BA Welsh / Drama and Theatre Studies

The information on this page relates to September 2016 entry. For 2017 information, including grade requirements, please check our prospectus.

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg a Drama ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddi’n cael y cyfle i astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef Adran y Gymraeg a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r adrannau yn cynnig amrywiaeth ddigymar o ddewisiadau i fyfyrwyr, arbenigedd staff a’r cyfleusterau diweddaraf. Maent yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’u disgyblaethau drwy waith ymarferol arloesol ac ymchwil ysgolheigaidd heriol. I ddysgu mwy am y cwrs arbennig a phoblogaidd hwn, ehanga’r testun isod...

Overview

Wrth ddewis astudio BA Cymraeg a Drama ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth cei brofiad creadigol a bywiog heb ei ail. Mae Adran y Gymraeg yn gartref i gymuned frwdfrydig o fyfyrwyr ac ymchwilwyr sy’n rhannu’r nod o hybu dealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg, ei hanes, ei llenyddiaeth a’i lle yn y byd cyfoes. Mae’r staff sy’n dysgu ar y cwrs yn arbenigwyr mewn meysydd amrywiol ac o ganlyniad byddi’n gallu dewis o blith amrywiaeth eang o bynciau sy’n dy ddiddori. Lleolir elfen Drama ac Astudiaethau Theatr y cwrs mewn adeilad modern sy’n cynnig cyfleusterau gwych, a bydd staff brwdfrydig yn dy ysbrydoli. Cei ymwneud â phartneriaid megis y BBC, S4C, Boom, Fiction Factory, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Arad Goch a llu o rhai eraill. Mae elfen hon y cwrs wedi ei ddylunio i sicrhau fod cydbwysedd rhwng profiad beirniadol a chreadigol, a galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau deallusol, perfformiadol a thechnegol.

Mae Adran y Gymraeg, fel yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni byddi’n cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cei dy ddysgu gan arbenigwyr sydd yn arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol.

Yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu datblygir sgiliau creadigol a deallusol myfyrwyr ym meysydd perfformio, dylunio a thechneg, fel bod myfyrwyr yn ein gadael gyda dealltwriaeth lwyr o Ddrama ac Astudiaethau Theatr. Byddi’n astudio perfformio, damcaniaethau a hanes mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau, a chei gyfle i fod yn rhan o gynyrchiadau mawr ac i weithio gyda chyfarwyddwyr a pherfformwyr blaengar. Cei dy ddysgu gan staff sy’n cynhyrchu gwaith ymchwil rhagorol, a chanddynt llu o gysylltiadau ym meysydd drama, theatr a pherfformio.

Pam astudio Cymraeg a Drama ac Astudiaethau Theatr yn Aberystwyth?

Byth oddi ar sefydlu‘r Coleg yn Aberystwyth yn 1872, bu Adran y Gymraeg yn cyfrannu’n loyw i ddysg a bywyd diwylliannol y genedl, ym meysydd llenyddiaeth a’r cyfryngau eraill, addysg, gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth. Bu nifer o ysgolheigion a llenorion mwyaf nodedig Cymru yn dysgu ac yn astudio yma. Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth yw’r Adran hynaf a’r fwyaf o’i bath yn y byd. Mae cymuned glos a chyfeillgar iawn o fewn Adran y Gymraeg ac mae’r staff yn ymfalchio yn eu perthynas â’i myfyrwyr. Byddi’n cael dy ddysgu yma gan staff sy’n arloesi yn eu meysydd. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd. Wrth astudio yma byddi’n dyfnhau dy ddealltwriaeth o’r iaith, ei llenyddiaeth gyfoethog, a’i diwylliant. Yn Aberystwyth, mae’n anodd dianc o’r bwrlwm Cymraeg a Chymreig sy’n bodoli yma ac mae hynny yn fantais fawr i’r myfyrwyr sy’n dewis astudio Cymraeg fel pwnc.

Rydym yn cynnig cyfleusterau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol, gan gynnwys stiwdios ymarfer a gofodau theatr ragorol lle y gelli ymarfer a chyflwyno dy waith ymarferol. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, un o ganolfannau celfyddydau campws mwyaf yn y DU, wedi ei leoli ar ein campws, ac yn lleoliad poblogaidd i lwyfannu dy waith a mwynhau perfformiadau o bob math.

Mae gennym fantais fawr arall yn Aberystwyth gan mai dyma gartref Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd yn llyfrgell hawlfraint. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau. Mae’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd hefyd wrth law. Trwy ddewis dod yma i Aberystwyth byddi hefyd yn dod yn ran o fwrlwm o ddarlithoedd cyhoeddus, lansiadau, perfformiadau a sgyrsiau sy’n digwydd yn gyson trwy’r flwyddyn yr yr Adrannau academaidd eu hunain a’r tu hwnt.

Mae’r radd hon yn un a ddysgir yn gyfangwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n gynllun gradd blaengar sydd wedi ei gwreiddio yng Nghymru, ac o safbwynt drama, mae’n edrych ar waith a dylanwadau o bedwar ban byd. Ceir perthynas agos a chydweithio creadigol rhwng y staff a’r myfyrwyr.

Dysgir hanner arall y cwrs yn yr Adran Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu. Mae gan yr adran broffil rhyngwladol ar draws pob un o'i disgyblaethau, ac mae’n amlygu ymchwil ac astudiaethau o bwysigrwydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd theatr, ffilm, perfformio a'r cyfryngau mewn amgylchedd diwylliannol byd-eang.

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn 6ed yn y DU o ran grym ymchwil. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o ymchwil yr adran ei ddosbarthu fel ymchwil naill ai o safon sydd gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Yma gallwn gynnig iti brofiad myfyriwr heb ei ail, arbenigedd staff ac adnoddau cwbl gyfoes ar gyfer gwaith ymarferol, fel y gelli ddefnyddio a datblygu dy sgiliau creadigol hyd yr eithaf. 

Roedd 90% o’n graddedigion Theatr, Ffilm a Theledu yn 2014 mewn gwaith neu astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio, sef cynnydd o 7 pwynt canran ar y flwyddyn flaenorol (DLHE 2014). Mae’r cynnydd hwn yn adlewyrchu ein buddsoddiad mewn cynlluniau dyfeisgar a strategol i wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy, cynlluniau sy’n cwmpasu pob un o’n Hathrofeydd academaidd a chredwn yn gryf fod rhain yn debygol o wella ein graddfa ar gyfer cyflogadwyedd ymhellach.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (60 Credits) Rhaid i fyfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Cyfun) gymryd y 60 credyd craidd canlynol:

Semester 1

Prosiect Actio TC10120

Theatr Yr Ugeinfed Ganrif TC11020

Semester 2

Dadansoddi Digwyddiad TC11120

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf astudio'r modiwlau canlynol

Semester 1

Themâu A Ffigurau Llên C.550-1900 CY10110

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10300

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10400

Semester 2

Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY10210

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10310

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10410

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio'r modiwlau canlynol

Semester 1

Llenyddiaeth O 1900 Hyd Heddiw CY10610

Cymraeg Ysgrifenedig 1 CY10710

Semester 2

Braslun O Hanes Ein Llên CY10510

Cymraeg Ysgrifenedig 2 CY10810

Year 1 Options Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 20 credyd o blith y canlynol

Semester 1

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY12510

Semester 2

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY12610

Year 1 Options Rhaid i bob myfyrwir ail iaith astudio CY12810 a CY12910

Semester 1

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg I CY12810

Semester 2

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg Ii CY12910

Year 1 Options Yn amodol ar ofynion eu cynllun gradd arall gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Cyfun) gymryd y modiwlau canlynol:

Semester 1

Astudio Ffilm A'r Cyfryngau TC10200

Gweithdy Cynhyrchu Cyfryngau TC10420

Semester 2

Astudio Ffilm A'r Cyfryngau TC10220

Prosiect Cynhyrchu Cyfryngau TC10720

Year 2 Core (40 Credits) Rhaid i fyfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Cyfun) gymryd y 40 credyd canlynol:

Semester 1

Seiliau Ymarfer Cynhyrchu TC21220

Semester 2

Drama A Hanes TC20420

Year 2 Options Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn.

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Year 2 Options Mae Cymraeg Llyfr a Llafar yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaithyn eu hail flwyddyn.

Semester 1

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY20210

Semester 2

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY20310

Year 2 Options Gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Cyfun) ddewis o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1

Sgiliau Sgriptio TC21300

Lleoliad Ymchwil Cynhyrchu Cyfryngau TC23400

Semester 2

Sgiliau Sgriptio TC21320

Lleoliad Ymchwil Cynhyrchu Cyfryngau TC23420

Available both years Options 60 - 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2/3 yn yr Adran

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Final Year Options Mae'r modiwl yma yn orfodol yn y drydedd flwyddyn i fyfyrwyr Ail Iaith.

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Final Year Options Gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Cyfun) ddewis o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1

Prosiect Cynhyrchu Uwch TC31440

Ysgrifennu Drama TC31700

Prosiect Ymchwil Annibynnol TC36000

Semester 2

Drama A Hanes TC30520

Ysgrifennu Drama TC31740

Prosiect Ymarferol Annibynnol TC35120

Prosiect Ymchwil Annibynnol TC36040

Final Year Options Ar gael yn y flwyddyn olaf yn unig

Semester 1

Traethawd Estynedig CY35100

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35600

Semester 2

Traethawd Estynedig CY35120

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35620

Available both years Options 60 - 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2/3 yn yr Adran

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Employability

Rhagolygon Gyrfa Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog ac mae lefel cyflogadwyedd yr Adran ar hyn o bryd yn 100%. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Mae cyfieithu hefyd yn ddiwydiant sy’n tyfu. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd. 

O ran Drama ac Astudiaethau Theatr, mae myfyrwyr yn dysgu sut i fod yn gyfathrebwyr effeithiol a sut i weithio fel rhan o dîm wrth gydweithio mewn grwpiau cynhyrchu. Byddi’n cael mynediad i rai o'r cyfleusterau mwyaf blaengar megis tri gofod theatr llawn offer a seddi i tua 100 o bobl, tair ystafell ymarfer a chyfleusterau gwisgoedd. Cynhelir dosbarthiadau meistr arbennig gydag arbenigwyr gan gynnwys: cystadlaethau pitsio, gweithdai dylunio sain, dylunio cynhyrchu ar gyfer ffilmiau, dylunio gwallt a cholur, effeithiau arbennig a chyflwyno eich hun yn broffesiynol. 

Mae gan yr adran gysylltiadau ardderchog gyda chwmnïau cynhyrchu lleol, cenedlaethol a rhyngwladol megis Cwmni Theatr Arad Goch a Theatr Genedlaethol Cymru sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i gael golwg ar y diwydiant a datblygu eu sgiliau rhwydweithio. Ceir rhaglen siaradwr gwadd gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn rhoi mewnwelediad i fyfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth am y diwydiannau creadigol ac yn arddangos eu gwaith a'u syniadau. Mae'r adran hefyd yn aelod o'r Academi Sgiliau Cyfryngau ac mae wedi'i achredu gan Creative Skillset. 

Mae lleoliadau gwaith yn cael eu hannog er mwyn i fyfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol a fydd yn eu galluogi i lwyddo yn y gweithle. Yn y blynyddoedd diwethaf mae myfyrwyr wedi bod ar leoliadau gwaith gyda'r BBC, Fiction Factory a Boom Pictures. 

Mae gan yr adran berthynas waith agos gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd ac fe fydd ymgynghorydd gyrfaoedd yn gweithio gyda chi i gefnogi datblygiad eich gyrfa yn y brifysgol a'r broses o drosglwyddo i mewn i'r gweithle. Cynhelir digwyddiadau gyrfaoedd i wneud myfyrwyr yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, fel y Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG). 

Mae'r cynllun hyn yn darparu cyfleoedd i gael profiad gwerthfawr yn y gweithle ac yn fodd e rhoi tro ar yrfa. Mae nifer o’n graddedigion wedi datblygu ym myd actio’n broffesiynol, yn berfformwyr, cyfarwyddwyr a chynllunwyr. Mae nifer yn dod o hyd i waith yn y diwydiannau creadigol neu mewn cwmnïau ffilm a theledu, cyn cyflwyno, perfformio, gweithio fel ymchwilwyr, golygyddion, rheolwyr llawr, gweithredwyr camera, dylunwyr a chyfarwyddwyr yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Teaching, Learning and Assessment

Beth fyddi di’n ei ddysgu?

Yn Adran y Gymraeg, ,mae tair ffrwd o fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf; Cymraeg iaith gyntaf, Cymraeg ail iaith a Dechreuwyr. Bydd pob myfyriwr blwyddyn gyntaf yn dilyn rhai modiwlau craidd.

Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf sy’n cynnwys arolwg o rai o uchafbwyntiau ein llên o’r chweched ganrif hyd at y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Byddi’n cael cyflwyniad beirniadol i ryddiaith a barddoniaeth ddiweddar wrth ddilyn y modiwlau hyn.

Mae cyfres o ddarlithoedd ar wahanol agweddau ar hanes a thafodieithoedd y Gymraeg ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf yn y flwyddyn gyntaf, tra bydd myfyrwyr ail iaith yn cael cyfres o seminarau iaith. Mae’r modiwl ar gyfryngau diwylliant yn un poblogaidd arall, sy’n olrhain y gwahanol gyfryngau a ddefnyddiwyd i drosglwyddo diwylliant yng Nghymru.
Yn ystod dy ail a dy drydedd flwyddyn, bydd dewis eang iawn o fodiwlau gen ti. Bydd y myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith yn dewis o’r un modiwlau bellach. Mae’r modiwlau hynny’n cynnwys pethau mor amrywiol ag ‘Ysgrifennu Creadigol’, ‘Llên Gwerin Hen a Chyfoes’; ‘Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar’ a ‘Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol’. Cei gyfle i ddewis a dethol modiwlau sydd o ddiddordeb penodol iti, neu ddewis rhai mwy galwedigaethol eu natur.

Yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, byddi’n astudio modiwlau cyflwyniadol sy’n cyfuno gwaith perfformio ac ymarferol ochr yn ochr â gwaith dadansoddi testun, hanes y theatr a dadansoddi cynhyrchiad. Dysgir trwy gyfrwng cyfuniad o weithdai ymarferol, ymweliadau theatr, darlithoedd a seminarau.
Yn yr ail flwyddyn byddi’n dewis o blith ystod eang o fodiwlau sy’n ymwneud â’r digwyddiad theatrig gan gynnwys modiwlau sy’n canolbwyntio ar actio a pherfformio, goleuo, sain a gwisgoedd. Yn ogystal â hyn, bydd modd i fyfyrwyr ddewis modiwlau sy’n dadansoddi theatr a pherfformio, megis Drama a Hanes, Sgiliau Sgriptio a Theatr Cymru Gyfoes. Byddi’n gweithio ar berfformiadau unigol bychan a pherfformiadau ar raddfa fawr yn un o’n gofodau theatr.

Yn y drydedd flwyddyn ceir semester dwys o waith ymarferol, sy’n dwyn ynghyd sgiliau ymarferol ac academaidd er mwyn creu cyfres o gynyrchiadau mawrion, nail ai yn un o’n gofodau theatr, neu mewn lleoliad anghonfensiynol. Mae’n brofiad arbennig sy’n cyd-fynd â’r modiwlau eraill megis Prosiect Cynhyrchu Uwch, Prosiect Theatr Gymwysedig, ac Ysgrifennu Drama.

