BA

Welsh / Spanish

Key Facts

Code QR54
  • Typical A-level offer

    BBC with B in Spanish unless to be studied as a beginner and B in Welsh 1st or 2nd Language

  • Course Length

    4 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Student Satisfaction and Employability Results

Top 5 in the UK for the subject of Celtic Studies (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

Department of Welsh and Celtic Studies: 90% student satisfaction (NSS 2018)

100% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Language graduates nationally (HESA 2018*)

Department of Modern Languages: 92% student satisfaction for the subject of Languages  (NSS 2018)

95% of our graduates were in work or further study within 6 months, 1% more than Language graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

I’ch galluogi i wneud y cyfuniad o bynciau sydd fwyaf perthnasol a diddorol i chi, mae’r Brifysgol yn cynnig sawl Gradd Gyfun. Mae cynlluniau gradd Cyfun yn caniatáu ichi astudio dau bwnc yn gyfartal fel eich bod yn dod yn wybodus yn y ddau. Os ydych yn astudio iaith Ewropeaidd yn rhan o radd Gyfun, bydd y radd yn gynllun pedair blynedd.

Mae gradd sy’n cynnwys y Gymraeg yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r adran yma yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd. Rhan o waith yr Adran yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnawn yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd yn cynnwys y Gymraeg yn eich paratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu eich sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod eich cyfnod yn fyfyriwr gyda ni byddwch yn  cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr sy’n arloesi yn eu maes a byddwch yn dilyn cwrs cyffrous a heriol.

Mae Sbaeneg yn cael ei siarad gan dros 350 miliwn o bobl ar draws y byd, ac mae’n fwyfwy pwysig o ran diwylliant a masnach yng Ngogledd America ac Asia. Mae Ffrainc yn un o brif bartneriaid economaidd Prydain a phrif fuddsoddwr Ewrop dramor. Mae sgiliau yn yr ieithoedd hyn yn hanfodol i fuddiannau economaidd, gwleidyddol a strategol y Deyrnas Gyfunol ac mae llawer o alw ymhlith cyflogwyr am raddedigion ieithoedd modern. Er y byddwch yn meithrin yr un sgiliau â graddedigion eraill yn y Celfyddydau, bydd gennych un fantais amlwg o’i gymharu â myfyrwyr eraill: byddwch wedi byw yn annibynnol mewn gwlad dramor, ac wedi dysgu’r ddawn gymdeithasol bwysig o gyfathrebu rhyngddiwylliannol. Bydd cyflogwyr yn cydnabod gwerth yr annibyniaeth, yr hyder cymdeithasol a’r lefel uchel o sgiliau ieithyddol sy’n cael eu meithrin yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r Adran Ieithoedd Ewropeaidd yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau gradd deniadol i’ch arfogi â lefel uchel o gymhwysedd ieithyddol a gwybodaeth gadarn o’r diwylliant sy’n gysylltiedig â’r iaith/ ieithoedd yr ydych yn ei/eu (h)astudio. Yn ystod eich cyfnod yn fyfyriwr cewch ddewis o blith amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau. Adran gymharol fach yw hon sy’n golygu bod y staff a’r myfyrwyr yn perthyn i gymuned glos a chyfeillgar. Mae nifer o’r modiwlau yn ymwneud â diddordebau ymchwil y staff. Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynnalwyd yn Brifysgol Aberystwyth o safon â gydnabyddir yn rhyngwladol. Byddwch yn elwa o gael eich dysgu gan staff sy’n arbenigo yn eu maes ac sy’n aelodau gweithgar o gymunedau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol. 

Roedd 92% o’n graddedigion Ieithoedd Ewropeaidd yn 2014 mewn gwaith neu astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. Roedd 78% mewn gwaith ar lefel 'broffesiynol' neu mewn addysg ar lefel 'raddedig', sef 9 pwynt canran yn uwch na’r cyfartaledd cyffredinol cenedlaethol (DLHE 2014).

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

All of the lecturers in the Department of Modern Languages are qualified to PhD level and are research active specialists in their chosen field. We also employ highly qualified and experienced language tutors, and native-speakers, who will ensure that your learning is of the highest possible quality and who will provide you with constant support through your years of study.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Spanish Language SP20130 30

Options

Module Name Module Code Credit Value
Cuba In Revolution SP26020 20
Extended Essay Module EL20510 10
Language Of Business And Current Affairs 1 SP20310 10
Romance Linguistics EL20220 20
Spanish American Cinema SP26120 20
Spanish Cinema Ii: New Tendencies SP25220 20
Teaching English To Speakers Of Other Languages 1 (tesol Or Tefl) IC21820 20

Core

Core

Module Name Module Code Credit Value
Modiwl Dramor Ffug CYS0060 60
Year Abroad Assessment SPS0060 60

Core

Module Name Module Code Credit Value
Gloywi Iaith Yr Ail Iaith CY31120 20
Spanish Language SP30130 30

Options

Module Name Module Code Credit Value
Actualidades * SP31410 10
Cuba In Revolution SP36020 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Romance Linguistics EL30320 20
Spanish Cinema Ii: New Tendencies SP35220 20
Teaching English To Speakers Of Other Languages 2 (tesol Or Tefl) IC31920 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Employability

Mae cyflogwyr yn datgan yn gyson fod gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr ymhlith darpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth helaeth o swyddi yn y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru. Perthyn gwerth neilltuol i’r radd sengl hon yn y Gymraeg.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Cewch ddewis o amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous o ran swyddi a hyfforddiant pellach yn dilyn gradd yn Sbaeneg gyda’r Gymraeg. Yn ystadegol, mae ieithyddion modern ymhlith y graddedigion mwyaf cyflogadwy. Bydd nifer o’n myfyrwyr yn mynd i addysgu’r iaith y maent wedi ei dysgu a bydd canran uchel o’n graddedigion yn cael swyddi gweinyddol a rheolaethol. Mae gradd o’r Adran Ieithoedd Modern yn gymhwyster sy’n agor y drws i lawer o broffesiynau ym Mhrydain, yn eu plith y gwasanaeth sifil, twristiaeth, gwaith cymdeithasol, llyfrgellyddiaeth, cyhoeddi a darlledu, a bydd ein graddau yn mynd â’n myfyrwyr ar draws y byd.

Bydd eich blwyddyn dramor yn eich gosod ar wahân i’r rhan fwyaf o raddedigion, gan ddangos eich gallu i fyw mewn lle tramor, ac ymdoddi i ddiwylliant gwahanol. Bydd y Brifysgol hefyd yn cynnig rhychwant o gynlluniau i’ch helpu i’ch gwneud eich hun yn fwy cyflogadwy. Ceir cyfleoedd i weithio am dâl a phrofiad gwaith yn y Brifysgol a’r dref, a gall y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd eich helpu i gynllunio eich dyfodol, i lunio CV, ac i chwilio am waith yn ystod eich astudiaethau, ac ar ôl hynny. At hyn, bydd Portffolio Datblygiad Personol y Brifysgol, lle byddwch yn cofnodi eich astudiaethau academaidd, yn ogystal â chofnodi datblygiad eich sgiliau a’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol, yn ffordd ddefnyddiol o gofnodi eich cynnydd yn ystod eich astudiaethau, a gall eich helpu i benderfynu pa yrfa sydd fwyaf addas i chi.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Sbaeneg gyda’r Gymraeg yn eich arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

•  mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon

• gweithio’n annibynnol

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i amserlen dynn

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb

• sgiliau ymchwil

Teaching & Learning

Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf sy’n cynnwys cyfleoedd i gaboli eich iaith lafar ac ysgrifenedig ac arolwg o rai o uchafbwyntiau ein llên o’r chweched ganrif hyd at y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a chyflwyniad beirniadol i ryddiaith a barddoniaeth ddiweddar.

Mae cyfres o ddarlithoedd ar wahanol agweddau ar hanes a thafodieithoedd y Gymraeg ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf yn y flwyddyn gyntaf, tra bydd myfyrwyr ail iaith yn cael cyfres o seminarau iaith.

Yn ystod eich ail a’ch trydedd flwyddyn, bydd dewis eang iawn o fodiwlau gennych. Bydd y myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith yn dewis o’r un modiwlau bellach. Mae’r modiwlau hynny’n cynnwys pethau mor amrywiol ag ‘Ysgrifennu Creadigol’, ‘Llên Gwerin Hen a Chyfoes’; ‘Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar’ a ‘Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol’. Cewch gyfle i ddewis a dethol modiwlau sydd o ddiddordeb penodol ichi, neu ddewis rhai mwy galwedigaethol eu natur.

Yn Adran y Gymraeg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Caiff gwaith y myfyrwyr ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Mae Sbaeneg ar gael i ddechreuwyr a myfyrwyr mwy profiadol. Bydd dechreuwyr yn dilyn cwrs dwys yn ystod y flwyddyn gyntaf, yn cynnwys gwaith annibynnol a gwaith dan gyfarwyddyd yn y Ganolfan Adnoddau Iaith. Dysgir dechreuwyr a myfyrwyr uwch gyda’i gilydd yn yr ail flwyddyn.

