PGCE

History

Key Facts

Course Code 3DH6
 • Qualification

  PGCE

 • Typical Course Length

  1 Year

Apply Now

Mae’r cwrs Hanes yn anelu at alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddod yn ymarferwyr egnïol, creadigol, a brwdfrydig er mwyn cymell dysgwyr i ddarganfod mwy am y gymdeithas a’r byd. Trwy ddatblygu dealltwriaeth o’r Dyniaethau, bydd gennych y sgiliau i greu amgylchedd dysgu ysgogol a fydd yn galluogi pobl ifanc i ddod yn bobl greadigol, uchelgeisiol, egwyddorol a hyderus.

Key Facts

Anghenion mynediad

 • Gradd sydd o leiaf 50% yn berthnasol i Hanes. 
 • Rydym yn ystyried graddau mewn pynciau perthynol, er enghraifft, Gwleidyddiaeth, Archaeoleg. 
 • Ni fydd gwybodaeth unrhyw fyfyriwr yn gyflawn, a chadwyd hyn mewn cof wrth gynllunio’r cwrs. Gradd B (gradd 5 yn Lloegr) mewn Mathemateg a Chymraeg/Saesneg ar lefel TGAU neu gyfwerth. 
 • Mae’r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau yma os and oes gennych y cymwysterau angenrheidiol. 
 • Mae cael profiad o arsylwi mewn ysgol yn fanteisiol. 
 • Bydd profion llythrennedd a rhifedd yn rhan o’r broses dewis a dethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Course Details

Cynnwys y cwrs

Ar y cyd â’ch cyd-fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs cynradd a chyrsiau uwchradd eraill, byddwch yn astudio egwyddorion addysgeg effeithiol, asesu, cynllunio gwersi a chynllunio cwricwlwm. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn dysgu, cyfrannu at seminarau, cyflwyniadau ac yn rhoi ystyriaeth feirniadol i ymchwil. Yn ystod y cyfnodau yn y Brifysgol, byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno micro-wersi er mwyn paratoi at elfen ymarferol y cwrs.

Mae’r cwrs TAR Hanes yn ymwneud â dulliau damcaniaethol ac ymarferol o ddysgu Hanes i holl ystod oed uwchradd,  gan gynnwys TGAU ac UG/U. Mae hyn yn cynnwys astudio amrediad o strategaethau dysgu ac addysgu mewn amrywiaeth o’r sefyllfaoedd dosbarth rydych yn debygol o ddod ar eu traws. Trwy gydweithio â myfyrwyr mewn meysydd pynciol eraill ar draws y cwricwlwm, byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o bryd a ble mae gweithgareddau arbennig yn addas er mwyn sicrhau dysgu effeithiol.

Bydd lleoliadau'n digwydd mewn Canolfannau Clwstwr Partneriaeth dethol lle bydd gan ysgolion gysylltiad agos â'r Brifysgol a lle bydd mentoriaid hyfforddedig yn arwain ac yn cefnogi eich datblygiad. Yn ystod y cyfnod ar leoliad, byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch mentor pwnc a Thiwtor Cyswllt y Brifysgol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol wrth addysgu. Yn ogystal â lleoliadau arbenigol mewn ysgolion uwchradd, cewch brofiad o leoliad byr mewn ysgol gynradd gydag athrawon cynradd sydd â sgiliau arbennig. Byddwch hefyd yn cwblhau project ymchwil gweithredol er mwyn datblygu elfen ar eich ymarfer a chychwyn eich gyrfa fel athro/athrawes sy’n hyddysg mewn ymchwil.

Teaching & Learning

Asesiad

Bydd sawl ffurf o asesu myfyrwyr, gan gynnwys traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, a phroject ymchwil gweithredol. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesiad o’r ymarfer dysgu yn digwydd trwy gydol y tri lleoliad ac yn barhaus.

Themâu traws-gwricwlaidd

Mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am addysgu tair thema draws-gwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd, a chymhwysedd digidol yng nghyd-destun eu pwnc eu hunain.