PGCE Welsh

Mae’r Gymraeg yn bwnc craidd yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, ac mae’r sgiliau y bydd dysgwyr yn eu caffael fel rhan o wersiCymraeg yn sgiliau trosglwyddadwy y gallant eu defnyddio yndraws bynciol ac yn drawsgwricwlaidd. Cyflwynir iddynt sgiliaudefnyddiol drwy gyfrwng gweithgareddau fydd yn hybu eudatblygiad llafar, eu gallu i ddarllen a’u gallu i ysgrifennu. Anelirtuag at eu meithrin i ddod yn siaradwyr hyderus mewn amrywiolgyweiriau, yn ddarllenwyr brwd ac yn ysgrifennwyr hyderus fyddyn mynegi’u hunain yn glir a chroyw.

Key Facts

Drwy gyfrwng y cwrs yn y coleg, cyflwynir cyfleoedd ihyfforddeion ddatblygu sgiliau fydd yn eu galluogi i gynlluniogwersi, cwestiynu’n effeithiol, asesu cyflawniad disgyblion, paratoiadnoddau addysgu, rheoli dosbarth a strategaethau amrywiol igyfoethogi’r holl broses o addysgu ar lawr y dosbarth. Rhoddircyflwyniad i’r Gymraeg fel mamiaith ac fel ail iaith.Bydd digon o gyfleoedd i gymryd rhan weithredol yn y sesiynaudrwy gyfrwng gwersi meicro, chwarae rôl, datblygu sgiliaumeddwl ac arbrofi gyda syniadau newydd fydd, gobeithio yn foddi danio dychymyg y dysgwyr yn y dosbarth! Canolbwyntir arfeithrin sgiliau defnyddiol drwy gyfrwng amrywiol weithgareddauymarferol a pherthnasol i brofiad a gallu’r dysgwyr.Yn ychwanegol i’r pwnc bydd sesiynau yn eich paratoi ar gyferagweddau trawsgwricwlaidd megis: 

  • Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Sgiliau Allweddol
  • Sgiliau Meddwl
  •  Y Fagloriaeth
  • Cymorth Cyntaf
  • Amddiffyn Plant
  • Addysg Iechyd
  • Asesu ar gyfer dysgu
  • Datblygiad Cynaladwyedd a Dinasyddiaeth Fyd-eang  

Cymorth gyda Chostau Teithio 

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn eich cynorthwyo gyda chostauteithio i gyfweliad.

Amodau derbyn 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd yn rhaid cael gradd,gydag o leiaf 50% o’r radd honno’n Y Gymraeg neu’n gysylltiedigâ’r Gymraeg mewn rhyw ffordd e.e Astudiaethau Cyfryngau, Drama. Bydd hefyd angen gradd B TGAU neu gymhwystercyfatebol mewn Mathemateg a Saesneg. Os nad yw hyn gennych, gallwch sefyll prawf yn y Brifysgol fydd yn cyfateb i’rcymhwyster ac a fydd yn eich galluogi i gael mynediad i’r cwrs os byddwch yn llwyddiannus.

Course Content

Welsh medium modules available

Year 1 Core (120 Credits) Mae'n rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau canlynol:

Semester 1

Dysgu I Addysgu 1 AD37300

Dysgu I Addysgu 2 AD37400

Tar (uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol ADM5700

Semester 2

Dysgu I Addysgu 1 AD37340

Dysgu I Addysgu 2 AD37440

Tar (uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol ADM5740

How to Apply

I gyflwyno cais am gwrs Hyfforddiant Dysgu TAR defnyddiwch y wefan TAR UCAS. Fe fydd ceisiadau yn agor yn yr Hydref.

Find Out More

Related Courses: