

Top 10 in the UK for student satisfaction in the subject area of History (NSS 2016)

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of History and Welsh: 95% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of History and Welsh History who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Modules
  • Employability
  • Teaching & Learning

Overview

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn chwilfrydig am y gorffennol ac am y ffordd mae cymdeithas ddynol wedi esblygu dros amser. Yn ogystal â bod yn ddiddorol ynddo’i hun, mae astudio hanes yn cynnig gweledigaeth a all ein helpu i ddeall digwyddiadau’r byd sydd ohoni. Bydd gradd mewn Hanes yn eich galluogi i roi’r gorffennol mewn perspectif gan feithrin y sgiliau dadansoddol dehongli a chyfathrebu, sydd mor bwysig mewn bywyd bob dydd. 

Pam astudio Hanes yn Aberystwyth? 

Bu modd astudio Hanes fel pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth ers ei sefydlu yn 1872, a thros y 140 mlynedd diwethaf rydym wedi perffeithio’r cynlluniau gradd yr ydyn ni’n eu cynnig er mwyn sicrhau eich bod yn cael y radd Hanes orau posib. 

Mae diddordebau ein darlithwyr yn amrywio o’r cynfyd i’r byd modern, felly gallwn gynnig modiwlau hanes diwylliannol, economaidd, cymdeithasol a gwleidyddiol amrywiol o bob cyfnod i chi. Mae’r darlithwyr i gyd yn ymwneud â gwaith ymchwil diweddar hefyd. Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynnalwyd yn Brifysgol Aberystwyth o safon â gydnabyddir yn rhyngwladol. Gallwn felly roi cyfle i chi ddatblygu eich doniau a’ch diddordebau hanesyddol drwy astudio’n agos gyda thiwtoriaid sy’n arbenigwyr yn eu meysydd. 

Yn ogystal â Llyfrgell wych y Brifysgol, gall myfyrwyr Hanes yn Aberystwyth fwynhau aelodaeth gyflawn o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau, ac mae’r cwbl o fewn pum munud i’r Adran. 

Mae cymuned glos a chyfeillgar yn yr Adran, sydd wedi ei lleoli yng nghanol campws y Brifysgol. Rydym yn ymfalchïo yn y berthynas gyfeillgar ac anffurfiol sydd rhwng y staff a’r myfyrwyr. Mae yma Gymdeithas Hanes fywiog sydd yn trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd, ymweliadau â mannau o ddiddordeb a digwyddiadau cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Mae gennym hefyd nifer o gysylltiadau â phrifysgolion tramor, sy’n golygu y gallwch fanteisio ar y cyfle i dreulio amser dramor yn mwynhau diwylliant hanesyddol gwahanol.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Department of History and Welsh History lecturers are all qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Making History
Early Modernity In Europe
The Challenge To Christendom
War & Society In History
Exploring Nineteenth-century Exhibitions
Germans And Nazism Since 1933: Reading Public Opinion Surveys, Diaries And Memoirs
History As Myth-making: The 'myth Of The Blitz'
History In Cartoons: Studying Georgian Satirical Prints
Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda
Investigating Georgian And Victorian Landscapes
Journalism And The Writing Of History
Medieval Chronicles: Historical Writing In The British Isles 540-1300
Seals In Their Context In Medieval England And Wales
An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914
East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290
Germany Since 1945
Politics And Society In Twentieth-century Britain
Science, Religion And Magic
The Atlantic World, 1492-1825
Civil War And Revolution In Stuart Wales, 1603-1714
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850
Culture, Society And The Victorians
Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power
From Black Death To Great Fire: The British Town 1349-1700
The British Isles And The ‘english Revolution’
The Soviet Union And The World, 1917-1991
Trosedd, Terfysg A Moesoldeb Yng Nghymru 1750-1850
War, Famine And Plague: England In The Fourteenth Century
Y Gynghanedd: Cwrs Trochi
Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800

Modules delivered partially or entirely through the medium of Welsh

Gloywi Iaith
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii
Llunio Hanes
Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc
Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America
Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr
Oes Yr Ymerodraeth: Prydain Ac Iwerddon, 1850-1914
Rhyfel Algeria 1952-1964
Cyflwyniad I Wyddeleg Modern A'i Llenyddiaeth I
Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 1+2
Hen Wyddeleg (iaith A Llên) I
Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800
Llydaweg I Ddechreuwyr I
Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79
Rhyddiaith Y Dadeni
Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79
Cyflwyniad I Wyddeleg Modern A'i Llenyddiaeth Ii
Gwyddeleg Canol A Gwyddeleg Modern Cynnar (iaith A Llên)1+2
Llydaweg I Ddechreuwyr Ii
Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100
Y Cynfeirdd Diweddar
Ysgrifennu Creadigol

