PGCE

Welsh

Mae’r Gymraeg yn bwnc craidd yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, ac mae’r sgiliau y bydd dysgwyr yn eu caffael fel rhan o wersi Cymraeg yn sgiliau trosglwyddadwy y gallant eu defnyddio yn draws bynciol ac yn drawsgwricwlaidd. Cyflwynir iddynt sgiliau defnyddiol drwy gyfrwng gweithgareddau fydd yn hybu eu datblygiad llafar, eu gallu i ddarllen a’u gallu i ysgrifennu. Anelir tuag at eu meithrin i ddod yn siaradwyr hyderus mewn amrywiol gyweiriau, yn ddarllenwyr brwd ac yn ysgrifennwyr hyderus fyddyn mynegi’u hunain yn glir a chroyw.

 • Key Facts
 • Course Content
 • How to Apply

Key Facts

Drwy gyfrwng y cwrs yn y coleg, cyflwynir cyfleoedd ihyfforddeion ddatblygu sgiliau fydd yn eu galluogi i gynlluniogwersi, cwestiynu’n effeithiol, asesu cyflawniad disgyblion, paratoiadnoddau addysgu, rheoli dosbarth a strategaethau amrywiol igyfoethogi’r holl broses o addysgu ar lawr y dosbarth. Rhoddircyflwyniad i’r Gymraeg fel mamiaith ac fel ail iaith.Bydd digon o gyfleoedd i gymryd rhan weithredol yn y sesiynaudrwy gyfrwng gwersi meicro, chwarae rôl, datblygu sgiliaumeddwl ac arbrofi gyda syniadau newydd fydd, gobeithio yn foddi danio dychymyg y dysgwyr yn y dosbarth! Canolbwyntir arfeithrin sgiliau defnyddiol drwy gyfrwng amrywiol weithgareddauymarferol a pherthnasol i brofiad a gallu’r dysgwyr.Yn ychwanegol i’r pwnc bydd sesiynau yn eich paratoi ar gyferagweddau trawsgwricwlaidd megis: 

 • Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Sgiliau Allweddol
 • Sgiliau Meddwl
 •  Y Fagloriaeth
 • Cymorth Cyntaf
 • Amddiffyn Plant
 • Addysg Iechyd
 • Asesu ar gyfer dysgu
 • Datblygiad Cynaladwyedd a Dinasyddiaeth Fyd-eang  

Cymorth gyda Chostau Teithio 

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn eich cynorthwyo gyda chostauteithio i gyfweliad.

Amodau derbyn 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd yn rhaid cael gradd,gydag o leiaf 50% o’r radd honno’n Y Gymraeg neu’n gysylltiedigâ’r Gymraeg mewn rhyw ffordd e.e Astudiaethau Cyfryngau, Drama. Bydd hefyd angen gradd B TGAU neu gymhwystercyfatebol mewn Mathemateg a Saesneg. Os nad yw hyn gennych, gallwch sefyll prawf yn y Brifysgol fydd yn cyfateb i’rcymhwyster ac a fydd yn eich galluogi i gael mynediad i’r cwrs os byddwch yn llwyddiannus.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (120 Credits) Mae'n rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau canlynol:

Semester 1

Dysgu I Addysgu 1 AD37300
Dysgu I Addysgu 2 AD37400
Tar (uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol ADM5700

Semester 2

Dysgu I Addysgu 1 AD37340
Dysgu I Addysgu 2 AD37440
Tar (uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol ADM5740

How to Apply

I gyflwyno cais am gwrs Hyfforddiant Dysgu TAR defnyddiwch y wefan TAR UCAS. Fe fydd ceisiadau yn agor yn yr Hydref.