PGCE

Drama (Cyfrwng Cymraeg)

Key Facts

Course Code W4XC
 • Qualification

  PGCE

 • Typical Course Length

  1 Year

Apply Now

Fel pwnc sy'n cynorthwyo datblygiad nifer o Sgiliau Allweddol, mae Drama yn prysur ennill statws mewn nifer o ysgolion. Mae potensial y pwnc ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd bellach yn cael ei gydnabod yn eang. Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Drama yn rhan o Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru neu Loegr ar lefel CA3, CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Saesneg yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru.

Key Facts

Mae'r cwrs yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon Drama llwyddiannus. Mae'n rhoi sylfaen gadarn ar gyfer deall y broses dysgu ac addysgu sy'n hanfodol ar gyfer datblygu sgiliau dosbarth proffesiynol ardderchog a safonau dysgu uchel.

Caiff yr athrawon dan hyfforddiant eu cyflwyno i ystod o sgiliau dysgu hanfodol megis cynllunio a pharatoi gwersi, cwestiynu, egluro, marcio gwaith disgyblion, paratoi adnoddau, rheolaeth yn y dosbarth a strategaethau cadw trefn er mwyn cyflwyno athrawon Drama effeithlon, brwdfrydig a chreadigol. Mae TGCh yn darparu cyfleoedd i wella eich cyflwyniad yn y dosbarth ac mae'n elfen bwysig o'r cwrs.

Disgwylir i'r athrawon dan hyfforddiant gymryd rhan weithredol yn y cwrs; er enghraifft cyflwyno gwersi micro, creu adnoddau, datblygu sgiliau meddwl ac arbrofi â syniadau newydd ar gyfer dysgu Drama.

Mae astudio'r agweddau ymarferol a damcaniaethol ar Ddrama yn ganolbwynt i'r cwrs a ddysgir yn y brifysgol. Cyflwynir y myfyrwyr i ddulliau o reoli dosbarth o fewn y stiwdio ddrama ac ystyrir y defnydd o ysgogiadau amrywiol ar gyfer gweithgareddau dosbarth ar lefel Cyfnod Allweddol 3 a 4. Rhoddir cyflwyniad ymarferol hefyd i hanfodion dysgu'r agwedd dechnegol ar theatr. Mae paratoi disgyblion ar gyfer arholiadau Cyfnod Allweddol 4 a Safon Uwch yn nodwedd ganolog o'r cwrs.

Bydd y rhai sy'n dewis dilyn y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg, seminarau ychwanegol a phenwythnosau trwy gydol y flwyddyn. Yn ogystal â seminarau'r prif bwnc, mae'r cwrs TAR hefyd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer themâu trawsgwricwlaidd a materion addysgol, gan gynnwys:

 • Darpariaeth i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Sgiliau allweddol
 • Sgiliau meddwl
 • Bagloriaeth Cymru
 • Cymorth Cyntaf
 • Amddiffyn plant
 • Addysg iechyd
 • Saesneg fel iaith ychwanegol
 • Asesu
 • Addysgu ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygu cynaliadwy
 • Cwricwlwm Cymreig

Cymorth gyda Chostau Teithio 

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn eich cynorthwyo gyda chostau teithio i gyfweliad.

Gofynion Mynediad

Er mwyn cael eich ystyried am gyfweliad bydd yn rhaid i chi fod â gradd, a dylai o leiaf 50% o' r radd fod yn gysylltiedig â Drama. Rydym yn ystyried myfyrwyr gyda graddau mewn pynciau perthnasol, er enghraifft, Astudiaethau Cyfryngau. Bydd gan yr holl athrawon dan hyfforddiant fylchau yn eu gwybodaeth am y pwnc a diben y cwrs yw mynd i'r afael â hyn. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

 • Mae'n rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau canlynol: