PGCE

Biology with Balanced Science

Key Facts

Course Code C1XC
 • Qualification

  PGCE

 • Typical Course Length

  1 Year

Apply Now

Mae'r cwrs Gwyddoniaeth yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon llwyddiannus. Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Gwyddoniaeth yn rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel CA3, a'u harbenigedd ar lefel CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Disgwylir i athrawon dan hyfforddiant gyfrannu'n weithredol i bob sesiwn a gynhelir yn y brifysgol.

Key Facts

Mae agwedd ymarferol amlwg i'r gwaith cwrs ac mae'n cysylltu'n agos â'r dysgu a'r addysgu. Mae gan dîm dysgu'r Brifysgol brofiad dysgu gwyddoniaeth eang ar draws y cwricwlwm Gwyddoniaeth. Cafodd y cwrs Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ei arolygu gan ESTYN ym mis Ionawr 2007 a chafodd Radd 1 (Rhagorol).

Yn fuan ar ddechrau'r cwrs caiff yr athrawon dan hyfforddiant eu cyflwyno i ystod o gynlluniau a strategaethau a ddefnyddir ar hyn o bryd wrth ddysgu Gwyddoniaeth ar lefel uwchradd. Byddwch yn edrych ar y modd y mae disgyblion yn dysgu a datblygu. Byddwch yn ystyried ffactorau i gadw mewn cof wrth ddatblygu gwersi sy'n ddiddorol, cytbwys a pherthnasol i ofynion y dysgwyr. Byddwch yn cael cyfleoedd i archwilio i ffyrdd gwahanol y gall disgyblion ddatblygu dealltwriaeth o Wyddoniaeth, a dod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o adnoddau y gellir eu defnyddio i gefnogi'r rhain.

Bydd yr athrawon dan hyfforddiant yn paratoi ac arddangos gwaith ymarferol, gwaith tebyg i'r hyn y bydd y disgyblion yn ei wneud, a chânt eu hannog i feddwl am y goblygiadau i drefn a rheolaeth y dosbarth. Ystyrir amrywiaeth o ddulliau dysgu. Agweddau pwysig eraill ar waith yn y rhan hon o'r cwrs yw diogelwch yn y labordy, cynllunio gwersi, gwerthuso gwersi a defnyddio TGCh wrth ddysgu gwyddoniaeth.

Yn ogystal â Gwyddoniaeth, mae'r cwrs TAR hefyd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer themâu trawsgwricwlaidd a materion addysgol, gan gynnwys:

 • Sgiliau allweddol

 • Bagloriaeth Cymru

 • Cymorth Cyntaf

 • Amddiffyn plant

 • Addysg iechyd

 • Asesu

 • Addysgu ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygu cynaliadwy

 • Cwricwlwm Cymreig

Gofynion Mynediad

Bydd yn rhaid i chi fod â gradd, a dylai o leiaf 50% o'r radd gynnwys Gwyddoniaeth. Rydym wedi derbyn myfyrwyr gyda graddau mewn gwyddor chwaraeon, gwyddor ceffylau, graddau yn y maes meddygol a graddau perthnasol eraill. Bydd gan yr holl fyfyrwyr Gwyddoniaeth TAR, waeth beth fo'u pwnc gradd, 'fylchau' yn eu cwricwlwm i'w llenwi yn ystod y cwrs. Oherwydd hyn, mae'r gallu i astudio'n unigol yn ddisgybledig yn un o nodweddion athrawon dan hyfforddiant sy'n gwneud yn dda. Nodweddion personol eraill yw chwilfrydedd, dyfalbarhad a threfn. Os ydych yn fyfyriwr graddedig sydd â digonedd o'r rhinweddau hyn, dylech ffynnu ar y cwrs. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

 • Mae'n rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau canlynol: