PGCE Cemeg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys

Mae'r cwrs Gwyddoniaeth yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon llwyddiannus. Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Gwyddoniaeth yn rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel CA3, a'u harbenigedd ar lefel CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Disgwylir i athrawon dan hyfforddiant gyfrannu'n weithredol i bob sesiwn a gynhelir yn y brifysgol.

Key Facts

Mae agwedd ymarferol amlwg i'r gwaith cwrs ac mae'n cysylltu'n agos â'r dysgu a'r addysgu. Mae gan dîm dysgu'r Brifysgol brofiad dysgu gwyddoniaeth eang ar draws y cwricwlwm Gwyddoniaeth. Cafodd y cwrs Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ei arolygu gan ESTYN ym mis Ionawr 2007 a chafodd Radd 1 (Rhagorol).

Yn fuan ar ddechrau'r cwrs caiff yr athrawon dan hyfforddiant eu cyflwyno i ystod o gynlluniau a strategaethau a ddefnyddir ar hyn o bryd wrth ddysgu Gwyddoniaeth ar lefel uwchradd. Byddwch yn edrych ar y modd y mae disgyblion yn dysgu a datblygu. Byddwch yn ystyried ffactorau i gadw mewn cof wrth ddatblygu gwersi sy'n ddiddorol, cytbwys a pherthnasol i ofynion y dysgwyr. Byddwch yn cael cyfleoedd i archwilio i ffyrdd gwahanol y gall disgyblion ddatblygu dealltwriaeth o Wyddoniaeth, a dod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o adnoddau y gellir eu defnyddio i gefnogi'r rhain.

Bydd yr athrawon dan hyfforddiant yn paratoi ac arddangos gwaith ymarferol, gwaith tebyg i'r hyn y bydd y disgyblion yn ei wneud, a chânt eu hannog i feddwl am y goblygiadau i drefn a rheolaeth y dosbarth. Ystyrir amrywiaeth o ddulliau dysgu. Agweddau pwysig eraill ar waith yn y rhan hon o'r cwrs yw diogelwch yn y labordy, cynllunio gwersi, gwerthuso gwersi a defnyddio TGCh wrth ddysgu gwyddoniaeth.

Yn ogystal â Gwyddoniaeth, mae'r cwrs TAR hefyd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer themâu trawsgwricwlaidd a materion addysgol, gan gynnwys:

  • Sgiliau allweddol

  • Bagloriaeth Cymru

  • Cymorth Cyntaf

  • Amddiffyn plant

  • Addysg iechyd

  • Asesu

  • Addysgu ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygu cynaliadwy

  • Cwricwlwm Cymreig

Gofynion Mynediad

Bydd yn rhaid i chi fod â gradd, a dylai o leiaf 50% o'r radd gynnwys Gwyddoniaeth. Rydym wedi derbyn myfyrwyr gyda graddau mewn gwyddor chwaraeon, gwyddor ceffylau, graddau yn y maes meddygol a graddau perthnasol eraill. Bydd gan yr holl fyfyrwyr Gwyddoniaeth TAR, waeth beth fo'u pwnc gradd, 'fylchau' yn eu cwricwlwm i'w llenwi yn ystod y cwrs. Oherwydd hyn, mae'r gallu i astudio'n unigol yn ddisgybledig yn un o nodweddion athrawon dan hyfforddiant sy'n gwneud yn dda. Nodweddion personol eraill yw chwilfrydedd, dyfalbarhad a threfn. Os ydych yn fyfyriwr graddedig sydd â digonedd o'r rhinweddau hyn, dylech ffynnu ar y cwrs. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Course Content

Welsh medium modules available

Year 1 Core (120 Credits) Mae'n rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau canlynol:

Semester 1

Dysgu I Addysgu 1 AD37300

Dysgu I Addysgu 2 AD37400

Tar (uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol ADM5700

Semester 2

Dysgu I Addysgu 1 AD37340

Dysgu I Addysgu 2 AD37440

Tar (uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol ADM5740

How to Apply

I gyflwyno cais am gwrs Hyfforddiant Dysgu TAR defnyddiwch y wefan TAR UCAS. Fe fydd ceisiadau yn agor ar 21ain o Dachwedd.

Find Out More

Related Courses: