PGCE

Geography

Key Facts

Course Code F8XC
  • Qualification

    PGCE

  • Typical Course Length

    1 Year

Apply Now

Mae gan Brifysgol Aberystwyth draddodiad hir o hyfforddi athrawon ym maes Daearyddiaeth. Mae'r cwrs yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon Daearyddiaeth llwyddiannus. Mae'n rhoi sylfaen gadarn ar gyfer deall y broses dysgu ac addysgu sy'n hanfodol ar gyfer datblygu sgiliau dosbarth proffesiynol ardderchog a safonau dysgu uchel. Caiff yr athrawon dan hyfforddiant eu cyflwyno i ystod o sgiliau dysgu hanfodol megis cynllunio a pharatoi gwersi, cwestiynu, egluro, marcio gwaith disgyblion, paratoi adnoddau, rheolaeth yn y dosbarth a strategaethau cadw trefn er mwyn cyflwyno athrawon Daearyddiaeth effeithlon, brwdfrydig a chreadigol. Mae TGCh yn darparu cyfleoedd i wella eich cyflwyniad yn y dosbarth ac mae'n elfen bwysig o'r cwrs.

Key Facts

Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Daearyddiaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel CA3, CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Mae'r Cwricwlwm Cenedlaethol a manylebau'r arholiadau yn cyfeirio'r dysgu sy'n digwydd yn yr ysgolion ond nid ydynt yn rhoi cyfyngiadau ar y pwnc, ond yn hytrach yn rhoi cyfle i athrawon i ysgogi disgyblion mewn ffordd ystyrlon.

Disgwylir i'r athrawon dan hyfforddiant gymryd rhan weithredol yn y cwrs; er enghraifft cyflwyno gwersi micro, creu adnoddau, gwaith maes, sgiliau meddwl a chreu syniadau newydd ar gyfer dysgu Daearyddiaeth. Ar brydiau, gwahoddir athrawon cymwysedig i ddod i rannu eu sgiliau a'u harbenigedd ag athrawon dan hyfforddiant.

Gofynion Mynediad

Er mwyn cael eich ystyried am gyfweliad bydd yn rhaid i chi fod â gradd, a dylai o leiaf 50% o' r radd fod yn gysylltiedig â Daearyddiaeth. Rydym yn ystyried myfyrwyr gyda graddau mewn pynciau megis, Astudiaethau Amgylcheddol, Teithio a Thwristiaeth, Hamdden ac Adloniant a Gwyddor Systemau Daear. Bydd gan yr holl athrawon dan hyfforddiant fylchau yn eu gwybodaeth am y pwnc a diben y cwrs yw mynd i'r afael â hyn. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

  • Mae'n rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau canlynol: