PGCE

French

Key Facts

Course Code R1XC
 • Qualification

  PGCE

 • Typical Course Length

  1 Year

Apply Now

Mae'r cwrs Ieithoedd Tramor Modern yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon llwyddiannus. Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Ieithoedd Tramor Modern yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel CA3, CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Ym mhob un o'r sesiynau yn y brifysgol disgwylir i'r athrawon gymryd rhan weithredol. Mae'r gwaith cwrs yn waith ymarferol yn bennaf ac mae'n cysylltu'n agos â'r dysgu a'r addysgu.

Key Facts

Ar ddechrau'r cwrs cyflwynir yr athrawon dan hyfforddiant i amrywiaeth o gynlluniau a strategaethau a ddefnyddir ar hyn o bryd wrth ddysgu Ieithoedd Tramor Modern ar lefel uwchradd. Byddwch yn edrych ar y modd y mae disgyblion yn dysgu a datblygu. Byddwch yn ystyried ffactorau i gadw mewn cof wrth ddatblygu gwersi sy'n ddiddorol, cytbwys a pherthnasol i ofynion y disgyblion. Bydd gennych gyfleoedd i ystyried y gwahanol ffyrdd y gall disgyblion gaffael iaith dramor fodern , ac yn cyfarwyddo ag amrywiaeth o adnoddau y gellir eu defnyddio i gefnogi'r rhain.

Bydd yr athrawon dan hyfforddiant yn paratoi ac arddangos gwaith ymarferol, gwaith tebyg i'r hyn y bydd y disgyblion yn ei wneud, a chânt eu hannog i feddwl am y goblygiadau i drefn a rheolaeth y dosbarth. Ystyrir amrywiaeth o ddulliau dysgu. Agweddau pwysig eraill ar waith yn y rhan hon o'r cwrs yw cynllunio gwersi, gwerthuso gwersi a defnyddio TGCh wrth ddysgu Ieithoedd Tramor Modern.

Yn ogystal â Ieithoedd Tramor Modern, mae'r cwrs TAR hefyd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer themâu trawsgwricwlaidd a materion addysgol, gan gynnwys:

 • Darpariaeth i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Anghenion dysgu
 • Sgiliau allweddol
 • Bagloriaeth Cymru
 • Cymorth Cyntaf
 • Addysg iechyd
 • Disgyblion â Saesneg fel iaith ychwanegol
 • Asesu
 • Addysgu ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygu cynaliadwy
 • Cwricwlwm Cymreig

Gofynion Mynediad

Bydd yn rhaid i chi fod â gradd mewn Iaith Dramor Fodern, neu mewn unrhyw bwnc arall os ydych yn siaradwr brodorol yr iaith yr ydych am ei dysgu. Mae'r gallu i astudio'n unigol yn ddisgybledig yn un o nodweddion athrawon dan hyfforddiant sy'n gwneud yn dda. Nodweddion personol eraill yw chwilfrydedd, dyfalbarhad a threfn. Os ydych yn fyfyriwr graddedig sydd â digonedd o'r rhinweddau hyn, dylech ffynnu ar y cwrs. Dylid gwneud ceisiadau trwy UCAS. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

 • Mae'n rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau canlynol: