PGCE

Mathematics

Key Facts

Course Code 3DH8
 • Qualification

  PGCE

 • Typical Course Length

  1 Year

Apply Now

Mae’r cwrs Mathemateg yn anelu at alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddod yn ymarferwyr egnïol, creadigol, a brwdfrydig a fydd yn medru datblygu sgiliau dysgwyr a’u hyder mewn mathemateg a rhifedd. Trwy weithio o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd, byddwch yn hyfforddi i addysgu pobl ifanc i ddod yn bobl greadigol, uchelgeisiol, egwyddorol a hyderus wrth ddarganfod mwy am y gymdeithas a’r byd.

Key Facts

Anghenion mynediad

 • Gradd sydd o leiaf 50% yn berthnasol i Fathemateg. 
 • Rydym yn ystyried graddau mewn pynciau perthynol. Ni fydd gwybodaeth unrhyw fyfyriwr yn gyflawn, a chadwyd hyn mewn cof wrth gynllunio’r cwrs. 
 • Gradd B (gradd 5 yn Lloegr) mewn Mathemateg a Chymraeg/Saesneg ar lefel TGAU neu gyfwerth. 
 • Mae’r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau yma os and oes gennych y cymwysterau angenrheidiol. 
 • Mae cael profiad o arsylwi mewn ysgol yn fanteisiol. 
 • Bydd profion llythrennedd a rhifedd yn rhan o’r broses dewis a dethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Course Details

Cynnwys y cwrs 

Ar y cyd â’ch cyd-fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs cynradd a chyrsiau uwchradd eraill, byddwch yn astudio egwyddorion addysgeg effeithiol, asesu, cynllunio gwersi a chynllunio cwricwlwm. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn dysgu, cyfrannu at seminarau, cyflwyniadau ac yn rhoi ystyriaeth feirniadol i ymchwil. Yn ystod y cyfnodau yn y Brifysgol, byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno micro-wersi er mwyn paratoi at elfen ymarferol y cwrs. 

Mae’r cwrs TAR Mathemateg yn ymwneud â dulliau damcaniaethol ac ymarferol o ddysgu Mathemateg i holl ystod oed uwchradd, gan gynnwys TGAU ac UG/U. Mae hyn yn cynnwys astudio amrediad o strategaethau dysgu ac addysgu mewn amrywiaeth o’r sefyllfaoedd dosbarth rydych yn debygol o ddod ar eu traws. Trwy gydweithio â myfyrwyr mewn meysydd pynciol eraill ar draws y cwricwlwm, byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o bryd a ble mae gweithgareddau arbennig yn addas er mwyn sicrhau dysgu effeithiol. Mae gan y Grwp Partneriaeth Addysg Gychwynnol i Athrawon Statws Ardderchogrwydd ar ôl ennill y ‘Mathematics Tribal Award’. Mae’r grwp hefyd wedi wedi ei gymeradwyo gan ERW ar gyfer statws ysgol arfer gorau wrth addysgu mathemateg a rhifedd ar draws y cwricwlwm. 

Mae pob ysgol yn brofiadol wrth gynnal athrawon dan hyfforddiant. Bydd lleoliadau'n digwydd mewn Canolfannau Clwstwr Partneriaeth dethol lle bydd gan ysgolion gysylltiad agos â'r Brifysgol a lle bydd mentoriaid hyfforddedig yn arwain ac yn cefnogi eich datblygiad. Yn ystod y cyfnod ar leoliad, byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch mentor pwnc a Thiwtor Cyswllt y Brifysgol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol wrth addysgu. Yn ogystal â lleoliadau arbenigol mewn ysgolion uwchradd, cewch brofiad o leoliad byr mewn ysgol gynradd gydag athrawon cynradd sydd â sgiliau arbennig. Byddwch hefyd yn cwblhau project ymchwil gweithredol er mwyn datblygu elfen ar eich ymarfer a chychwyn eich gyrfa fel athro/athrawes sy’n hyddysg mewn ymchwil.

Teaching & Learning

Asesiad

Bydd sawl ffurf o asesu myfyrwyr, gan gynnwys traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, a phroject ymchwil gweithredol. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesiad o’r ymarfer dysgu yn digwydd trwy gydol y tri lleoliad ac yn barhaus. 

Themâu traws-gwricwlaidd 

Mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am addysgu tair thema draws-gwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd, a chymhwysedd digidol yng nghyd-destun eu pwnc eu hunain.