BA

Welsh / Mathematics

Key Facts

Code GQ15
  • Typical A-level offer

    ABC with A in Mathematics or BBB with B in Mathematics. B in Welsh 1st or 2nd Language

  • Course Length

    3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg a Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddi’n cael y cyfle i astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef Adran y Gymraeg a’r Adran Mathemateg. Mae’r adrannau’n cynnig amrywiaeth ddigymar o ddewisiadau i fyfyrwyr, arbenigedd staff a’r adnoddau diweddaraf. Maent yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol ar yr un llaw ynghyd â sgiliau adnabod a dadansoddi siapiau, coladu data a chyfrifiadu. Ni chynigir y cyfuniad hwn gan unrhyw Brifysgol arall ym Mhrydain.

Mae gradd yn y Gymraeg yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r adran yma yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib. Rhan o waith yr Adran yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnewn yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd yn y Gymraeg yn dy baratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu dy sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Byddi’n cael dewis o blith amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n cwmpasu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cei dy ddysgu gan arbenigwyr sy’n arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol. At hynny ceir gyfle unigryw i gyfuno’r astudiaethau hyn ag arbenigedd cwbl wahanol. Mae’r cynllun gradd Mathemateg yn cwmpasu elfennau craidd y ddisgyblaeth, ac yn ychwanegu dewis gwych o elfennau arbenigol. Cewch eich dysgu mewn darlithoedd a dosbarthiadau ymarferol sydd â chymhareb dda staff/myfyrwyr. Mae galw mawr am raddedigion y cynllun Mathemateg mewn llawer o ddiwydiannau oherwydd eu doniau datrys problemau, eu dull clir a dadansoddol o feddwl a’u gallu i ddadlau’n rhesymegol.

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of Mathematics: 92% student satisfaction (NSS 2016)

94% of undergraduates from the Department of Mathematics who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Modules
  • Employability
  • Teaching & Learning

Overview

Pam Astudio Cymraeg a Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth

Er y dysgir y mwyafrif o’r dewisiadau Mathemateg trwy’r Saesneg darperir rhai cyrsiau trwy’r Gymraeg a dylech gysylltu â’r Adran i drafod hynny.

Cafodd ein cyrsiau Mathemateg eu hachredu gan yr IMA (Institute for Mathematics and its Applications), sef cymdeithas ddysgedig a phroffesiynol y Deyrnas Gyfunol mewn mathemateg. Diben yr IMA yw cynorthwyo i hyrwyddo gwybodaeth fathemategol a’i chymwysiadau, a hyrwyddo a gwella diwylliant mathemategol yn y Deyrnas Gyfunol a mannau eraill, er lles y cyhoedd. Yn ogystal â hyn, barnwyd bod ein holl ymchwil mathemateg o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol ac uwch, gyda 1 o bob 8 o’r allbynnau gyda’r gorau yn y byd (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth yw’r Adran hynaf a’r fwyaf o’i bath yn y byd acmae’n cyfrannu’n loyw i ddysg a bywyd diwylliannol y genedl, ym meysydd llenyddiaeth a’r cyfryngau eraill, addysg, gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth. Bu nifer o ysgolheigion a llenorion mwyaf nodedig Cymru yn dysgu ac yn astudio yma. Mae’r Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei cydnabyddu fel canolfan ymchwil gyda safon fyd-eang; yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd.

Mae cymuned glòs a chyfeillgar iawn o fewn Adran y Gymraeg ac mae’r staff yn ymfalchïo yn eu perthynas â’u myfyrwyr. Wrth astudio yma byddi’n dyfnhau dy ddealltwriaeth o’r iaith, ei llenyddiaeth gyfoethog, a’i diwylliant. Yn Aberystwyth, mae’n anodd dianc o’r bwrlwm Cymraeg a Chymreig ac mae hynny’n fantais fawr i’r myfyrwyr sy’n dewis astudio Cymraeg fel pwnc.

Mae gennym fantais fawr arall yn Aberystwyth gan mai dyma gartref Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd yn llyfrgell hawlfraint. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

All lecturers in the Department of Mathematics are qualified to PhD level and are research active. The majority have a postgraduate teaching qualification and new staff are required to complete the PGCTHE. The department also employs a number of part time tutors, with extensive teaching experience, and some student demonstrators, who are selected from our undergraduate and postgraduate students.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Employability

Rhagolygon gyrfa

Mae’r cyfuniad hwn yn ehangu’ch cyflogadwyedd yn sylweddol.

Bydd gradd mewn Mathemateg yn eich paratoi am ddewisiadau gyrfa lle mae galw mawr am allu rhifyddol arbenigol a dull rhesymegol a dadansoddol o feddwl. Mae’r rhain yn cynnwys gweithio i fudiadau tebyg i’r Swyddfa Ystadegau Genedlaethol a’r Swyddfa Feteorolegol, ond mae llwybrau gyrfa fel cyfrifeg a bancio, dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd, rheoli cyllid, dadansoddi buddsoddiadau, technoleg gwybodaeth, ymchwil a darlithio hefyd yn agored ichi.

Mae cyflogwyr yn datgan yn gyson bod gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth yn arwydd o gyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr ymhlith darpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth helaeth o swyddi yn y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru. Mae i’r ddarpariaeth hon werth neilltuol ac mae 100% o fyfyrwyr Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd y Brifysgol mewn swydd o fewn chwe mis i radio.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Trwy gyfuno’r ddau bwnc yma bydd drysau’n agor i nifer fawr o ddiwydiannau a swyddi eraill yn ogystal â’r hyn a nodwyd uchod.

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd gyfun mewn Cymraeg a Mathemateg yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Blwyddyn Mewn Gwaith

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Deyrnas Gyfunol neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Teaching & Learning

Sut byddi’n cael dy ddysgu?

Yn y ddwy adran gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau, tiwtorialau a gwaith grŵp. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn ysgogi trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

 Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i bob myfyriwr am gyfnod cyfan y cwrs gradd, a bydd yn gallu helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i fyfyrwyr gysylltu â’r tiwtor personol ar unrhyw adeg os byddant angen cymorth.

Typical Entry Requirements

A Levels ABC with A in Mathematics or BBB with B in Mathematics. B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

BTEC National Diploma:
DMM-DDM with A/B in A level Mathematics and with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

UCAS Tariff:
104 - 112

International Students

International Baccalaureate:
28-30 points with 4-5 points in Mathematics at Higher Level and with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
70% overall with 75% in Mathematics and with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Applicants are considered on their individual merits and offers can vary. For further information, please contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top