Sut byddi’n cael dy ddysgu?

Yn Adran y Gymraeg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, yn y flwyddyn gyntaf cyflwynir cyfres o ddulliau dysgu ac addysgu sy’n gweddu i’w gilydd, o ddarlithiau ffurfiol i arddangosiadau technegol ac o weithdai ysgrifennu i waith prosiect grŵp. Mae’r amrywiaeth gweithgaredd hwn yn rhan hanfodol o athroniaeth yr Adran, ac mae’n creu amgylchedd dysgu sy’n unigryw o gyffrous a chynhyrchiol.

Fe fyddi’n cymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus sylweddol, ac mewn prosiectau bychan, fydd yn cynnig profiad o weithio’n greadigol a damcaniaethol. Rhoddir pwyslais ar asesu parhaol a hynny drwy gyfrwng prosiectau grŵp, cyflwyniadau seminar, prosiectau ymchwil a llyfrau nodiadau creadigol ac ysgrifennu sgriptiau, ond asesir dy waith hefyd trwy rai traethodau ffurfiol, arholiadau a gwaith cynhyrchu wedi’i asesu. Erbyn diwedd dy radd byddi wedi creu portffolio gwaith o ddeunydd i arddangos dy sgiliau ymchwil a chreadigol i ddarpar gyflogwyr.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd gyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed y rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Student Views

O dan adain tiwtoriaid cefnogol yr adran llwyddais i ddatblygu fel actor yn enwedig yn y modiwlau perfformio ar ddiwedd yr ail a’r drydedd flwyddyn a bu hyn yn help o mi ennill lle ar gwrs action uwchraddedig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Erbyn hyn rwyf wedi cwblhau’r cwrs hwnnw ac yn gweithio fel actor proffesiynol. Gwawr Loader

Pan ddechreuais fy ngradd yn Aberystwyth nid oeddwn yn sicr pa agwedd o ddrama a theatr i ddewis fel gyrfa. Roedd y cyfle i ddewis amrywiaeth o fodiwlau e.e. actio, sgriptio, senograffi, a chyda cydbwysedd da o ddamcaniaeth ag ymarfer yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad fy nealltwriaeth o ddrama a theatr. Cefais fy mlas gyntaf o gyfarwyddo yn ystod yr ail flwyddyn wrth wneud y modiwl cyfarwyddo. Yn fy nhrydedd flwyddyn fe wnes i gyd-gyfarwyddo, dyfeisio a theithio darn o theatr mewn addysg. Gydag angor fawr y profiadau yma cefais ofal a chefnogaeth fy narlithwyr a darganfyddais fy mrwdfrydedd ar gyfer cyfarwyddo.
Ar ôl graddio teimlais fy mod i’n gallu camu allan i’r byd ‘real’ i barhau a’m siwrne dysgu. Ar ôl graddio fe wnes i gwblhau cwrs blwyddyn yn hyfforddi fel cyfarwyddwr theatr gyda Living Pictures a Sherman Cymru. Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio gyda nifer o wahanol sefydliadau fel cyfarwyddwr llawrydd e.e. Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru a Mess Up the Mess. Cefais Wobr Artist Sy'n Datblygu gan Theatr Iolo a dychwelais i Aberystwyth i weithio fel Cyfarwyddwr sy'n Datblygu i National Theatre Wales a Rimini Protokoll o’r Almaen. Dwi ar hyn o bryd yn gweithio fel Cynorthwyydd Llenyddol a Thiwtor i Theatr Ieuenctid Sherman Cymru, a dwi hefyd yn gweithio fel tiwtor i Brifysgol Morgannwg ac fel hyrwyddwraig drama mewn ysgolion. Sarah Bickerton

Key Information Set