Nod y dosbarthiadau iaith fydd gwella eich meistrolaeth o Sbaeneg ysgrifenedig a llafar trwy ddulliau amrywiol a diddorol. Bydd yr aseiniadau’n cynnwys amrywiaeth o ymarferion (e.e. gwrando a deall, ysgrifennu traethodau, cyfieithu, cyflwyniadau llafar) a bydd disgwyl ichi gwblhau ymarferion dysgu iaith â chymorth cyfrifiadur. Cewch o leiaf un dosbarth bob wythnos yng nghwmni rhywun sy’n siarad Sbaeneg yn rhugl, a chewch gyfleoedd eraill yn rheolaidd i ddefnyddio Sbaeneg, e.e. mewn dosbarthiadau trafod. Dangosir ffilmiau yn yr iaith Sbaeneg yn rheolaidd hefyd.

Ceir dewis atyniadol o fodiwlau a fydd yn eich galluogi i ehangu’ch gwybodaeth o’r ffactorau diwylliannol a gwleidyddol-gymdeithasol sydd wedi ffurfio Sbaen ac ardaloedd Sbaenaidd America, ac i loywi’ch gallu i’w dadansoddi. Bydd modiwlau diwylliannol fel y Gwareiddiad Sbaenaidd yn caniatáu ichi astudio datblygiad iaith a diwylliant Sbaen dros amser, tra bydd modiwlau ar lenyddiaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif o Sbaen ac ardaloedd Sbaenaidd America yn cryfhau’ch dealltwriaeth o faterion ieithyddol, diwylliannol a gwleidyddol. At hyn, byddwch yn gallu astudio sinema drawsatlantig yn yr iaith Sbaeneg a sinema fodern Sbaen yn fanwl. Ceir hefyd fodiwlau ar faterion cyfoes i’ch galluogi i astudio pynciau cyfoes yn y Sbaen sydd ohoni yn yr iaith Sbaeneg ac i ddatblygu eich sgiliau ieithyddol yn ogystal â gloywi eich gallu i feirniadu.

Diolch i fframwaith Erasmus mae gennym gysylltiadau arbennig â phrifysgolion Cádiz, Córdoba, Lleida, Oviedo a Valladolid. Mae’n debyg mai eich blwyddyn dramor, sef trydedd flwyddyn eich astudiaethau, fydd  elfen fwyaf cyffrous, boddhaus a gwerthfawr eich gradd Ieithoedd Modern. Bydd treulio blwyddyn yn byw’n annibynnol mewn gwlad dramor o fantais i chi wrth greu argraff ar gyflogwyr, a chewch brofiad bythgofiadwy o wneud hynny hefyd.

Mae’r Adran o’r farn y dylid cynnig dewis cymharol benagored i fyfyrwyr ynglŷn â’r flwyddyn dramor, er y byddwn hefyd yn rhoi digon o gyngor i chi. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio mewn prifysgol. Neu, os yw’n well gennych, gallwch weithio fel cynorthwy-ydd Saesneg mewn ysgol. O wneud hynny, cewch gyflog rheolaidd bob mis a chyswllt â nifer fawr o bobl bob dydd, sy’n golygu llawer o gyfle i gyfathrebu yn yr iaith dramor.

Gallech hefyd ddewis gweithio, a bydd canran dda o’n myfyrwyr yn trefnu eu gwaith eu hunain am flwyddyn. Ceir hefyd gynlluniau amrywiol sy’n cael eu hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd sy’n cynnig lleoliad gwaith dramor, e.e. Comenius neu Leonardo. Byddwch yn derbyn manylion llawn yn ystod eich ail flwyddyn. Gallwch hefyd ddewis cyfuniad o’r posibiliadau hyn, er enghraifft astudio yn ystod un semester a gweithio yn ystod y llall; mewn ambell wlad mae’n bosibl bod yn gynorthwy-ydd am hanner blwyddyn hefyd.

Discover More

Typical Entry Requirements

A Levels BBC with B in Spanish unless to be studied as a beginner and B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM with specified subject with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

International Baccalaureate:
28 points overall with 5 points in Spanish at Higher Level unless to be studied as a beginner and with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
68% with 70% in Spanish unless to be studied as a beginner and with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

The University operates an inclusive admissions policy and our offers can vary. Please refer to our country-specific pages for details of the international qualifications we accept. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top