BA

Welsh / Film and Television Studies

Key Facts

Code QWM6
 • Typical A-level offer

  BBC-BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg ac Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddi’n astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef Adran y Gymraeg a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r ddwy adran yn cynnig amrywiaeth ddigymar o ddewisiadau i fyfyrwyr, arbenigedd staff a’r cyfleusterau diweddaraf. Maent yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’u ddisgyblaethau drwy waith ymarferol arloesol ac ymchwil ysgolheigaidd heriol.

Top 10 in the UK for student satisfaction in the subject area of Cinematics (NSS 2016)
94% student satisfaction for our Film and Television Studies degree scheme (NSS 2016)

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of Theatre, Film and Television Studies: 91% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of Film and Television Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

 • Overview
 • Modules
 • Employability
 • Teaching & Learning
 • Student Views

Overview

Mae gradd sy’n cynnwys y Gymraeg yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r Adran gyda’r uchaf posib. Ar hyn o bryd mae lefel cyflogadwyedd yr Adran yn 100% (mae holl raddedigion yr Adran mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis wedi graddio.) 

Rhan o waith yr Adran yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnawn yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd sy’n cynnwys y Gymraeg yn eich paratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu eich sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni fe fyddi di’n cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Fe gei dy ddysgu gan arbenigwyr sydd yn arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol.

Mae’r rhaglen astudio o fewn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn greadigol ac yn heriol, ac mae’n cyfuno ffyrdd beirniadol a chreadigol o astudio cynyrchiadau, sefydliadau a chynulleidfaoedd ym myd ffilm a theledu. Mae’r cwrs yn arbennig gan ei fod yn integreiddio gwaith creadigol a gwaith beriniadol, fel y gall un dull o astudio ysgogi a chyfoethogi’r llall a chreu profiad academaidd cadarn sy’n llawn boddhad. Cynlluniwyd y rhaglen radd arloesol ac unigryw hon er mwyn sicrhau cydbwysedd rhagorol rhwng gwaith ymarferol a gwaith damcaniaethol. O ddilyn y cwrs byddi’n datblygu dy sgiliau creadigol, deallusol a thechnegol, fel y byddi’n meithrin dealltwriaeth gyfoethog o faes Ffilm a Theledu.

Pam Astudio Cymraeg ac Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

Byth oddi ar sefydlu y Coleg yn Aberystwyth yn 1872, bu Adran y Gymraeg yn cyfrannu’n loyw i ddysg a bywyd diwylliannol y genedl, ym meysydd llenyddiaeth a’r cyfryngau eraill, addysg, gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth. Bu nifer o ysgolheigion a llenorion mwyaf nodedig Cymru yn dysgu ac yn astudio yma. 

Bydd gradd gyda’r Gymraeg yn rhan ohoni yn dy baratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu dy sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. Mae cymuned glos a chyfeillgar iawn o fewn Adran y Gymraeg ac mae’r staff yn ymfalchio yn eu perthynas â’u myfyrwyr. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd. Wrth astudio yma byddi’n dyfnhau dy ddealltwriaeth o’r iaith, ei llenyddiaeth gyfoethog, a’i diwylliant.

Cartref elfen Astudiaethau Ffilm a Theledu y cwrs yw’r Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu. Mae gan yr adran broffil ryngwladol ar draws pob un o'i disgyblaethau, ac mae’n amlygu ymchwil ac astudiaethau o bwysigrwydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd theatr, ffilm, perfformio a'r cyfryngau mewn amgylchedd diwylliannol byd-eang.

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn 6ed yn y DU o ran grym ymchwil. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o ymchwil yr adran ei ddosbarthu fel ymchwil naill ai o safon sydd gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol.

Yma gallwn gynnig iti brofiad myfyriwr heb ei ail, arbenigedd staff ac adnoddau cwbl gyfoes ar gyfer gwaith ymarferol, fel y galli ddefnyddio a datblygu dy sgiliau creadigol hyd yr eithaf. Mae’r adnoddau gwych yn cynnwys labordai cyfrifiadurol penodol ar gyfer gweithio gyda’r cyfryngau digidol, a stiwdios ar gyfer golygu a chynhyrchu digidol.

Mae rhagor o adnoddau ar gael i fyfyrwyr yn sgîl ein partneriaethau strategol gyda Boom Pictures a Fiction Factory, a’n perthynas agos â Cwmni Da, Telesgop, Rondo a Tinopolis, S4C, BBFC, Theatr Genedlaethol Cymru, Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Arad Goch, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Sgrîn a Sain Genedlaethol Cymru, Golwg 360, a BBC Cymru / Wales sydd â swyddfeydd a stiwdio ddarlledu leol yn yr Adran. Cydnabyddir yr Adran hefyd fel academi gan AVID, ac mae’n bartner yn Academi Cyfryngau Cymru Skilllset – canolfan ragoriaeth gydnabyddedig mewn cynyrchu yn y cyfryngau.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Employability

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog ac fel y soniwyd mae lefel cyflogadwyedd yr Adran yn 100% ar hyn o bryd. Mae llawer o’n graddedigion yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd. 

Mae myfyrwyr y radd Astudiaethau Ffilm a Theledu wedi mynd ymlaen i wahanol broffesiynau yn y cyfryngau. Ymhlith ein cyn-fyfyrwyr mae ymchwilwyr gyda theledu a radio’r BBC, dau o olygyddion comisiynu S4C, cynhyrchydd gyda Talkback Production ac amryw o rai eraill sy’n cynhyrchu i radio a theledu annibynnol. Cafodd graddedigion eraill waith gyda Chanolfan Deledu’r BBC, Gwasanaethau Allanol y BBC, BBC Cymru, ITV, S4C a chwmnïau teledu annibynnol yn ymchwilwyr, rheolwyr llawr, dynion a merched camera, technegwyr sain a chyfarwyddwyr; mae llawer wedi ennill lle ar gynlluniau yn y diwydiant i gael eu hyfforddi i fod yn weithwyr camera a golygyddion.

Yr un mor berthnasol yw’r ffaith bod graddedigion eraill wedi defnyddio’r cwrs a’r sgiliau a ddysgwyd i fynd i sawl proffesiwn arall, gan gynnwys dysgu, ymchwil, marchnata, y diwydiannau cyfrifiadurol a chysylltiadau cyhoeddus. Mae eraill wedi sefydlu mentrau entrepreneuraidd ac wedi datblygu cwmnïau sydd wedi deillio o’r Brifysgol.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am y radd hon yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:
• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gallu gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Blwyddyn Mewn Gwaith

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Teaching & Learning

Beth fyddi di’n ei ddysgu? 

Yn Adran y Gymraeg, rydym yn cynnig nifer o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf sy’n cynnwys cytfleoedd i gaboli dy iaith lafar ac ysgrifenedig ac arolwg o rai o uchafbwyntiau ein llên o’r chweched ganrif hyd at y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a chyflwyniad beirniadol i ryddiaith a barddoniaeth ddiweddar. 

Mae cyfres o ddarlithoedd ar wahanol agweddau ar hanes a thafodieithoedd y Gymraeg ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf yn y flwyddyn gyntaf, tra bydd myfyrwyr ail iaith yn cael cyfres o seminarau iaith. 

Yn ystod dy ail a dy drydedd flwyddyn, bydd dewis eang iawn o fodiwlau gen ti. Bydd y myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith yn dewis o’r un modiwlau bellach. Mae’r modiwlau hynny’n cynnwys pethau mor amrywiol ag ‘Ysgrifennu Creadigol’, ‘Llên Gwerin Hen a Chyfoes’; ‘Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar’ a ‘Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol’. Cei gyfle i ddewis a dethol modiwlau sydd o ddiddordeb penodol iti, neu ddewis rhai mwy galwedigaethol eu natur. 

Yn Adran y Gymraeg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion. 

O ran yr elfen Astudiaethau Ffilm a Theledu, bydd y flwyddyn gyntaf yn dy gyflwyno i astudio ffilm a theledu drwy ddatblygu’r sgiliau ymarferol ar bob cam o’r broses gynhyrchu, o lunio sgript i’r ffilmio ac yna’r golygu terfynol. Cyfunir hyn â meysydd astudio eraill a fydd yn dy gyflwyno i archwilio strwythur ffurfiau ar gyfer y sgrîn yn feirniadol a deall eu harwyddocad yn y gymdeithas. 

Yn dy ail a’th drydedd flwyddyn byddi’n cyfuno datblygu dy sgiliau cynhyrchu ymhellach ag ymchwil feirniadol i hanes penodol a swyddogaeth arbennig pob cyfrwng. Ar ochr y cynhyrchu galli grynhoi arbenigedd mewn technegau cynhyrchu allweddol, megis ysgrifennu sgriptiau i’r radio, teledu a ffilm, ymchwilio ar gynhyrchiad, cynhyrchu rhaglenni dogfen neu ffuglen, a phrofiad o gynhyrchu mewn stiwdio. 

Yn y drydedd flwyddyn, anogir myfyrwyr i ddatblygu eu diddordebau a’u sgiliau unigol. Cei ddewis o blith rhestr faith o fodiwlau megis ‘Ffilm a Chyfryngau Cymru’, ‘Ffilmiau Hollywood Clasurol’, ‘Ysgrifennu ar gyfer Sgrin a Theledu’, ‘Ffilmiau Dogfen’, ‘Cynhyrchu Stiwdio’ a ‘Cynhrychu Amlblatfform’. Yn dy flwyddyn olaf hefyd cei’r her o gynhyrchu, cyfarwyddo neu olygu dy fideo fer dy hun, a all fod yn arbrofol, yn ddogfennol neu’n ffuglen storiol. Y bwriad yw datblygu’r sgiliau a’r diddordebau a fydd yn dy arfogi ar gyfer camau nesaf dy yrfa, boed hynny’n gam i fyd gwaith neu radd uwch. Cei gyfle hefyd i ddewis a datblygu dy destun ymchwil dy hun a llunio darn gwreiddiol o ymchwil annibynnol. 

Sut byddi’n cael dy ddysgu? 

O’r flwyddyn gyntaf cyflwynir cyfres o ddulliau dysgu ac addysgu sy’n gweddu i’w gilydd, o ddarlithiau ffurfiol i arddangosiadau technegol ac o weithdai ysgrifennu i waith prosiect grŵp. Mae’r amrywiaeth gweithgaredd hwn yn rhan hanfodol o athroniaeth yr Adran, ac mae’n creu amgylchedd dysgu sy’n unigryw o gyffrous a chynhyrchiol. Mae profiad gwaith yn rhan greiddiol o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Adrannau, ac rydym yn sicrhau dy fod yn magu llawer o sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol sy’n hollbwysig yn y farchnad swyddi sydd ohoni. Rhoddir pwyslais ar asesu parhaol a hynny drwy gyfrwng prosiectau grŵp, cyflwyniadau seminar, prosiectau ymchwil a llyfrau nodiadau creadigol, ysgrifennu sgriptiau, byrddau stori a chynigion, ond asesir dy waith hefyd trwy rai traethodau ffurfiol, arholiadau a gwaith cynhyrchu wedi’i asesu. Erbyn diwedd dy radd byddi wedi creu portffolio gwaith o ddeunydd i arddangos dy sgiliau ymchwil a chreadigol i ddarpar gyflogwyr. 

Tiwtor Personol 

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Student Views

Ers gadael y Brifysgol yn Aberystwyth rydw i nawr yn gweithio ar raglenni plant i gwmni teledu Boomerang yng Nghaerdydd. Roeddwn i wastad wedi bod eisiau gweithio yn y cyfryngau, felly roedd y dewis i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un hawdd. Dros y tair blynedd, bues yn ffodus iawn i ddysgu gan ddarlithwyr profiadol, deallus, a oedd o hyd yn barod i helpu, ac fe gafon ni dipyn o hwyl drwy gydol y cwrs. Cefais gyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o offer modern a oedd yn golygu fod gennyf y gallu a’r ddealltwriaeth i weithio gyda’r offer diweddaraf wrth fynd allan i’r byd mawr i chwilio am waith. Mae Aberystwyth yn sicr yn le hoffus iawn i astudio, ac nid yn unig y mae’r cwrs wedi ei gynllunio mewn ffordd sy’n rhoi’r cyfle i bobl astudio pob agwedd ar fyd teledu, ond mae hefyd yn rhoi’r gallu i’r unigolyn adeiladu’r cwrs mewn modd sy’n caniatáu iddyn nhw ddysgu’r sgiliau priodol sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Rhywbeth sydd wedi bod o help mawr i mi yn bersonol ydy’r ffaith fod gan yr Adran yn Aberystwyth gysylltiadau da â chwmni teledu Boomerang, a oedd yn golygu fod nifer o’r myfyrwyr, yn cynnwys fi, wedi cael y cyfle i wneud profiad gwaith gyda’r cwmni, yn enwedig tra roeddynt yn defnyddio stiwdio o fewn ein Adran i recordio rhaglenni. Golygodd hyn i Boomerang gynnig swydd i mi yn syth wedi gadael Aberystwyth. Felly rydw i’n hynod o ddiolchgar i’r Adran, a’r darlithwyr am y cyfleodd y maent wedi’u rhoi i mi. Mi wnes i fwynhau pob eiliad o fy amser yn Aberystwyth, ac mae wir yn lle sy’n cynnig bywyd myfyriwr anhygoel, heb sôn am roi’r profiad a’r ddealltwriaeth sydd angen ar fyfyrwyr i ddechrau ar eu gyrfa. Byddwn yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i ystyried y cwrs yma o ddifri. Nathan Ifans

Entry Requirements

A Levels BBC-BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

International Students

International Baccalaureate:
28-30 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
65-70% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Back to the top