Employability

Rhagolygon Gyrfa 

Bydd llawer o raddedigion Gymraeg gyda Hanes yn mynd i weithio mewn meysydd sy’n uniongyrchol berthnasol i’r pwnc, fel archifau, y diwydiant treftadaeth ac amgueddfeydd, tra bydd eraill yn cael gwaith mewn amrywiaeth o feysydd proffesiynol eraill. Mae’r meysydd hynny’n cynnwys newyddiaduraeth, y cyfryngau, hysbysebu, y gyfraith, llywodraeth leol, llyfrgellyddiaeth, rheoli cofnodion, amrywiaeth o swyddi cysylltiedig ag ymchwil, ysgrifennu’n broffesiynol, yr heddlu a’r gwasanaeth milwrol, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli adnoddau dynol. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd. 

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd mewn Hanes yn eich arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• ymchwilio a dadansoddi data 

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon 

• gallu gweithio’n annibynnol 

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn 

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig 

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth 

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb 

• sgiliau technoleg gwybodaeth 

Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn falch o yrfaoedd eu graddedigion ac yn cynnig arweiniad a chefnogaeth am fywyd wedi’r brifysgol, wedi ei arwain gan gyd-drefnydd cyflogadwyedd academaidd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth gan eich tiwtor personol; sgyrsiau, gweithdai a sesiynau un i un a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd; mynediad i fentora gan gyn-fyfyrwyr; a lleoliadau gwaith myfyrwyr mewn sefydliadau treftadaeth. 

Blwyddyn Mewn Gwaith 

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall eich helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol eich helpu i ystyried eich opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Teaching & Learning

Beth fyddwch chi yn ei ddysgu? 

Diben blwyddyn gyntaf y cwrs Cymraeg gyda Hanes yw cyflwyno problemau dadansoddi a dehongli hanes. Yn semester cyntaf Rhan 1 rydym yn cynnig modiwlau rhagarweiniol sy’n adlewyrchu amrywiaeth mawr o ran cyfnod a thema. Rydym yn cynnig modiwl rhagarweiniol mewn cysyniadau a sgiliau hanesyddol, sy’n darparu ar gyfer anghenion pob myfyriwr newydd, ac yn hwyluso’r newid i astudio yn y brifysgol. Mae hyn yn rhoi golwg ehangach i fyfyrwyr ar yr hanes y maent wedi ei astudio eisoes ac mae’n gyflwyniad delfrydol i fyfyrwyr nad ydynt wedi astudio Hanes i’w lefel A. Byddwch hefyd yn dewis modiwlau eraill o blith amrywiaeth eang o themau a chyfnodau fel y gallwch astudio’r meysydd sydd o ddiddordeb i chi. 

Yn ystod eich ail a thrydydd blwyddyn, byddwch yn dilyn modiwliau o restr hir sydd wedi eu cynllunio i ehangu eich gwybodaeth, rhoi cyfle i chi arsylwi crefft yr hanesydd, a chanolbwyntio’n fanylach ar bynciau a chyfnodau amrywiol. 

Sut y byddwch yn cael eich ddysgu? 

Amcan sylfaenol y maes llafur Hanes yn Aberystwyth yw cyfleu amrywiaeth a chyffro yr agweddau cyfoes tuag at astudio Hanes, a dysgu sgiliau allweddol fel canfod gwybodaeth, dehongli a hunanfynegiant. Cewch eich asesu trwy ddulliau amrywiol fel arholiadau traddodiadol a thraethodau. Bydd hyn yn fodd i chi gyflawni eich addewid a chyrraedd eich ddisgwyliadau dysgu. 

Mae’r Adran wedi ymrwymo i ddysgu drwy grwpiau seminar bach, ochr-yn-ochr â darlithoedd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cyflwyno dysgu arloesol o safon uchel a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial. Bydd gwneud gwaith darllen cyn dod i seminarau yn golygu y gallwch wedyn gymeryd rhan gyflawn yn y trafodaethau a’r rhannu syniadau a fydd yn digwydd. Gan mai nifer fach o fyfyrwyr fydd ym mhob grŵp seminar fe fyddwch yn cael llawer o sylw gan y darlithwyr. 

Bydd gwaith cwrs yn helpu i ddatblygu eich gallu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn drefnus a rhesymegol, tra bydd seminarau’n gymorth i wella eich sgiliau cyflwyno. Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi ichti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu eich helpu os bydd gennych broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â’ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os byddwch angen cymorth.

Entry Requirements

A Levels BCC with B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
MMM-DMM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

International Students

International Baccalaureate:
24 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
65% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Back to the top