PGCE Geography

Mae gan Brifysgol Aberystwyth draddodiad hir o hyfforddi athrawon ym maes Daearyddiaeth. Mae'r cwrs yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon Daearyddiaeth llwyddiannus. Mae'n rhoi sylfaen gadarn ar gyfer deall y broses dysgu ac addysgu sy'n hanfodol ar gyfer datblygu sgiliau dosbarth proffesiynol ardderchog a safonau dysgu uchel. Caiff yr athrawon dan hyfforddiant eu cyflwyno i ystod o sgiliau dysgu hanfodol megis cynllunio a pharatoi gwersi, cwestiynu, egluro, marcio gwaith disgyblion, paratoi adnoddau, rheolaeth yn y dosbarth a strategaethau cadw trefn er mwyn cyflwyno athrawon Daearyddiaeth effeithlon, brwdfrydig a chreadigol. Mae TGCh yn darparu cyfleoedd i wella eich cyflwyniad yn y dosbarth ac mae'n elfen bwysig o'r cwrs.

Key Facts

Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Daearyddiaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel CA3, CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Mae'r Cwricwlwm Cenedlaethol a manylebau'r arholiadau yn cyfeirio'r dysgu sy'n digwydd yn yr ysgolion ond nid ydynt yn rhoi cyfyngiadau ar y pwnc, ond yn hytrach yn rhoi cyfle i athrawon i ysgogi disgyblion mewn ffordd ystyrlon.

Disgwylir i'r athrawon dan hyfforddiant gymryd rhan weithredol yn y cwrs; er enghraifft cyflwyno gwersi micro, creu adnoddau, gwaith maes, sgiliau meddwl a chreu syniadau newydd ar gyfer dysgu Daearyddiaeth. Ar brydiau, gwahoddir athrawon cymwysedig i ddod i rannu eu sgiliau a'u harbenigedd ag athrawon dan hyfforddiant.

Gofynion Mynediad

Er mwyn cael eich ystyried am gyfweliad bydd yn rhaid i chi fod â gradd, a dylai o leiaf 50% o' r radd fod yn gysylltiedig â Daearyddiaeth. Rydym yn ystyried myfyrwyr gyda graddau mewn pynciau megis, Astudiaethau Amgylcheddol, Teithio a Thwristiaeth, Hamdden ac Adloniant a Gwyddor Systemau Daear. Bydd gan yr holl athrawon dan hyfforddiant fylchau yn eu gwybodaeth am y pwnc a diben y cwrs yw mynd i'r afael â hyn. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Course Content

Welsh medium modules available

Year 1 Core (120 Credits) Mae'n rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau canlynol:

Semester 1

Dysgu I Addysgu 1 AD37300

Dysgu I Addysgu 2 AD37400

Tar (uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol ADM5700

Semester 2

Dysgu I Addysgu 1 AD37340

Dysgu I Addysgu 2 AD37440

Tar (uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol ADM5740

How to Apply

 I gyflwyno cais am gwrs Hyfforddiant Dysgu TAR defnyddiwch y wefan TAR UCAS. Fe fydd ceisiadau yn agor yn yr Hydref.